Press "Enter" to skip to content

Rantayleiskaava

Tietoa evästeistä

Rantayleiskaava käsittää merenrannikkoa Halosenniemen, Keskiniemen–Virtakarin ja Meriniemi–Vehkaperän alueilla sekä merkittävän osan Haukiputaan merialueen saarista. Kaavan tavoitteena on ollut virkistyskäytön turvaaminen ranta-alueilla ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaaminen rakennusoikeuden osoittamisessa. Kaava on laadittu rakennuspaikkakohtaisena ja se on vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa 2.3.2000 ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 10.4.2002.

Päijänteen rantayleiskaava

Rantayleiskaava laaditaan Jämsän kaupungin alueella olevalle Päijänteen osalle. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluvat Päijänteen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat järvet – Heilanjärvi, Tyrynjärvi, Tenhaminjärvi, Tiirinjärvi ja Paajärvi. Suunnittelualue sijaitsee Jämsän kaupungin keskustasta itään. Alue rajoittuu pohjoisessa Jyväskylän kaupunkiin, idässä Luhangan ja etelässä Kuhmoisten kuntiin. Katso tarkempi rajaus selostuksen liitteestä 1.

OSOITTEET

Kaavoituskatsaus
Kaavoituskatsaus on raportti kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista suuremmista kaava-asioista. Kaavoituskatsauksesta löytyy lyhyesti kaava-asiat, käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, jotka vaikuttavat lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Katsaus parantaa kuntalaisten tiedonsaantia ja lisää kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia kaavoitukseen.

Kylpylähotellin mahdollistava kaava jää voimaan Pyhtäällä – KHO torppasi kyläyhdistyksen valitusluvan

UPM haluaisi kaavoittaa omistamansa reilun 50 hehtaarin alueen jolla on liki 4 kilometriä rantaa. Höytyäisen etelä-osassa sijaitsevalle alueelle on suunnitteilla asuin- ja vapaa-ajan rakennuksia. Maakuntaliiton toive on koko ajan ollut, että UPM odottaisi maakuntakaavan valmistumista ennen rantojen kaavoittamista.

Yhteyshenkilöt

Suunnittelualue sijoittuu Ikaalisten kaupungin Kyrösjärven itäosaan. Länsireunastaan suunnittelualue rajoittuu Kyrösjärven 1. vaiheen rantaosayleiskaavaan, eteläosastaan Ylöjärven kaupungin rajaan. Pohjoisessa rajana pääosiltaan on Luhalahdentie. Kaavalla tarkastellaan ranta-alueiden lisäksi kiinteästi rantaan liittyviä Luhalahden ja Iso-Röyhiön kyläalueita. Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 3000 hehtaaria, josta vesialuetta noin 1700 hehtaaria.

Minä olen…

Toivakan kunnanvaltuuston 11.11.2004 (§ 73) hyväksymä läntisen alueen rantaosayleiskaava on saanut lainvoiman ja tulee voimaan tällä kuulutuksella lukuun ottamatta tilojen Pöytäoja RN:o 3:70 (Päijänne), Markkula RN:o 1:319 (Vihijärvi), Välilä RN:o 1:96 (Vääräjärvi), Metsä-Pökkölä RN:o 1:107 (Vääräjärvi) ja Suomäki RN:o 1:27 (Piililänlampi) aluille osoitettujen maatilojen talouskeskusten käyttöön tarkoitettujen uusien saunojen rakennusalojen kohdemerkintöjä, joiden osalta Hämeenlinnan hallinto-oikeus 24.2.2006 kumosi kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksen.

Perusselvitykset

Kaupunginvaltuuston 12.12.2018 tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus on 25.2.2019 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla kaavan tulemaan osittain voimaan. Kaupunginvaltuuston hyväksymästä kaavasta jäävät tulematta voimaan muutoksenhaun kohteena olevat Kalliojärven luo- alueet sekä Kalettomanmäen luo- alue.

Käyntiosoitteet

Kunnalla ja eri viranomaisilla on omat odotuksensa rantojen käytön suunnittelulle. Julkista tahoa kiinnostavat vapaan rannan osuudet, uimapaikat ja venevalkamat, maatalouden, kalastuksen ja pysyvän asutuksen tarpeet sekä niiden yhteen sovittaminen. Nämä ovat asioita jotka kiinnostavat useita kunnan asukkaita. Eräs kysymys on virkistystoimintojen ja niihin liittyvien elinkeinojen kehittämisen edellytykset.

