Press "Enter" to skip to content

Substanssi tuottoarvo

Substanssiarvo, tuottoarvo ja pääomasijoittajamenetelmä

Substanssiarvo on yksinkertaisesti yrityksen varat vähennettynä veloilla. Tämän heikkoutena on se, ettei substanssiarvo ota käytännössä huomioon yrityksessä olevaa tietotaitoa, joka ilmenee taas tuloksentekokykynä. Yrityksen arvon perustuminen substanssiarvoon soveltuu parhaiten toimintansa lopettavan tai purettavaksi tarkoitetun yrityksen arvon määritykseen.

Katso myös

Tuottoarvon pohjautuvat menneiden vuosien ja erityisesti uusimpiin virallisiin tuloslaskelmiin. Jotta näistä saadaan mahdollisimman oikea tulos tulevien vuosien tulosennusteita varten, laskelmaan täytyy tehdä korjauksia eli ns. oikaisuja. Viralliset laskemat on tehty verotusta varten, eivätkä ne anna aina oikeaa kuvaa yrityksen rahantekokyvystä. Oikaisut voivat parantaa tai huonontaa virallista tulosta, mutta ne on silti tehtävä. Tässä asiantuntija-apu on usein tarpeen.

Yrityksen arvoon vaikuttaa moni asia, ja arvonmääritys on haastavaa, ammattilaisen apua vaativaa työtä. Tämä laskuri antaa suuntaa arvon määritykselle. Sen avulla voit karkealla tasolla arvioida, mikä yrityksesi käyttökatteeseen perustuva tuottoarvo olisi historiatietojen (kaksi edellistä tilikautta, T-2 ja T-1, ja kuluva vuosi T) perusteella. Voit täydentää laskelmiasi ennusteilla (T+1, T+2 ja T+3). Muistathan, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta.

Pääsääntöisesti yritys, jonka arvossa tuotot on laskettu yhteen alle kahdelta vuodelta, on halpa ja yritys, jonka tuotot on laskettu yhteen yli kuudelta vuodelta, on kallis. Näin on mm. siksi, että yrityskaupassa on lähes aina mukana rahoittajina pankkeja ja rahoituslaitoksia. Ilman heitä kauppoja ei todellisuudessa syntyisi. Rahoittajien antamat yrityskaupan rahoitukset liikkuvat edellä mainitussa aikahaarukassa. Ostajan on siis maksettava yrityskauppaa varten ottamansa laina takaisin 2–6 vuoden sisällä korkoineen. Siksi puhutaankin yrityskaupan takaisinmaksuajasta.

Yrityksen arvo on se, jonka ostaja on valmis siitä maksamaan. Usein ratkaisevassa asemassa on tuottoarvo, jonka arviointi on haastavaa. Substanssillakin on merkitystä, mutta sen arviointi on yleensä helpompaa. Arvonmäärityksessä samat lainalaisuudet pätevät pitkälti kaikenkokoisissa yrityskaupoissa, yhtälailla myös listatuille yrityksille.

Artikkelien selaus

Julkisesti noteeraamattoman yrityksen arvonmääritys voidaan toteuttaa useilla erilaisilla mittareilla, mutta Verottajan ohjeistuksen perusteella yrityksen arvonmääritys tapahtuu perintö- ja lahjaverotuksessa yrityksen substanssi  ja tuottoarvon perusteella.  Substanssi- ja tuottoarvopohjaiseen arvonmääritykseen joudutaan turvautumaan, jos osakkeen arvonmääritystä ei voida tehdä saman yhtiön osakkeista maksettujen eli vertailuluovutuksissa käytettyjen kauppahintojen perusteella.   Kun kyseessä on esimerkiksi pieni perheyritys, ei vertailuluovutuksia kuitenkaan ole usein käytettävissä.

Tuottoarvo puolestaan lasketaan yhtiön kolmen viimeisen tilikauden tuloslaskelmien tuloksien perusteella poistaen kuitenkin tuloksista satunnaiset erät ja tilinpäätössiirrot samoin kuin yrittäjän laskennallinen palkka, jollei palkkaa ole nostettu. Myös yhtiön laskennalliset tuloverot vähennetään tuloksesta. Näiden kolmen tilikauden oikaistuista tuloksista lasketaan keskiarvo, joka pääomitetaan 15 prosentin korkokannalla.

Tilaa uutiskirje

A oli vuonna 2009 ostanut 13 asianajotoimintaa harjoittavan B Oy:n osaketta kauppahinnoilla, jotka olivat vastanneet osakassopimuksessa niin sanotun naken in, naken ut -periaatteen mukaisesti sovittua osakkeiden tasearvoa. Osakkeista 11 oli ostettu B Oy:ltä ja kaksi yhtiön osakkaana olleilta asianajajilta. Osakekauppojen jälkeen A oli omistanut yhtiön sadasta osakkeesta 13. Kaksi muuta osakasta olivat omistaneet yhtiön osakkeista kumpikin 42, ja kolme osaketta oli yhtiön itsensä hallussa.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 16.2.2016 vuosikirjapäätöksen (KHO:2016:18), jonka mukaan asianajotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeen käypänä arvona voidaan pitää osakkeen substanssiarvoa, kun yhtiötä koskevan osakassopimuksen ehtojen takia osakkeista ei voitu niitä myytäessä saada substanssiarvoa korkeampaa hintaa.

Pörssiyhtiön ja sopimusmarkkinayhtiön osakkeen verotusarvon määrittämistä koskeva säännös on peräisin ajalta, jolloin arvopaperimarkkinalain mukainen jatkuva tiedonantovelvollisuus ei koskenut muita kuin edellä tarkoitettuja yhtiöitä. Arvopaperimarkkinalaissa ei myöskään ollut säännöksiä edellytyksistä, joiden täyttyessä arvopaperi saadaan liikkeeseenlaskijan hakemuksestakin ottaa muun julkisen kaupankäynnin, kuten meklarilistalla tapahtuvan kaupankäynnin, kohteeksi.

