Press "Enter" to skip to content

Perintöosuuden myyminen ulkopuoliselle

Kuolinpesäosuutensa voi myös myydä

Useissa tilanteissa kuolinpesän jakaminen voi viivästyä paljonkin perillisten välisten erimielisyyksien vuoksi. Näissä tilanteissa saatetaan tarvita tilanteesta riippuen pesänselvittäjän ja -jakajan määräämistä. Tämäkään ei kuitenkaan aina varmista nopeaa ratkaisua, sillä monet epäselvyydet voivat olla vaikeita ammattilaisillekin ja pesän saattaminen jakokuntoon saattaa vaatia aikaa.

Lähetä meille palautetta

Farmit antaa käyttöösi alan johtavista osaajista koostuvan verkosto-organisaation, jota ovat kehittämässä Altia, Bayer, Boreal Kasvinjalostus, Caraway Finland, DeLaval, Eurofins Viljavuuspalvelu, Fazer Mylly, FMC Agricultural Solutions, Hankkija, Mtech Digital Solutions, Nordisk Alkali, Nordkalk, Sucros, Suomen Viljava, Tilasiemen, Trans Farm, Viljelijän Avena Berner, Vilomix Finland ja Yara Suomi.

Kuolinpesän osuuden myynti toiselle osakkaalle

Sanoit, että myyjällä on perukirjaan merkattu velkasaatava. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kuolinpesä on velkaa myyjälle 7.000. Seuraavassa lauseessa sanot, ettei hän aio maksaa sitä pois. Onko myyjällä siis saatavia pesästä vai onko myyjä velkaa kp:lle? Oletan, että myyjäosakas on velkaa kp:lle 7.000. Myytyään osuutensa toiselle osakkaalle myyjä ei ole enää osakas, mutta hänen velkansa ei ole kadonnut mihinkään. Hän on edelleen velkaa kp:lle samaisen 7.000.

Metsätilan omistajanvaihdos

Yhtymä on kuolinpesää edullisempi omistusmuoto, koska vuotuisessa metsäverotuksessa yhtymän tappiot välittyvät jo samana verovuonna osakkaiden henkilökohtaiseen verotukseen, ja näin metsätalouden tappiot saadaan hyödynnetyksi osakkaiden muiden pääomatulojen tai ansiotulojen verotuksessa. Kuolinpesässä verovuoden tappiot jäävät vähennettäväksi kuolinpesän myöhemmistä voitollisista tuloksista. Jos kuolinpesällä ei synny voitollisia tuloksia seuraavan kymmenen vuoden aikana, jäävät tappiot vuosi kerrallaan kokonaan vähentämättä.

Kuolinpesän osakkaita ovat leski (avio-oikeuden nojalla ositukseen saakka), perilliset ja yleisjälkisäädöksen (yleistestamentin) saajat. TVL 17 §:n 3 momentin mukaan kuolinpesän osakkaan tulona ei pidetä hänen saamaansa osuutta kuolinpesän tulosta. Jos kuolinpesässä on vain yksi osakas, jäämistöön kuuluva omaisuus siirtyy hänelle vainajan kuolinhetkellä. Tästä syystä näissä tilanteissa ei muodostu kuolinpesää lainkaan, vaan ainoaa osakasta verotetaan jäämistöstä vainajan kuolinhetkestä lähtien.

Luovutus jaon jälkeen

Jakamattomaan kuolinpesään kuuluvan omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on kuolinpesän tuloa. Osuus jakamattomaan kuolinpesään on osakkaan irtainta omaisuutta. Sen luovutuksesta syntyvä luovutusvoitto on osakkaan tuloa. Kuolinpesän tai osakkaan voiton taikka tappion määrää laskettaessa omaisuuden hankintamenona pidetään edellä mainituissa tilanteissa perintöverotuksessa käytettyä verotusarvoa. Vaihtoehtoisesti voidaan voiton määrää laskettaessa käyttää hankintameno-olettamaa, jos se on verovelvolliselle edullisempi.

Kaupan voi toki tehdä myös kuolinpesän osuudesta, mutta kannattavampi olisi tehdä se kuolinpesän määräosajaon jälkeen. Kannattavuus tulee siitä, että kuolinpesän osuuden ostamisesta, vaikka kuolinpesään kuuluisi pelkästään kiinteistö, ei tule metsävähennystä. Kuolinpesän osuuden ostaminen on nimittäin irtaimen kauppaa. Metsävähennys tulee kuitenkin myös kiinteistön määräosan ostamisesta.

Sidebar extra menu

Perukirja on erittäin tärkeä jäämistöasiakirja. Se ei ole vain veroilmoitus perintöveroja varten tai omaisuus- ja velkaluettelo.
Kuolinpesän omaisuuden myyntiä edes pesän osakkaalle ennen perunkirjoituksen pitämistä kannattaa harkita todella tarkkaan ja tiedostaa kaupan riskit. Isoja kauppoja ei kannata ainakaan tehdä. Kauppa voi käydä pätemättömäksi. Esimerkiksi mahdollisen testamentin, velkojen tai uuden perillisen vuoksi toimenne on riskialtis.