17.7.2002 ranta-alueiden osayleiskaava on tullut voimaan lukuunottamatta Kuljun kylän tiloja 4:266, 4:267, 4:380 ja 4:399; Kauniaisten kylän tiloja 32:19, 32:27 ja 32:28; Urmian kylän tiloja 1:14, 1:15, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20, 1:22 ja 1:23; Pakkalan kylän tiloja 1:88, 1:103, 1:107 ja 1:108; Suoniemen kylän tiloja 1:42, 1:44, 1:45, 1:51, 1:53, 3:25 ja 3:42 ja Ruolahden kylän tiloja 5:45 ja 5:46.

Vireillä olevat kaavat

Naapurin täytyy saada joko kunnalta tai hakijalta riittävä tieto hankkeesta, että hän voi esittää mielipiteensä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tieto hankkeen laadusta (lomarakennus, omakotitalo, sauna), laajuudesta (kerrosala ja kerrosluku), rakennuspaikan sijainnista ja koosta sekä rakennuksen likimääräisestä sijainnista (esimerkiksi asemapiirros). Jos nämä tiedot on esitetty erillisellä kartalla tai piirroksella, on hyvä selventää, millaisen kartan tai piirroksen perusteella naapuri on esittänyt mielipiteensä (esim. kartan tai piirroksen päiväys).

Voimassa olevat rantaosayleiskaavat

Ruovedellä arki on helppoa: pienessä kunnassa palvelut ovat lähellä ja tunnelma turvallinen. Ruovedeltä löydät lähes kaikki julkiset ja yksityiset palvelut jokaiselle ikäluokalle, eikä matka Virtain (35 km), Oriveden (43 km) tai Tampereen (77 km) täydentävien palveluiden luo ole pitkä. Asukkaat voivat valita kotinsa monista eri vaihtoehdoista: vapailla markkinoilla olevien asuntojen, talojen ja tonttien lisäksi kunnan kautta on tarjolla vuokra-asuntoja ja omakotitontteja. Rakentajille on tarjolla kaikki tarvittavat palvelut. 

Asemakaavoitettua aluetta on keskustassa ja keskustan tuntumassa noin 320 ha. Asemakaavayhdistelmä näkyy kotisivuilla otsikon Kartat alla.
Keskustan asemakaavan on lääninhallitus hyväksynyt vuonna 1972. Asemakaava-aluetta on myöhemmin laajennettu ja uusia alueita kaavoitettu mm. Mynkelinmäki, Nykälänniemi, Timon alue ja Ollilanmäki. Viimeisimmät uudet asemakaava-alueet ovat Rovastilassa ja Pentinniemessä. Kaavoitusta pidetään ajantasalla laatimalla kaavamuutoksia tarpeen mukaan.

Kunnan maankäyttö määritellään kaavoituksella. Kaavoissa näkyy, mihin tarkoitukseen eri alueet on suunniteltu käytettäväksi ja kuinka paljon niille voi rakentaa. Kunta vastaa alueensa yleis- ja asemakaavoituksesta; Yleiskaava on luonteeltaan yleispiirteinen ja asemakaavat määrittelevät maankäyttöä yksityiskohtaisemmin. Ranta-alueiden rakentamista säädellään rantayleiskaavoilla tai ranta-asemakaavoilla.

Main menu – Expanded

Kaavaehdotuksesta II laadittiin Natura-arvioinnin tarveharkinta (30.10.2016) ja kaavasta saatiin lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta sekä metsähallitukselta. Lausuntojen mukaan kaava saattaa merkittävästi heikentää saimaannorpan elinympäristöjä. Kunnan, konsultin ja viranomaisten kesken pidettiin 5.4.2016 neuvottelu, jonka perusteella kaavaehdotukseen II esitettiin tehtäväksi vielä seuraavat muutokset: Sulkulahdesta poistetaan 1 uusi rakennuspaikka ja Sulkulahden ympäristöön osoitetaan jäillä liikkumiskielto.

Not on Twitter? Sign up, tune into the things you care about, and get updates as they happen.

Luonterin rantayleiskaava käsittää koko Juvan puoleisen Saimaan sekä lähistön pienempiä järviä ja lampia. Juvan kunnan Luonterin rantayleiskaavan vahvistetusta kaavakartasta on tehty sähköinen katseluversio. Kaavakarttaan on lisätty Kontusen, Hietajärven ja Kotijärven yleiskaavoissa voimaantulleet muutokset sekä 1.10.2018 hyväksytty muutos. Skannattu, TARKASTAMATON