Press "Enter" to skip to content

Privat avløpsanlegg

Bakgrunn for tilsyn

Eier du en av de cirka 700 eiendommene i Asker som har privat avløpsanlegg? Da må du enten koble deg til offentlige avløpsledninger eller bygge/oppgradere renseanlegg. Her er mer om hva du skal gjøre, når du skal gjøre det – og hvorfor det kan lønne seg å samarbeide med naboen.

Gjøvik Kommune

Alle som har innlagt vann må ha en godkjent avløpsløsning. Dette gjelder også for fritidsboliger selv om det ikke installeres WC. Gjøvik kommune har mye spredt bebyggelse. Mange boliger og hytter må ha private løsninger for vannforsyning og avløpsrensing på grunn av lang avstand til offentlig vann- og avløpsnett. Dette kan være løsninger for den enkelte eiendom eller fellesanlegg for flere.

Anleggseiers plikter

Hvis tiltaket er i strid med planer, lover eller forskrifter, for eksempel klausuleringsbestemmelser for vannverk, må du ha en dispensasjon, det vil si et samtykke fra planmyndigheten i kommunen om at en aksepterer det tiltaket som er årsaken til utslippet. Dispensasjon eller dispensasjonssøknad må i så fall vedlegges søknaden.

Denne søknaden er en "ett-trinnssøknad", som din entreprenør (ansvarlige søker) må fylle ut. Dette gjelder også søknadspapirene om ansvarsrett som skal vedlegges denne søknaden. Det er den ansvarlige søkeren som er kommunens kontakt i søknadsprosessen. Følgende relevante vedlegg skal følge med søknaden:

– Det første man må gjøre før man starter arbeidet med å utbedre kloakkanlegget er å søke om ny utslippstillatelse. Dette gjelder også dersom du har fått pålegg om å utbedre eksisterende avløpsanlegg, sier Brovold.

Hva koster det?

Bystyret har bestemt at alle som har innlagt vann og ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett, skal betale et årlig gebyr for tilsyn av anlegget. Gebyret skal finansiere alt kommunalt arbeid som blir gjort for å hindre forurensning fra små avløpsanlegg. Gebyret er derfor uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som er utført på det enkelte avløpsanlegg. 

Kriterier/vilkår

Utslippet er mindre enn 50 pe (personekvivalenter). Standardvilkårene går for øvrig fram av forurensningsforskriften kap. 12. Vilkår kan også gå fram av tillatelsen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold etter forskriften.

Utslippet må også plasseres slik at man unngår rekreasjons- eller lekeområder, luktplager for naboer, og dårlig vannkvalitet i lokale bekker og dammer. Dersom resipienten benyttes til annet bruk, f.eks vanning eller husdyr, må også dette vurderes i forhold til forurensningsfare.

Behov for ekstratømming?

Renovatøren har døgnberedskap og skal normalt innen tre timer fra varsling er gitt være på stedet. For dette faktureres det for kriseoppmøte pluss slamgebyr. Andre arbeider for eksempel spyling av tette rør er ikke medregnet, og må avtales direkte med renovatør, som sender egen regning på dette direkte til kunden. 

I Enebakk kommune ligger bebyggelsen spredt og det er ikke alle steder det er lagt offentlig avløpsnett. I slike områder føres avløpsvannet til privat renseanlegg før utslipp til lokal resipient. I Enebakk er det ca 550 slike private renseanlegg. Ca 400 av disse er av eldre type og renser avløpsvannet i liten grad. Utslippet bidrar vesentlig til forurensningsproblemer både lokalt og nedstrøms i vassdraget.