Press "Enter" to skip to content

Tek17 parkering


Navigasjon

Sammenhengen mellom tilstrekkelig oppstillingsplass og forutsatt vareleveranse må vurderes. Trafikale forhold, varemottakets beliggenhet og varestrømmen i byggverket må legges til grunn. Fleksible løsninger bør vurderes. For eksempel kan leieforhold og forretningsinnhold i butikker i byggverk endres over tid. En konsekvens av en slik endring kan være at mengde og volum av varestrøm vil øke og at det kreves større oppstillingsplass.

Relaterte artikler

I de fleste salg vil det bli gitt begrenset opplysninger om parkeringsplassene og eventuelle tegninger vil ikke gi nevneverdig informasjon av betydning. Det er stort sett ikke gitt konkrete opplysninger om størrelse på parkeringsplassen. Spørsmålet blir etter dette hva kjøperne hadde rimelig grunn til å forvente på bakgrunn av markedsføringen av prosjektet og regelverket for parkeringsanlegg av denne typen.

TEK17 krever at det i nærheten av byggverk er et tilstrekkelig antall biloppstillingsplasser. Ved boligbygning med krav om heis, ved byggverk med krav om universell utforming og utearealer for allmennheten skal det være et tilstrekkelig antall plasser som er tilrettelagt for forflytningshemmede.

En av hovederfaringene bransjen har gjort seg med TEK10, er at byggekostnadene har gått opp uten at man nødvendigvis har fått full valuta i form av bedre kvalitet. For å komme denne utfordringen i møte, har myndighetene gjennom vedtakelsen av TEK17 fjernet, lempet på og forenklet en del krav. Disse grepene håper man at skal gi økt fleksibilitet og større rom for å levere løsninger som markedet ønsker.

Opinion menu

Byggteknisk forskrift (TEK) har siden 1997 hatt krav om parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede i nærheten av byggverk. I Byggeforskrift 1987 var det ikke direkte krav om «handikapparkering», men kravet om gangatkomst egnet for orienterings- og bevegelseshemmede, gjorde at egnede parkeringsplasser havnet nær inngangen til bygninger.

Ved prosjektering av boliger etter TEK17 er det ikke lenger krav om at boligen bygges med innvendig bod. Det stilles imidlertid fortsatt krav om at boligene må ha oppbevaringsplass eller bod på 5 kvadratmeter for oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner og lignende. For boenheter som er under 50 kvadratmeter er det tilstrekkelig at en slik bod er på minst 2,5 kvadratmeter.

Ny forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK17, trer i kraft 1. juli 2017. TEK10 oppheves fra samme tidspunkt. For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK10 eller TEK17.

De mest sentrale endringene i TEK17

Endringene har etter sitt innhold som mål å forenkle, og dels lempe, de tekniske kravene slik at byggekostnader særlig for boliger, reduseres. De viktigste endringene fra dagens forskrift er forenklinger og presiseringer i forskriftstekst og i preaksepterte ytelser, samt noen lempinger. Endringene vil trolig gjelde fra 1. juli 2017.

TOPPMENY

Planlegger du imidlertid å bygge om kjelleren, loftet eller andre deler av boligen som hittil ikke har vært godkjent for varig opphold for utleie, må du søke kommunen om bruksendring. Dette gjelder også dersom du ikke planlegger å leie ut, men planlegger å bruke rommene selv som oppholdsrom.

Eier du eiendom, enten som næringsdrivende eller privatperson? Da kan det dukke opp mange rettslige spørsmål og utfordringer, som våre advokater kan bistå med. Vi har bred erfaring med problemstillinger knyttet til både fast eiendom og entreprise – og står klare til å finne gode løsninger og legge til rette for at konflikter unngås. Ta kontakt med oss i dag!

Forskriften er gjennomgått både for å fjerne krav og å lempe på krav. Samtidig er forskriften blitt enklere å finne fram i og bruke. Det skal bli enklere å forstå hvilke krav som gjelder, og hva som må til for å oppfylle kravene. Lempingene gir økt fleksibilitet og gir større rom for å lage de løsningene som markedet etterspør. Et av de sentrale formålene med TEK17 er således å oppnå et enklere og tydeligere regelverk som bidrar til reduserte byggekostnader og redusert byggetid.