Press "Enter" to skip to content

Plan og bygningsloven paragraf 29-4

Rundskriv til plan- og bygningsloven § 29-4. Byggverks plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.

Presentasjon om: «Plan- og bygningsloven § 29-4 gir kommunen mulighet til å styre:»— Utskrift av presentasjonen:

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Del paragraf. § Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. jun Plan- og bygningsloven § regulerer byggverks høyde og avstand til nabogrense, og er en viktig styringshjemmel for kommunene. jun Plan- og bygningsloven har som utgangspunkt at det skal være minimum 4 meter avstand til nabogrensen.

Ofte stilte spørsmål

Kommuneplanen § 5.0.12 sier at terrenginngrep er søknadspliktige dersom de avviker med over 1 m i forhold til opprinnelig terreng og samlet har en utstrekning på mer enn 500m2. For rekke- eller kjedehus og lignende i tett bebyggelse er avviket søknadspliktig dersom det avviker med mer enn 0,5 m eller har en utstrekning på 200m2.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Del paragraf. § Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. jun Plan- og bygningsloven § regulerer byggverks høyde og avstand til nabogrense, og er en viktig styringshjemmel for kommunene. 8. jan – Departementets tolkingsuttalelse av «lignende mindre tiltak», jf plan- veiledning og fortolkning om hvordan plan- og bygningsloven med. Pbl § • § Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. • Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal.

jun Plan- og bygningsloven § regulerer byggverks høyde og avstand til nabogrense, og er en viktig styringshjemmel for kommunene. I dette. Avbryt. Logg inn · Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. j), plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Del paragraf. § Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. jun Plan- og bygningsloven § regulerer byggverks høyde og avstand til nabogrense, og er en viktig styringshjemmel for kommunene.

Fjell kommune ga tillatelse til oppføring av parkeringsplass, kjørevei og støttemurer i nabogrensen. Fylkesmannen i Hordaland kom til at tiltakene var i strid med avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4 annet ledd og opphevet kommunens vedtak. Selv om tiltakene var inntegnet i nabogrensen i reguleringsplankartet, konkluderte Fylkesmannen med at det var nødvendig med uttrykkelig byggegrense i plan før avstandskravet i § 29-4 kunne anses fraveket.

okt Fylkesmannen i Hordaland kom til at tiltakene var i strid med avstandskravet i plan- og bygningsloven § annet ledd og opphevet. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av.