Press "Enter" to skip to content

Straffeloven 311

Lov om straff (straffeloven)

Den som har seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, straffes med fengsel inntil 6 år, hvis ikke forholdet også rammes av andre bestemmelser. På samme måte straffes den som får et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Straffeloven § 311. Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn

Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd.

Seksuell omgang rammes av straffelovens § 291 om voldtekt. For barn under 14 år gjelder imidlertid egne straffebestemmelser. Begrepet seksuell omgang defineres ikke i lovbestemmelsen. Rettspraksis (tidligere avgjørelser i de ulike domstolene) har imidlertid belyst hva som menes med seksuell omgang.

Mannen delte bilde- og videofiler med andre personer i et fildelingsnettverk. Under en ransaking 16. desember i 2016 fant politiet 311 bilder og 19 videoer på en datamaskin og minnepenn tilhørende mannen. 150 av bildene og 10 av videoene var unike. I dommen er det bemerket at mengden materiale ikke er særlig omfattende sammenlignet med mange lignende saker.

Råd og forebygging

Voldtekt skjer også på internett, for eksempel via liveopptak på webcamera. I mange tilfeller har barn eller ungdom blitt kjent med noen på nett. Vedkommende overtaler dem til å dele et nakenbilde. Nakenbildet blir brukt til å true offeret til å ha seksuell omgang med seg selv eller andre foran webkamera.

– Rapporten gir klare signaler om at det er nødvendig å intensivere arbeidet for å beskytte barn i slike alvorlige saker. Rapporten er viktig og kan være med å sikre at samfunnet setter inn flere og bedre målrettede tiltak, sier barneombud Inga Bejer Engh til NTB.

Vet vi unge egentlig konsekvensene av å dele nakenbilder på nett uten samtykke? Svært få, tror jeg. Vi har snakket om nettvett på skolen, men vi har aldri gått gjennom paragrafene som viser hvor alvorlig og straffbart det faktisk er å spre bilder uten samtykke.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat av februar 2013 om endring i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 som gjelder straffebestemmelser om personforfølgelse («stalking»), voldtekt og andre seksuelle overgrep, formidling av prostitusjonsannonser, forberedelse til tvangsekteskap og foreldelse.

Høyesterett med eget advokat-kurs

En mann kjøpte over internett en dukke som hadde proporsjoner som et barn, og var utformet med tanke på seksuelle formål. Det var klart at dukken hadde slike karakteristiske trekk at den innebar seksualisering av barn (avsnitt 17). Det sentrale spørsmålet var derfor om dukken kan anses som en fremstilling i lovens forstand, noe Høyesterett kom til (avsnitt 18-25).