Press "Enter" to skip to content

Puoliso omistaa asunnon

Pyydä tarjous lakipalvelusta

Avopuolisoiden ei katsota olevan vuokranantaja ja vuokralainen, vaikka he asuisivatkin toisen omistamassa asunnossa. Avopuolisot tavallisesti itse sopivat siitä, miten he jakavat asumismenonsa. Avopuolison, joka ei omista asuntoa, asema on juridisesti ajatellen heikko. Asunnon omistava avopuoliso voi nimittäin määrätä yksipuolisesti asunnosta ja esimerkiksi myydä sen ilman toisen suostumusta. 

Omistussuhteet avio- tai avoliitossa

Tietotekniikan kehityttyä syntyy hetkessä osto-, luotto- tai muuta tositteistoa, jolloin on myös jälkikäteen verraten helppo selvittää, milloin omaisuus hankittiin, miten ja kenen nimiin. Erityisesti avoliittojen kysymyksessä ollen on  suositeltavaa, että jo varallisuutta hankittaessa sovitaan omistussuhteista, joko erillisomistuksesta tai yhteisomistuksesta. Kaikkien kuittien säilyttäminen on suositeltavaa.

Avioliitossa oleva puoliso ei voi ilman toisen puolison suostumusta luovuttaa tai myydä asuntoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina. Näin ollen yhteisenä kotina käytetyn asunnon myyntiin tarvitaan aviopuolison suostumus, vaikka myyjä omistaisi asunnon kokonaan yksin. Isännöitsijän tai hallituksen tehdessä osakeluettelomerkintää uuden omistajan nimiin tulee ennen merkinnän tekemistä tarkistaa, että asunnon myyntiin on aviopuolison suostumus.

Kun asuntoa lähdetään erotilanteessa myymään, yleisimpiä vaihtoehtoja on kaksi: joko toinen osapuoli lunastaa asunnon itselleen tai asunto myydään yhteisellä päätöksellä ulkopuoliselle. Kiinteistönvälittäjä arvioi kohteen myyntihinnan, jonka mukaan toinen osapuoli lunastaa osuuden itselleen. Jos asunto myydään ulkopuoliselle, kaupasta saadut rahat jaetaan osapuolille siinä suhteessa kuin avioliittolaki määrää.

Omistava puoliso tarvitsee tiettyihin oikeustoimiin puolison suostumuksen, vaikka luovutuksen kohteena oleva omaisuus kuuluisi vain luovuttajalle. Vallinnanrajoitukset kohdistuvat puolisoiden yhteiselämän kannalta tärkeän omaisuuden luovuttamiseen eli tyypillisimmin myymiseen. Puoliso ei saa ilman toisen puolison suostumusta myydä kiinteää omaisuutta tai asuinhuoneistoa, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina.

HS haluaa luoda Suomen parasta keskustelua.

Avioeron tapahtuessa on suoritettava ositus eli aviovarallisuussuhteen purkaminen ja omaisuuden jakaminen puolisoiden kesken. Jos puolisot omistavat yhteisenä kotina olevan asunnon tai kiinteistön yhdessä, on avioeron vireille saattamisen jälkeen ratkaistava, kumpi puolisoista jää asumaan yhteiseen kotiin, vai laitetaanko asunto myyntiin ja jaetaan rahat.

Search form

Testamentilla voidaan turvata avolesken asemaa toisen puolison kuoleman varalle. Testamentilla ei tarvitse syrjäyttää omia perillisiä, vaan sillä voidaan esimerkiksi vain turvata lesken asumisoikeus yhteisessä kodissa tai määrätä leskelle tietty rahamäärä ensin kuolleen avopuolison varoista. Näin voidaan turvata lesken asuminen ja toisaalta tarvittaessa helpottaa lesken taloudellista asemaa ensin kuolleen avopuolison kuoleman jälkeen.

Verotukseen vaikuttaa se, onko lapsia vai ei.

”Kun asiakas kuolee, pankki sulkee hänen tilinsä, vaikka myös avopuolisolla olisi ollut tiliin käyttöoikeus. Jos halutaan, että avopuoliso voi käyttää tiliä myös puolison kuoltua, kannattaa varmistaa, että kyseessä on niin sanottu ’Tai-tili’: tällaisella yhteiskäytössä olevalla tilillä on kaksi omistajaa, joista kumpikin voi käyttää tiliä erikseen ilman toisen tilinomistajan lupaa.”

