Press "Enter" to skip to content

Selvtekt utleier

Nå kan du skifte låsen

Mange sliter med leieforholdet sitt. Manglende husleie, hærverk, husbråk og leiere som nekter å flytte ved utløpt kontrakt er noen av gjengangerne.

Hittil har ikke utleier selv kunnet kaste ut leieren, for eksempel ved å skifte låsen for å stenge dem ute når de ikke oppfyller leieavtalen.

Men en nylig endring i straffeloven gjør at såkalt selvtekt, altså det å ta loven i egne hender for å rette opp et forhold man mener er urett, nå ikke lenger er straffbart.

Men hvordan fungerer dette i praksis?

Nå kan du skifte låsen

Først kort om behovet. For utleierens del oppstår normalt behovet for avslutning fordi leieren ikke betaler den avtalte leien, eller på andre måter misligholder leieavtalen vesentlig, eks. ved ordensforstyrrelser, manglende vedlikehold eller annet. Situasjonen kan også være slik at leieren ikke flytter etter avtalen er opphørt, eller rett og slett okkuperer husrommet uten en avtale. I slike tilfeller ser vi at utleiere av og til går til aksjon selv, fordi det ikke er tid eller anledning til å vente på en tidkrevende prosess hos namsmyndighetene.

Utleier kan ikke kaste ut selv

«Reglene i tvangsfullbyrdelsesloven gir en leietaker beskyttelse mot fravikelse frem til visse vilkår er oppfylt og visse prosedyrer er fulgt. Reglene innebærer at en utleier ikke ved selvtekt kan utestenge en leietaker som ellers besitter lokalene. Dette gjelder selv om utleieren skulle ha rett i at det underliggende leieforholdet ikke lenger eksisterer, for eksempel fordi det er lovlig oppsagt eller hevet».

Dersom leieboeren ikke betaler husleien

Det er likevel viktig å merke seg at du vil kunne få dekket kostnadene ved utkastelse sammen med resten av kravet mot leietaker, forutsatt at leietaker har midler. Mange føler også trygghet ved at offentlige myndigheter bistår når det kommer til selve utkastelsen.

Når en leietaker misligholder sine forpliktelser og utsiktene til utbedring eller betaling er fraværende, dukker spørsmålet om ekstraordinær avvikling av leieforholdet og utkastelse opp. Vi skal kort redegjøre for hvordan dette kan håndteres, samt gi en fersk påminnelse fra Høyesterett om hva utleier ikke kan foreta seg i slike tilfeller. 

Det kalles selvtekt at noen tar seg til rette for å ivareta sine rettigheter, og slik maktbruk har måttet foregå gjennom offentlig myndigheter; for husleieformål gjennom namsmyndighetene. I dag er det straffbart å selv håndheve og gjennomføre selvtekt – selv om handlingen gjøres for å gjenopprette lov og orden.

Utkastelse uten bestemmelse i leiekontrakten

Husleieloven regulerer forholdet mellom leietakeren og utleier av boliger. Både leietaker og utleier har rettigheter og plikter som følger av loven. Selv om alt ser ut til å være i orden fra begges side, er det i enkelte tilfeller ikke til å unngå at det likevel oppstår uenigheter. Kco advokater bistår både leietakere og utleiere når det gjelder leie og drift av husrom.

Leieren har plikt til å gi utleieren adgang til husrommet hvis utleieren vil forta tilsyn, gjennomføre pliktig vedlikehold, foreta lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade. Men utleieren kan ikke uten avtale låse seg inn i leiligheten etter eget forgodtbefinnende.