Press "Enter" to skip to content

Straffeloven 273

Annen del. De straffbare handlingene

Grov kroppsskade straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om kroppsskaden er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge uhelbredelig lyte eller skade, sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, betydelig skade eller død, og for øvrig om den

Straffeloven § 273

Med våre syv bistandsadvokater utgjør vi det mest spesialiserte advokatfirmaet for voldsofre i landet. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om anmeldelse og erstatning etter overgrep eller vold. Vi avklarer alltid om advokatutgiftene dekkes av offentlige ordninger før vi påtar oss din sak.

Jeg lurer på om provokasjon er en straffritaksgrunn etter straffeloven § 273?

Det er påtalemyndigheten (politiet eller statsadvokaten) som tar ut tiltale i straffesaker. Tiltalen er rammen for hva som kan behandles i straffesaken. Kort og enkelt forklart står domstolen fritt til å vurdere forholdet etter en annen bestemmelse i straffeloven så lenge de vurderer den samme straffbare handlingen som den som er beskrevet i tiltalen. For eksempel kan domstolen ikke dømme den tiltalte for en ordensforstyrrelse dersom tiltalen kun gjelder kroppskrenkelse.

Vil du skrive eller endre artikler?

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner.

14 dages gratis

Domfelte har forklart at han satte seg ned ved et bord for å snakke med en bekjent, da en mann han ikke kjente, fornærmede, grep tak rundt tommelen hans. Han var redd for at tommelen skulle brekke, og slo derfor et slag for å komme seg fri. Resultatet var at den andre mannen fikk et kutt i leppa, og skade i fem tenner. En tann fikk bruddskader og må erstattes med implantat, mens de fire andre tennene også kommer til å kreve arbeid fra tannlegen.

Endringene i § 5 første ledd har sin bakgrunn i at det er ønskelig å kunne strafforfølge i Norge enkelte lovbrudd som en norsk statsborger begår i utlandet, selv om den aktuelle handlingen ikke er gjort straffbar i landet der den blir begått. Departementet foreslår at dette, i tillegg til de lovbruddene som allerede er nevnt i § 5 første ledd, skal gjelde omsorgsunndragelse, menneskehandel, de fleste seksuallovbruddene, og påvirkningshandel.

Vedtakelsen av straffeloven 2005 har skjedd i flere omganger, jf. punkt 2.1 i proposisjonen. I motivene i proposisjonen her er det søkt henvist til tidligere sentrale forarbeider. Når det i det følgende vises til straffeloven 2005 § 412 om endringer i andre lover, siktes det til bestemmelsen slik den lyder med eventuelle senere endringer.

Strafferamme på seks år

Også en annen mann som befant seg på den samme adressen ble slått og sparket gjentatte ganger i hodet og på kroppen, men unnslapp skader. De tre er tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 271 i den nye straffeloven, som omhandler kroppskrenkelse «for å ha øvet vold mot en annen person eller på annen måte krenket ham fysisk». Strafferammen her et bot eller inntil ett års fengsel.