Press "Enter" to skip to content

Planering av tomt regler

Grunnarbeid og planering på tomt

– Planering av tomt gjøres på bakgrunn av tegningene som ABChus har laget for tomten. Du har det eksisterende terrenget på tomten, så har du det terrenget vi tegner inn med en ny form rundt huset. Dette skal bli det nye planerte terrenget, sier Øyvind Vedvik, som er fagansvarlig for tekniske tegnere i ABChus.

Du kan bygge ganske mye på egen tomt uten å sende søknad til kommunen. Men det er lurt å sjekke reglene for ditt område først. Det finnes begrensninger!

Regelverket for hva du kan bygge ble endret i 2015. Målet var å gjøre søknadsprosessene enklere (ikke nødvendigvis gjøre at flere kunne bygge selv). Hovedregelen fra 2015 er at du kan bygge små bygg opp til 50 kvadratmeter uten søknad. Før var grensen på 15 kvadratmeter.

Naboloven § 2

Det er ikke uvanlig å oppleve at naboen fyller opp terrenget på sin eiendom. Ofte dreier det seg om planering for å få en mer hensiktsmessig tomt. For ubebygde tomter kan det også være som ledd i å heve byggehøyde før oppføring av bolig. Da kan det lett oppstå spørsmål om hva man kan tillate seg, særlig hvor slike terrengendringer skjer som en fylling mot nabogrense.

Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling, dersom tiltaket ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, tillatelser eller annet regelverk:

– Men det er viktig å være klar over at selv om et tiltak kan være unntatt fra søknadsplikt, er det altså ikke fritt frem å bygge. Den som skal bygge har nemlig ansvar for at tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det er derfor viktig at man setter seg godt inn i regelverket som gjelder for det aktuelle tiltaket, reguleringsplan og kommunens arealplan, sier Per Christian Nordal, advokat i Huseierne.

Plan- og bygningsloven krever at tiltak utføres forsvarlig (også tiltak som er unntatt søknadsplikt). Ethvert tiltak skal prosjekteres (planlegges) og utføres (settes opp) slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, helse og miljø. For å imøtekomme dette kravet må den som skal planlegge og sette opp en forstøtningsmur eller anlegge en fylling/planering inneha en viss kompetanse.

Ny garasje en meter fra tomtegrensen, et 1,8 meter høyt gjerde på tomtegrensen eller et 50 kvadratmeter uthus med 4 meter mønehøyde og 3 meter gesimshøyde bare 1 meter fra tomtegrensen. Alt dette kan boligeiere sette i gang med uten hverken å søke kommunen eller spørre naboen i år.

Den norske tv-serien «Exit» handler om fire finansmenn med et dobbeltliv fylt av kokain og prostituerte

Unntatt fra søknadsplikt blir også tilbygg på inntil 15 kvadratmeter, såframt avstanden til nabotomta er minst 4 meter. Mindre bygg som levegger, forstøtningsmur, mindre fylling og planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser kan plasseres inntil 1 meter fra grensa.

Det er en generell forutsetning at fyllings- og planeringsarbeidet er mindre. Arbeid som har et omfang i areal som gjør at de ikke kan betegnes som mindre, vil ikke være omfattet selv om de fastsatte grensene for avvik i forhold til opprinnelig terrengnivå ikke er overskredet.