Press "Enter" to skip to content

Søknad om ferdigattest eksempel

Ferdigattest og brukstillatelse

Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan det også søke om midlertidig brukstillatelse. I søknaden må det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for å ferdigstille bygningen. En midlertidig brukstillatelse gjør at en kan ta i bruk bygningen før en har mottatt ferdigattest.

Du er her:

Etter endringen av plan- og bygningsloven i 1997 ble det krav til at kvalifiserte firma, i plan- og bygningsloven kalt foretak, skulle ha ansvar for å sende inn søknader. Foretakene var også ansvarlig for at tiltakene ble avsluttet med ferdigattest, som er kommunens formelle avslutning av byggesaken.

Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det er dokumentert at tiltaket er utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser og at nødvendig kontroll er utført. Det er ansvarlig søker som skal sende inn søknad om ferdigattest.

Alle byggetiltak skal avsluttes med ferdigattest. Mange tiltak i Sandefjord mangler imidlertid brukstillatelse eller ferdigattest. Dette gjelder spesielt for tiltak fra perioden før nye bestemmelser om ansvar og kontroll ble vedtatt i 1997. Etter endringen av plan- og bygningsloven i 1997 ble det krav til at kvalifiserte firma, i plan- og bygningsloven kalt foretak, skulle ha ansvar for å sende inn søknader. Foretakene var også ansvarlig for at tiltakene ble avsluttet med ferdigattest, som er kommunens formelle avslutning av byggesaken.

Plan- og bygningsloven (pbl.) krever at man innhenter tillatelse fra kommunen før man iverksetter de fleste byggearbeider. Dette gjøres ved å sende inn en byggesøknad. Tiltaket (byggeprosjektet) kan normalt ikke starte opp før kommunen gir tillatelse. Plan- og bygningsloven sier at følgende tiltak er søknadspliktige (listen er ikke uttømmende):

Søknaden må sendes kommunen innen ett år etter at naboene har fått varsel. Hvis du ikke rekker denne fristen, må du varsle naboene på nytt. Om du gjør endringer i søknaden etter du har varslet naboene, må du som regel varsle dem på nytt og vise endringene.

Alt som sendes inn via en søknadsløsning (uavhengig av fagsystem) vil bli innsendt på samme standardisert format (bestemt av DiBK i prosjektet/tjenesteplattformen «Fellestjenester Bygg»). Det stilles samme krav (eller strengere krav) til påkrevde felter og verdier som i dag.

Tiltakshaver og foretak med ansvarsrett plikter, inntil byggesaken er avsluttet, å melde fra til kommunen via søker om endringer som har betydning for tillatelsen og ansvarsretten. Endringer som har betydning for ansvarsretter kan sendes direkte til kommunen med kopi til ansvarlig søker, jf. § 5-1 første ledd.

Du er her:

Dersom bruksendringen endrer på areal utvendig (for eksempel utvendig kjellertrapp eller lyskasser rundt kjellervinduer) må du også tegne dette inn på et situasjonskart. Hvilke dokumenter som skal leveres er avhengig av tiltaket og/eller om det berører dine naboer. Saker som berører naboen kan for eksempel være at det settes inn et vindu i en vegg mot naboen der det ikke er vindu fra før.