Press "Enter" to skip to content

Symptomer på traumer hos barn

Traumatiske hendelser og barns reaksjoner

Traumatiske hendelser og barns reaksjoner

For spebarn og førskolebarn har separasjonsangst, fobisk angst, raseriutbrudd, sengevæting, hyperaktivitet og søvnvansker blitt rapportert etter traumer. De kan gå tilbake i utvikling og for eksempel plutselig ville sove i foreldrenes seng eller nekte å leke alene. De kan ha vansker med å regulere følelser. Følelsen av utrygghet kan utfordre evnen til å knytte seg til andre, særlig hvis betydningsfulle voksne, av ulike grunner, ikke kan hjelpe dem forstå og fortolke følelser.

Har barnet ditt sprekker og flassende hud på føttene?

Har barnet ditt sprekker og flassende hud på føttene?

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer et traume som: «En belastende hendelse eller situasjon (av enten kort eller lang varighet) av usedvanlig truende og katastrofal art, som sannsynligvis vil fremkalle sterkt ubehag hos de fleste». Dette inkluderer hendelser der barnet selv er direkte berørt, eller der barnet er vitne til at andre er i en situasjon hvor de er i potensiell livsfare.

Traumer hos barn – blir de gjemt eller glemt? Kartlegging av traumatiske erfaringer hos barn og unge henvist til BUP

Traumer hos barn – blir de gjemt eller glemt? Kartlegging av traumatiske erfaringer hos barn og unge henvist til BUP

Det er grunn til å anta at nesten halvparten av alle barn og unge i spesialisthelsetjenesten (BUP) har vært utsatt for potensielt traumatiserende hendelser, ofte uten at det er beskrevet i henvisningene. For å sikre god oppfølging bør traumeopplevelser kartlegges tidlig.

Kulturelle barrierer mot å snakke om seksuelle overgrep

Kulturelle barrierer mot å snakke om seksuelle overgrep

Likevel kommer disse problemene ofte ikke fram når barna henvises til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). I fire av ti tilfeller var ikke de traumatiske hendelsene nevnt i henvisningen.

Traumer fra barndommen kan gi utslag i voksen alder

Traumer fra barndommen kan gi utslag i voksen alder

Et barn som har traumer, har som oftest blitt utsatt for fysisk eller psykisk vold. Hva slags symptomer de viser vil avhenge av hva slags traumer barnet bærer med seg. Dersom du misstenker at et barn har traumer, er det viktig at dette utredes videre, slik at barnet kan få behandling så fort som mulig.

Slik kan lærere forstå og ivareta traumatiserte elever best mulig

Slik kan lærere forstå og ivareta traumatiserte elever best mulig

Barn som er traumatisert og har utviklet diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD), kan ha vansker som forhindrer god skolefungering. Det er kjent at barn kan bli traumatisert av krig. Hva med den krigen noen barn opplever i eget hjem?

Slik behandler du barn med PTSD eller akutt stresslidelse (The Mental Elf)

Slik behandler du barn med PTSD eller akutt stresslidelse (The Mental Elf)

Barn og unge som strever med posttraumatiske stress symptomer er oftere somatisk syke, oftere i kontakt med helsetjenesten, og responderer generelt dårligere på konvensjonell medisinsk behandling enn barn uten slike plager. Likevel forblir barnas opplevelser og posttraumatiske stress symptomer ofte ukjent for barnelegen. Om disse hendelsene og symptomene forblir ukjent for behandlende lege vil det være vanskelig å forstå og hjelpe barnet og familien. Motsatt kan kunnskap om akutte og posttraumatiske stress symptomer bidra til tidlig avdekking. Dette er viktig for barnelegen fordi:

Tilstandsgruppe: traumerelaterte lidelser

Tilstandsgruppe: traumerelaterte lidelser

Dette kapittelet omtaler traumerelaterte lidelser og PTSD hos barn og unge. Med traumer menes hendelser utover vanlig erfaring som ville vært en påkjenning for nesten en hver, og en trussel mot fysisk eller psykisk integritet, eller det å være vitne til at en annen nær person utsettes for dette (1).