Press "Enter" to skip to content

Porvoon kaupunki yleiskaava

Matkailuneuvonta

Porvoo ohjaa jatkossa väestönkasvun ja kaupungin palvelupisteet pääsääntöisesti kaupunkitaajamaan ja haja-asutusalueiden kuuteen palvelukylään. Linjaukset sisältyvät kaupunginvaltuuston 11.6.2014 hyväksymään Porvoon kylärakenneohjelmaan. Ohjelman on tarkoitus ohjata kaavoitusta, maapolitiikkaa ja rakentamista haja-asutusalueilla.

Yleiskaava vie eteenpäin ja toteuttaa strategiassa määriteltyjä tavoitteita ja päämääriä. Yleiskaavatyössä linjataan, kuinka kaupungin keskeisiä alueita kehitetään tulevaisuudessa. Yleiskaavassa pääasioita ovat: kaupungin kasvu ja sen ohjaaminen, kaupungin kilpailukyky ja elinvoima, keskusta, asuminen, liikkuminen ja arjen laatu, kestävä kehitys ja resurssiviisaus, Porvoon omaleimaisuus ja ainutlaatuisuus.

Asiakaspalvelu

Kaavoituskatsauksessa kuvataan kattavasti kaupungin toimintasuunnitelmassa aiemmin hyväksytyt kaavatyöt. Kaavakohteita on kaikkiaan lähes 70. Kaavoituskohteet on ryhmitelty niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden mukaan kolmeen eri ryhmään: Käynnissä olevat ja kiireelliset kaavat, vuoden aikana käynnistettävät kaavat sekä kaavat, jotka eivät ole kiireellisiä ja joita tehdään mahdollisuuksien mukaan.

Lisäksi Seminaarissa puhuivat Alpo Tani ja Anne Karlsson yleiskaavatoimistosta. Helsingin Energian Marko Riipinen kertoi hiilineutraalia tulevaisuutta tavoittelevasta kehitysohjelmasta sekä energia-asioiden huomioimisesta yleiskaavassa. Porvoon kaupungin yleiskaavoittaja Maija-Riitta Kontio esitteli Skaftkärrin kokemuksia siitä, miten kaavoituksella voidaan vaikuttaa energiankulutukseen.

Transkriptio

Ranta-asemakaava on ranta-alueen rakentamista ohjaava kaava, joka laaditaan silloin, kun suunniteltu hanke poikkeaa ranta-alueen yleiskaavasta. Maanomistaja voi laadituttaa kustannuksellaan ranta-asemakaavan omistamalleen ranta-alueelle. Ennen kaavan laatimiseen ryhtymistä on neuvoteltava kaupungin (strateginen maankäyttö, ent. yleiskaavoitus) kanssa ranta-asemakaavan soveltumisesta kyseiseen tapaukseen.

Kiitos rekisteröinnistäsi

Saarijärven keskustan uusi yleiskaava on ensimmäinen linjakas kokonaisnäkemys kaupungin maankäytön kehittämisestä. A-Insinöörien laatimassa kaavassa on ratkaistu vuosikymmeniä kaupungin päättäjiä pohdituttaneen, kaupungin lävitse kulkevan valtatie 13 kohtalo sekä mietitty, mihin tulevat asemakaavat laajennetaan. Lisäksi kaavassa on linjattu kaupallisten alueiden rajat suhteessa maakuntakaavaan. Yleiskaavan tavoitevuosi on 2030.

Porvoon Skaftkärr kaavoitettiin energiatehokkaaksi

Skaftkärr on noin 400 hehtaarin alue Porvoon keskeisen taajama-alueen itäosassa. Aluetta rakennetaan seuraavan kymmenen vuoden aikana kysynnän mukaan osissa siten, että uudet asuinalueet tulevat kiinteäksi osaksi olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Alueen toteutus käynnistyi Toukovuoren asemakaava-alueen kunnallisteknisillä töillä vuonna 2012. Koko Skaftkärrin alueelle tavoitellaan tulevaisuudessa yli 7 000 asukasta.

Rakennusvalvonta

Kaavaluonnos 442: Hamari, alakoulun alue ja Gammelbackan metsä on herättänyt huolestuneita kannanottoja, eikä syyttä. Kaava-alueeseen sisältyy pieni osa Gammelbackan metsää, mikä on paikallisille erittäin tärkeä ympäristö ja siihen kajoamista millään tasolla pidetään hyvin kyseenalaisena. Useimmissa julkisissa kannanotoissa onkin suhtauduttu varsin kriittisesti metsän länsipuolelle suunnitellun pientaloalueen kaavoitukseen.

Saunan sijoittaminen ja lain vaatimukset

Kaikissa tapauksissa erillisen saunarakennuksen pystyttäminen ei ole itsestäänselvä vaihtoehto. Saunan voi perustaa myös asunnon yhteyteen, jolloin puhutaan huoneistosaunasta. Omat kokemukseni mökkien sisälle integroiduista saunoista eivät ole kovin hyviä. Saunominen lämmittää varsinaista mökkiä, erityisesti useampikerroksisissa rakennuksissa. Pieniä tiloja sauna voi myös höyrystää ja ellei erillisiä pukeutumis- ja jäähdyttelytiloja ole, niin saunominen voi häiritä muita puuhailuja – ja toisinpäin. Muun muassa näistä syistä itse pidin erillistä saunarakennusta selvänä vaihtoehtona.

Autiotalo paloi Pukkilassa

– Kon­sul­toin­ti­vyö­hyk­keel­lä ei tar­koi­te­ta var­si­nais­ta suu­ron­net­to­muus­vaa­ran vaa­ra­e­täi­syyt­tä, vaan alu­et­ta, jota kaa­voi­tet­ta­es­sa on sel­vi­tet­tä­vä tar­kem­min suu­ron­net­to­muus­ris­ke­jä ja on­net­to­muus­vaa­ran tor­jun­taa, Kon­tio ker­too.