Press "Enter" to skip to content

Perukirjan säilytysaika

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta, jollei saman ajan kuluessa tehdystä hakemuksesta pesän laatuun katsoen tai muusta erityisestä syystä tätä aikaa pidennetä. Osakkaan, jonka hoidettavana pesän omaisuus on, tai pesänselvittäjän tai testamentin toimeenpanijan on määrättävä perunkirjoituksen aika ja paikka sekä valittava sitä toimittamaan kaksi uskottua miestä. Jollei osakas, pesänselvittäjä tai testamentin toimeenpanija ole ottanut pesän omaisuutta haltuunsa, tulee muun henkilön, jolla on omaisuus hoidettavanaan, toimituttaa perunkirjoitus.

Usein kysyttyä

Perukirjasta kannattaa kuitenkin tehdä useampi allekirjoitettu (alkuperäinen) kappale. Alkuperäistä perukirjaa tarvitaan aina, kun pitää selvittää, kuka voi edustaa kuolinpesää. Tarvitset perukirjaa esimerkiksi silloin, kun hoidat pankissa kuolinpesän asioita tai haluat rekisteröidä omaisuutta kuolinpesän nimiin. 

Asioi verkossa

Ennen vuotta 1994 laadittujen perukirjojen säilytysaika Verohallinnossa on 30 vuotta. Esimerkiksi vuonna 2017 Verohallinnosta löytyy perukirjat vuosilta 1987-1994. Vuonna 2018 Verohallinnosta löytyy perukirjat vuodelta 1988 alkaen jne. Näitä vanhempia perukirjoja ei siis lainkaan löydy Verohallinnon arkistosta.  Ensisijaisesti pyydä siis kopiota kaikista ennen vuonna 1994 laadituista perukirjoista käräjäoikeudelta

Mitä perukirjat ovat?

Kopio perukirjasta sekä kopiot sen liitteistä on toimitettava yhtenä kappaleena Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta. Verottajan ohjeen mukaan perukirja kannattaa kuitenkin tehdä useampana allekirjoitettuna (alkuperäisenä) kappaleena, koska sitä tarvitaan aina kun halutaan selvittää, ketkä ovat oikeutettuja edustamaan kuolinpesää. Perukirjaa tarvitaan esimerkiksi, kun asioidaan pankissa kuolinpesän asioissa tai halutaan rekisteröidä omaisuutta perinnönsaajan nimiin. Alkuperäiset tositteet kannattaa säilyttää perillisten haltuun jäävän perukirjan liitteenä.

Minäkin haluaisin muutaman perukirjan kopion itselleni, että voisin tutkia onko kaikki ihan ok. Joten eihän vaan aloittajaa pelota, että paljastuu. Kas, kun tiedän mitä perukirjaan olisi pitänyt laittaa, mutta onko «epähuomiossa» jäänyt pois. Ja testamentinkin tai useammankin haluaisin nähdä, että oliko minunkin nimi siellä,mutta koruja vaan ei ole näkynyt min un huushollissa……….vai tuleeko viiveellä. Pesänhoitaja on vähän viiveellä ajatteleva,,,,,,,,,,,,vissiin.

Kirjanpitoaineiston säilyttämisajoista säädetään myös muussa lainsäädännössä. Arvonlisäverolainsäädännön mukaan kiinteistöinvestointeja koskevat tositteet on säilytettävä 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin arvonlisäverolain mukainen tarkistuskausi on alkanut. Käytännössä säilytysaika on vähintään 14 vuotta. Yleisen kuuden vuoden säilytysajan jälkeen laskut ja tositteet voidaan kuitenkin korvata erillisellä selvityksellä (Verohallituksen päätös Dnro 1877/40/2007, 12.12.2007).