Kun työntekijä halutaan ottaa työnantajayhtiön osakkaaksi, on käytettävissä lähtökohtaisesti kaksi vaihtoehtoa: työntekijä voi hankkia osakkeet merkitsemällä ne suunnatussa osakeannissa taikka yhtiön omistajat ja työntekijä voivat tehdä osakekaupan. Lisäksi työntekijälle voidaan antaa optioita, eli oikeuksia myöhemmin merkitä työnantajan osakkeita. Käsittelen tässä artikkelissa näiden eri vaihtoehtojen eroavaisuuksia ja toteutustapoja.

1 Yrityksen arvonmääritys – mikä on yrityksesi arvo? Sähköurakoitsijapäivät / Hyvinkää KTL, KLT Risto Walden / Yrityksen arvonmäärityksen käyttötilanteita Yritysosto ja myynti Avainhenkilöiden sitouttaminen Konsernin sisäiset yritysjärjestelyt Sukupolvenvaihdos, perintö- ja lahjaverotus Verosuunnittelu 1

Jätä soittopyyntö

Verohallinnon ohjeistuksessa todetaan, että osakkeen arvon määrittämisessä ei lähtökohtaisesti oteta huomioon osakkeen kuulumista enemmistö- tai vähemmistöosakkeisiin, osakkeiden erilajisuutta, osakkeeseen liittyvää lunastus- tai suostumuslauseketta tai muuta erityispiirrettä. Jos tällaisella seikalla on kuitenkin tosiasiassa vaikutusta osakkeen käyvän arvon muodostumiseen, voidaan tekijä perustellusta selvityksestä ottaa huomioon käyvän arvon määrittämisessä. Lunastuslausekkeen huomioon ottamisen mahdollisuutta osakkeen arvostamisessa ei siis kokonaan kielletä.

Luetuimmat

Valituksessaan A vaati, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan ja että ensisijaisesti lunastuksen kohteena olevien osakkeiden yhteiseksi lunastushinnaksi vahvistetaan 1 050 000 euroa ja B velvoitetaan suorittamaan sanottu lunastushinta, sekä toissijaisesti sitä, että Korkein oikeus vahvistaa lunastushinnaksi 850 000 euroa ja lunastuslaissa tarkoitetuksi vahingonkorvaukseksi 200 000 euroa ja että B velvoitetaan suorittamaan nämä määrät A:lle.

Esitys aiheesta: «Yrityksen arvon määrittäminen»— Esityksen transkriptio:

Valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös 16.9.1999 perustuu asiakirjoihin, joista yhdessä esiintyy OPO. Tämä OPO ei olekaan aivan vähäinen elin, vaan sen kanssa pitää niin valtiovarainministeriön, liikenneministeriön kuin muidenkin ministeriöiden olla yhteistyössä aina silloin kun tekeillä ovat omistusjärjestelyt tai muut tärkeät vastuuasiat valtion omistamissa yhtiöissä. OPO on kauppa- ja teollisuusministeriön omistajapolitiikan yksikkö. Se on kova luu.

Yhteistyön arvo 2 – 3 mrd. euroa

Prosessin yhteydessä on tärkeää laatia uudet sekä vanhat osakkaat kattava osakassopimus, jossa voidaan sopia muun muassa osakkailta vaadittavasta työpanoksesta, ehdoista osakkeiden luovutustilanteissa, yhtiön oikeudesta lunastaa osakkeet takaisin työsuhteen päättyessä, kilpailukiellosta sekä lukuisista muista velvoitteista, oikeuksista ja raportointikäytännöistä. Tämä lisää myös yritystoiminnan läpinäkyvyyttä keskeisten henkilöiden välillä, mikä takaa tehokkaamman toiminnan ja päätöksenteon.

Blogi

Ostajaa sen sijaan kiinnostaa, mikä on ostokohteen tuottoarvo tulevina vuosina ja millaisia epävarmuustekijöitä siihen liittyy. Sen lisäksi ostaja haluaa nähdä muun muassa erilaista dokumentaatiota, tutkia asiakkuuksia ja asiakasrekistereitä, pohtia henkilökunnan potentiaalia, tutustua mahdollisiin immateriaalioikeuksiin, koneisiin ja laitteisiin sekä arvioida mahdollisia lähitulevaisuuden investointitarpeita.

Mitä asioita yrityskaupassa sitten pitäisi osata ottaa huomioon? Kun yrityksen tulevaisuus näyttää valoisalta ja menneetkin vuodet ovat olleet hyviä, yritys pärjää. Pärjääminen ei välttämättä vielä riitä, vaan on hyvä tarkastella myös kasvumahdollisuuksia. Hyvä merkki on se, kun kasvua on takana, mutta kaikkea kasvupotentiaalia ei ole vielä käytetty. Yrityksen on pystyttävä myös elämään muuttuvien tilanteiden mukaan.

Paljonkohan tästä saisin, jos nyt myisin? Usein yrittäjät esittävät muun keskustelun lomassa osittain retorisen kysymyksen. Toisinaan taustalla saattaa olla ajatus ”hintalapun laittamisesta” omalle elämäntyölleen tai konkreettinen myyntiprosessin aloitus esim. eläköitymisen vuoksi. Yrityksen arvo määräytyy lopullisesti aina markkinoilla ostajan ja myyjän välillä. Se on se arvo, jolla kauppa syntyy. Arvon määritykseen on olemassa useita laskennallisia menetelmiä, joista seuraavaksi tarkastellaan muutamia.