Press "Enter" to skip to content

Sotluke krav

Ny Feieluke.. Slippe kravet om 30cm avstand til brenbart materiale

Ny Feieluke.. Slippe kravet om 30cm avstand til brenbart materiale

I bunnen av skorsteinen må det være muligheter for å ta ut sot. Fri avstand foran sotluke bør være minst 1 m. Høyden over golvet må være minst 300 mm. Bunnen i sotluka bør pusses og glattes med skråning innover for å hindre at sotvann renner ut av luka. Nedre kant av røykrørinnføring fra ildsted bør ligge minst 200 mm høyere enn den øvre kanten på sotluka, se fig. 2. For skorstein montert på toppen av et ildsted hvor sot kan tas ut gjennom ildstedet, kan man sløyfe sotluke.

Krav til godkjent husstige og takstige/stigetrinn

Krav til godkjent husstige og takstige/stigetrinn

Teglskorsteiner og betongskorsteiner, også skorsteiner med helsteins tykkelse (230mm), kan gi farlig varmepåvirkning mot brennbart materiale. I tillegg kommer at slike skorsteiner har bare ett skikt og eventuelle sprekkdannelser vil være gjennomgående.

Forskrift om førebyggjande brannvern, feietenesta, Tysvær kommune, Rogaland

Forskrift om førebyggjande brannvern, feietenesta, Tysvær kommune, Rogaland

Heimel: Fastsett av Tysvær kommunestyre 14. desember 2010 med heimel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannførebyggjande tiltak og tilsyn.

Kjeller med fukt, sprenge litt fjell med trollkraft og forsegle

Kjeller med fukt, sprenge litt fjell med trollkraft og forsegle

– Ofte ser vi at folk fyrer på feil måte: feil ved, mye papirtenning og -brenning. Ofte opplever vi at folk brenner melkekartonger – det er dødelig for pipe og ovn, advarer Ronny Albroscheit, formann hos Alphapipe AS.

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG FOR SØR-VARANGER KOMMUNE MED UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL ORDNINGEN

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG FOR SØR-VARANGER KOMMUNE MED UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL ORDNINGEN

Vi viser til e-post av 10.05.2019. I henvendelsen vises det til at noen kommuner sier at rehabilitering av skorstein er søknadspliktig, mens andre kommuner har gått vekk fra søknadsplikt og dermed søknadsgebyr. Dere skriver at dere mener at dette ikke skal være søknadspliktig og kunne kreve byggesaksgebyr fordi det ikke er en fasadeforandring, men derimot store fordeler for huseiers sikkerhet. Dere stiller spørsmål om hva som er departementets mening om rehabilitering av piper og søknadsplikt.

Informasjon om feieavgift, feiing og tilsyn

Informasjon om feieavgift, feiing og tilsyn

Monteringsanvisning Modifisering av sotluke P-21 eller Fe-24 Redusert avstand fra sotluke til brennbart materiale. 02058 Forskriftene krever normalt minimum 30 cm avstand fra sotlukedør til brennbart materiale.

 Nærøysund brann- og redning avd. Kolvereid

Nærøysund brann- og redning avd. Kolvereid

Feieren skal kunne ferdes sikkert på taket og kunne utføre feiing fra et sikkert sted uansett årstid. I tillegg skal sikringsutstyret sørge for at feieren kan ferdes på taket uten å foråsake skade på taktekkingen. Ansvaret for at adkomsten er tilfredsstillende er huseieren jfr. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-6 Atkomst for feiing:

Dette må du passe på når du installerer ny vedovn

Dette må du passe på når du installerer ny vedovn

– Ovner fra midten av 1990-tallet og tidligere hadde ingen typegodkjenning. Mange av disse ovnene gir en temperatur inne i pipa som er mange ganger høyere enn det den er beregnet for. Her kan det være skader i fôringer.