Pankki voi sallia tilin käytön vain sen käyttöön oikeutetulle. Kuolinpesän tilin käyttöoikeus kuuluu yhteisesti pesän osakkaille, joita ovat perilliset, eloonjäänyt puoliso (mikäli jommallakummalla oli avio-oikeus toisen omaisuuteen) sekä testamentinsaajat. Perukirjasta nämä kaikki selviävät, ja perukirjan esittäminen on ainoa tapa luotettavasti selvittää testamentin olemassaolo.

Toisin kuin ositus ja perinnönjako, perunkirjoitus on toimitettava jokaisen kuolinhetkellään vakituisesti Suomessa asuneen perittävän jälkeen. Laki ei salli poikkeusta tästä säännöstä edes täysin varattoman ja velattoman henkilön kohdalla. Muualla kuin Suomessa asuneen henkilön jälkeen riittää pelkkä lahjaveroilmoituksen tapainen perintöveroilmoitus Suomessa kuolinhetkellä sijainneesta omaisuudesta.

Tietosuoja-asetuksen mukaan tietojen käsittelystä on tehtävä kirjallinen sopimus rekisterinpitäjän ja ulkoisen, henkilötietoja käsittelevän palveluntarjoajan välillä. Tämä tarkoittaa käytännössä tietosuojan huomioimista myös isännöintisopimuksessa. Myös huoltoyhtiön, jolle taloyhtiö luovuttaa henkilörekisterinsä, kuten asukasluettelon tietoja, kanssa tulee asiasta sopia.

Taloyhtiöasumisen tietosuojatulkintoja

Tietosuoja-asetuksen mukaan tietojen käsittelystä on tehtävä kirjallinen sopimus rekisterinpitäjän ja ulkoisen, henkilötietoja käsittelevän palveluntarjoajan välillä. Tämä tarkoittaa käytännössä tietosuojan huomioimista myös isännöintisopimuksessa. Asiasta pitää sopia myös huoltoyhtiön kanssa, kun taloyhtiö luovuttaa sille henkilörekisterinsä, kuten asukasluettelon tietoja.

Perintövero seuraa perässä

Vahvistan, että antamani tiedot ovat oikein ja hyväksyn luottotietojeni käytön sähköisesti. Hyväksyn, että kommunikointi tapahtuu elektronisesti esim. sähköpostitse ja puhelimitse ja että rekisteröityjä tietojani voidaan käyttää sähköiseen tiedon ja markkinointimateriaalin lähettämiseen Komplett Bankilta ja sen yhteistyökumppaneilta. Mikäli et halua vastaanottaa markkinointiviestejä, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Edunvalvojalle määrätyn sijaisen tehtävä lakkaa, kun edunvalvoja ja hänen sijaisensa esteen lakattua yhdessä tekevät siitä ilmoituksen 46 tai 47 §:ssä tarkoitetulle holhousviranomaiselle. Jos edunvalvoja ja hänen sijaisensa ovat eri mieltä siitä, onko sijaisen tehtävä lakannut, käräjäoikeus ratkaisee asian jommankumman hakemuksesta.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Kulkuyhteydet

Arkistot ovat kuitenkin tärkeitä, ja jokainen joutuu joskus elämänsä varrella tekemisiin niiden kanssa. Verotustiedot, ajokortit ja muut luvat, opintotodistukset, potilastiedot, perukirjat, tuomioistuinten pöytäkirjat, kunnallisten toimielinten pöytäkirjat, viranomaisten suunnitelmat ja raportit, kirkonkirjat – arkistojen sisältämä tietomäärä on valtava. Suurin osa siitä on myös julkista tai tulee julkiseksi tiettyjen määräaikojen umpeuduttua. Ikuisesti salassa pidettäviä viranomaisarkistoja ei ole.

1. Millaisia tietoja minusta kerätään ja mihin tarkoitukseen?

Mediatalo Keskisuomalainen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Tämä tietosuojalauseke koskee Mediatalo Keskisuomalaisen kuluttaja-asiakkaiden, yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppanien yhteishenkilöiden henkilötietojen käsittelyä. Tietoja käsitellään keskitetysti konsernin sisällä. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, mm.: