Press "Enter" to skip to content

Straffeloven § 263

Trusler i norsk straffelov

Grov frihetsberøvelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om frihetsberøvelsen er grov skal det særlig legges vekt på dens varighet, om den har voldt ualminnelige lidelser, død eller hatt betydelig skade på kropp eller helse til følge.

Navigasjonsmeny

For å miste jobben på grunn av et lovbrudd, er det en forutsetning at arbeidsplassen din får kjennskap til lovbruddet. Det er ikke slik at politiet kontakter arbeidsplassen din om dette uten videre. Den måten en arbeidsplass får kjennskap til at en person har begått et lovbrudd, er gjennom en politiattest.

Straffeloven er bygget opp i tre deler som igjen er delt inn i forskjellige kapitler. Første del inneholder de alminnelige bestemmelsene, andre del definerer de straffbare handlingene mens sluttbestemmelsene i tredje del kun inneholder en bestemmelse om ikraftsetting. Reelt er det dermed primært de to første delene som er av interesse.

Barnelokking («grooming»)

Det er straffbart å avtale møte med barn under 16 år med forsett om å begå et seksuelt overgrep mot barnet, såkalt barnelokking eller “grooming”. Bestemmelsen er særlig begrunnet i den økte risikoen for overgrep som møteplasser og chatte-kanaler på internett har medført.

Straffeloven 1902 § 222 regulerer straffbar tvang. En rekke bestemmelser har tvang som en del av sin gjerningsbeskrivelse, for eksempel § 192 om voldtekt, § 266 om utpressing og § 267 annet ledd om ran. I disse bestemmelsene inngår tvangen som et middel til å oppnå noe annet. Straffeloven 1902 § 222 rammer derimot tvangen i seg selv.

I høringsnotatet på side 8 fremgikk det at personforfølgelse kan skje overfor fremmede eller en person som gjerningspersonen har hatt en nær relasjon til. Ikke sjelden starter handlingene etter et brudd eller en avvisning. Personforfølgelse kan ha store skadevirkninger for den som rammes. Forfølgelsen kan føre til at offeret gjør omfattende endringer i sitt eget liv i et forsøk på å slippe fri fra forfølgelsen, for eksempel ved å bytte jobb eller flytte, og i noen tilfeller endre navn.

Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1402 af 5. december 2017, § 1 i lov nr. 1680 af 26. december 2017, § 1 i lov nr. 140 af 28. februar 2018, lov nr. 141 af 28. februar 2018, lov nr. 257 af 10. april 2018, § 21 i lov nr. 309 af 25. april 2018, lov nr. 358 af 29. april 2018, § 6 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, lov nr. 711 af 8. juni 2018, § 1 i lov nr. 715 af 8. juni 2018, lov nr. 717 af 8. juni 2018 og lov nr. 718 af 8. juni 2018.

«Fattigdomslykke»-forfatter mener seg sjikanert og forsøkt kneblet av kommentar i Stavanger Aftenblad: «Regelrett mobbing»

Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.”

Forholdet sees i sammenheng med tidligere trusler mot justisministeren og samboeren selv, hvor siktede kan ha lagt til rette for at politiet skulle etterforske denne hendelsen, som en eskalering av de tidligere fremsatte truslene. Disse tidligere hendelsene etterforskes videre som overtredelser av straffeloven § 115 og straffeloven § 263.  Bertheussen er ikke siktet for disse hendelsene.