Pidentyneestä elinajasta huolimatta, metsät omistetaan edelleen yhtä pitkään kuin ennenkin. 1800-luvulla metsäomistus sijoittui 20 – 40 vuoden väliin, 2000-luvulla metsät omistetaan 60-80 vuoden välissä. Noussut metsänomistajien keski-ikä ei ole yhteiskunnan kannalta haitta, eläkkeellä olevilla on aikaa hoitaa metsiään ja metsärahakin kelpaa alentuneen toimentulon täytteeksi. Nykyiset eläkeläiset ovat aktiivinen metsänomistajaryhmä.

Toimenpiteet vaativat osakkaiden yksimielisen päätöksen. Yhtymän osakkaana voit kuitenkin hakea kestävän metsätalouden rahoitusta, jos hakemuksen allekirjoittavien osakkaiden omistusosuus on yhteensä vähintään ¼ ja mukana on asioita hoitava osakas. Saat myös ryhtyä metsän pilaantumista ehkäiseviin, kiireellisiin toimiin, vaikka joku osakas vastustaisi, esimerkiksi myrskytuhopuiden korjuuseen.

Tapaus 4: Veroa voi keventää etukäteen suunnittelemalla

Sitä ennen äiti oli perinyt asunnon omilta vanhemmiltaan. Isoäiti oli asunut kotia yksin siitä lähtien, kun isoisä joitakin vuosia aiemmin oli kuollut. Äidin tilanne veron suhteen oli erilainen kuin Jennalla: Vainajan leskellä on lähtökohtaisesti hallintaoikeus yhteiseen kotiin, eli hän voi asua siellä elämänsä loppuun asti. Näin ollen perilliset eivät voi heti esimerkiksi myydä omaa osuuttaan perintöasunnosta. Heidän on siitä huolimatta maksettava perintövero.

Voit hakea lainhuutoa Asiointipalvelun kautta, jos kaupanvahvistaja on vahvistanut esimerkiksi kaupan, lahjan tai vaihdon. Lainhuudon haku Asiointipalvelun kautta onnistuu heti, kun tieto luovutuksesta näkyy lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä. Tähän voi mennä noin viikko allekirjoitushetkestä. Muille luovutuksille ja esimerkiksi perinnönjaolle voit hakea lainhuutoa täyttämällä kirjallisen hakemuksen.

Perheyrityksen sukupolvenvaihdoksessa yrityksen omistus ja yleensä myös johtajuus siirretään seuraavalle sukupolvelle. Useimmiten seuraava yrittäjäsukupolvi koostuu nykyisen omistajan rintaperillisistä, eli lapsista tai joissakin tapauksissa lapsenlapsista. Kun lapsia on useampi, ja heidän joukostaan etsitään perheyritykselle omistajia ja mahdollisia johtajia, on hyvä kartoittaa ensin perheenjäsenten vahvuudet, motivaatiot ja mahdolliset kehittämisalueet. Näin saadaan konkretiaa siihen, mikä kunkin lapsen rooli voisi tulevaisuudessa olla osana yritystä, vai onko roolia ollenkaan.

1 Johdanto

Siiri joutuu maksamaan kauppahinnoista neljän prosentin varainsiirtoveron. Yhtymäosuuksien ostosta syntyy metsävähennysoikeutta: hän saa vähentää hankintamenosta 60 prosenttia sitä mukaa, kun myy puuta miltä tahansa metsävähennykseen oikeutetulta tilaltaan – hänellähän saattaisi olla niitä jo ennestään. Hankintameno koostuu metsän ostohinnasta ja muista hankintaan liittyneistä kustannuksista kuten kaupanvahvistajan palkkiosta ja varainsiirtoverosta.

Velkojan oikeutta saada pesä pesänselvittäjän hallintoon ehdotetaan laajennettavaksi. Sen sijaan konkurssin käytettävyyttä ylivelkaisen pesän selvittämiseen ehdotetaan rajoitettavaksi. Pesänselvittäjän toimivaltuuksia laajennettaisiin niin, että pesänselvittäjä voisi päättää pesän varojen jakamisesta ylivelkaisessa kuolinpesässä silloinkin, kun varojen jaosta ei päästä velkojien kanssa sopimukseen. Kuolinpesän konkurssi olisi mahdollinen vain, jos sitä voidaan pitää tarkoituksenmukaisena menettelynä pesän varojen jakamiseksi velkojille.

2 Miten kuolemanvaraismääräys rekisteröidään?

Rintaperillisiä suojaa oikeus lakiosaan, joka pääsäännön mukaan on puolet perintöosasta. Perintöosa on pääsäännön mukaan perillisen pääluvun mukainen osuus vainajan jäämistöstä. Esim., jos vainajalta jäi 3 rintaperillistä, on yhden osuus 1/ 3 osaa jäämistöstä ja lakiosa näin ollen 1/ 6 osaa. Testamentilla ei siis voi loukata rintaperillisen oikeutta lakiosaan. Lakiosasuojan käyttäminen edellyttää ns. lakiosailmoituksen tekemistä. Ilmoitus on lain mukaan tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun perillinen on saanut tiedon kuolemasta ja hänen lakiosaansa loukkaavasta testamentista.