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Avioliiton päättyessä eroon tai kuolemaan puolisoiden kesken toimitetaan ositus, ellei puolisoilla ole avioehtoa, jonka nojalla puolisoilla ei ole avio-oikeutta mihinkään toistensa omaisuuteen. Osituksessa verrataan toisiinsa puolisoiden avio-oikeuden alaisia netto-omaisuuksia. Netto-omaisuus lasketaan siten, että puolison omista varoista vähennetään omat velat. Enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta omistava aviopuoliso joutuu luovuttamaan vähemmän omistavalla tasinkoa, jotta puolisoille jäisi osituksen jälkeen yhtä paljon avio-oikeuden alaista omaisuutta.

Lähtökohtana asumishyötykorvauksen määrittämiselle on asunnosta maksettava käypä vuokra käyttökuluineen. Jos kysymyksessä on yhteisesti omistettu asunto, vertailukohtana on käyvän vuokran puoliosuus. Vuokrasta vähennetään ne kustannukset, jotka yleensä vuokraustilanteessakin ovat omistajan maksettavia. Tällaisia eriä ovat yhtiövastikkeet, kiinteistöverot ja kiinteistön vakuuttamisesta aiheutuvat kulut.

3 Vakituinen asunto ja työasunto

Työasuntovähennys voidaan myöntää ainoastaan silloin, kun kyse on työskentelystä varsinaisella työpaikalla. Tuloverolain 72 b §:n mukaan varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa verovelvollinen vakituisesti työskentelee. Jos verovelvollisella työn liikkuvuuden vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, taikka muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.

Mitä eroa on avo- ja avioerolla?

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus.  Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja. 

Helsingin HAO 03.11.2016 16/1074/6

Asunto Oy C:n asunto on kiistatta ollut myynnissä silloin kun kyseessä olevat korjaustoimet oli tehty ja kustannukset olivat syntyneet. Asunto oli sittemmin myyty heti remontin jälkeen. Myyntiä varten remontoitava asunto ei siten tullut A:n asumis- tai muuhunkaan käyttöön remontin jälkeen. Sillä seikalla, että A oli käyttänyt asuntoa osittain varastona remontin aikana ennen myyntiä ei ole oikeudellista merkitystä asiassa. Asuntoa ei voida pitää sellaisena asuntona kuin tarkoitetaan kotitalousvähennystä koskevissa säännöksissä. Remonttityöstä ei siten voida tehdä kotitalousvähennystä.

Tarvitsetko apua kirjautumisessa?

Kela tukee asumista eri tavoin. Yleensä voit saada kerralla vain yhtä asumisen tukea. Kun haet Kelalta tukea asumiseen, tarkista ensin, mikä on oikea tuki sinulle ja perheellesi.
Yleinen asumistuki on tarkoitettu helpottamaan pienituloisten ruokakuntien asumismenoissa. Voit saada yleistä asumistukea vuokra- tai omistusasuntoon. Eläkkeensaajan asumistukea maksetaan eläkkeensaajalle, joka asuu yksin tai puolison kanssa. Jos kanssasi asuu lapsia tai muita henkilöitä kuin puolisosi, voit valita, haetko yleistä asumistukea vai eläkkeensaajan asumistukea.

Veloistakin ilmoitetaan osa

Varoista ilmoitetaan vain varojen laji, lukumäärä ja varojen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot.  Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän veroilmoituksessa ei ilmoiteta varojen arvoa koskevia tietoja.  Esimerkiksi asunto-osakkeista on ilmoitettava asunto-osakeyhtiön nimi, huoneiston numero ja omistusosuus. Arvo-osuuksista on ilmoitettava yhtiön nimi ja osakkeiden lukumäärä ja sijoitusrahasto-osuuksista sijoitusrahaston nimi ja osuuksien lukumäärä.

Yleistä

Hyvän vuokrasopimuksen tekemistä helpottavat käytettävissä olevat vuokrasopimuslomakkeet. Lomakkeita käytettäessä varmistetaan, että sopimuksessa tulevat huomioiduiksi kaikki välttämättömät asiat. Valmiita lomakkeita voi täydentää liitteillä, mikäli lomakkeissa ei ole riittävästi tilaa omille erikoisehdoille. Vuokraturvan palveluun kuuluu kaikkien vuokrasopimuksiin ja lomakkeisiin liittyvien asioiden hoitaminen vuokranantajan puolesta.

Avoliitto

Avoliitossa kumpikin omistaa omissa nimissään olevan omaisuuden. He voivat hankkia tarvittaessa omaisuutta yhteisiin nimiin ja heillä ei ole minkäänlaista avio-oikeutta vastaavaa oikeutta toistensa omaisuuteen. Kumpikin avopuoliso voi päättää omaisuudestaan haluamallaan tavalla eikä avopuolison oikeutta toisen omaisuuteen ole mitenkään suojattu. Avopuoliso voi siis vapaasti myydä omistamansa omaisuuden, esimerkiksi perheen asunnon.