Press "Enter" to skip to content

Rakennuslupa turku

Rakennusluvan alaisia toimenpiteitä

Turun kaupungin rakennusvalvonnassa on valitettavasti lupahakemusten käsittely ruuhkaantunut ja viivästynyt. Hakemusten käsittelyajat ovat tällä hetkellä valitettavan pitkät. Lupahakemusten määrään suhteutettu henkilöstömäärä on tällä hetkellä riittämätön. Nopeaa ja tehokasta ratkaisua lupahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ei valitettavasti ole, mutta asian ratkaisemiseksi tehdään koko ajan töitä.

Etsi

16.1.2014 Meille oli varattu aika lupa-arkkitehti Anitta Sundvallille, tarkoituksena esittää alustavat suunnitelmat tontin vuokrausta varten. Otimme mukaan talotehtaalta saamamme ennakkosarjat, jotka tulisi esitellä lupa-arkkitehdille. Anitta ottikin meidät vastaan sovitusti klo 9:00. Tällä ensimmäisellä käynnillä tulee olla mukana myös rakennusprojektin pääsuunnittelija. Meidän pääsuunnittelijanamme toimii Marko Rusi Rannikon rakennusvalvonnasta.

Toimituksen poiminnat

Talojen julkisivujen muutoksiin tarvitaan luonnollisesti lupa, esimerkiksi jos joku haluaa vaihtaa talonsa väriä tai ulkoverhoilun materiaalia. Lupa tarvitaan myös, mikäli joku haluaisi rakentaa omalle pihalleen vaikkapa huvimajan, katoksen tai vajan. Terassin sentään saa rakentaa ilman lupaa – kunhan se myötäilee maata, jos terassi tehdään 40 senttiä maan yläpuolelle, lupa tietysti tarvitaan.

Rakennuslupa voi raueta erilaisista syistä. Passiivisuus rakentamishankkeessa johtaa luvan raukeamiseen kolmen vuoden kuluttua luvan myöntämisestä. Luvan raukeaminen kolmessa vuodessa edellyttää, ettei rakennustyöhön ole lainkaan ryhdytty kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Lupa raukeaa myös viiden vuoden kuluttua luvan myöntämisestä, mikäli rakennustöitä ei ole tässä ajassa suoritettu loppuun. Oletuksena on siis, että rakennushankkeet valmistuisivat tässä ajassa.

Rakennuslupa

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:n 12 kohdan mukaan maalämpökaivon ja lämmönkeruuputkiston rakentaminen on luvanvaraista. Luvanvaraisuus koskee porattavia lämpökaivoja sekä maaperään tai vesistöön sijoitettavan lämmönkeruuputkiston asentamista. 1.3.2012 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen mukaan hankkeelle on haettava rakennuslupa (luku 2, 6 § kohta 3).

Ylikylän koulun laajentaminen alkaa – hinta 25 miljoonaa euroa

TIEDOTE 4.6.2019 Lupapiste Kauppa uudistui kesäkuun alussa, kun kevään kehitystyön tulokset julkistettiin. ”Uudessa kaupassa on entistä monipuolisempi hakusivu ja maksutapavaihtoehtojen määrä lisääntyi. Myös asiakkaiden toivoma laskutustoiminnallisuus toteutettiin”, kertoo Lupapiste Kaupan tuotepäällikkö Paula Vahtola. Kehityskohteita määriteltäessä keskustelu asiakkaiden kanssa oli isossa

Lupa sisältää lukuisia ehtoja, joihin hakijan on sitouduttava. Ennen rakennustöiden aloittamista on mm. esitettävä selvitys rakentamisen vaikutuksista rakennuspaikan lähiympäristön pohjavesiolosuhteisiin ja pohjavesitilanteen seurantasuunnitelma. Samoin on esitettävä selvitys, joka koskee rakennuspaikkaa ympäröivien kiinteistöjen rakenteiden tarkastuksia ja seurantaa.

Etsi

Rakennusvalvonta tarkastelee LVI-suunnitelmia niiden toimivuuden kannalta. Meille taas on oleellisinta se, että suunnitelmat ovat käytännössä toteutettavissa liitosten osalta eli mihin kohtaan ja miten suurilla putkilla liitytään sekä minne vesimittari sijoitetaan. Omakotitaloissa tavalliset liittymäkoot ovat 32 mm vesijohto sekä 110 mm jätevesi- ja hulevesiviemärit. Hulevesiviemäri voi olla isompikin, mutta 110 mm putki riittää omakotitaloille normaalisti varsin hyvin.

Yhteystiedot

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen, hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Rakentaja.fi esitepalvelu

FinnHEMS on hakenut 26.2.2014 rakennuslupaa Turun uudelle FH 20 -tukikohdalle. Uusi tukikohta rakennetaan Finavialta vuokratulle tontille Turun lentoaseman alueelle. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kesällä 2014 ja tavoitteena on päästä muuttamaan uuteen tukikohtaan kesällä 2015. Uudet tilat palvelevat paremmin lääkärihelikopteritoimintaa, henkilöstön viihtymistä ja turvallisuutta.