Press "Enter" to skip to content

Perintöosuuden luovutus malli

Lähteet

Useissa tilanteissa kuolinpesän jakaminen voi viivästyä paljonkin perillisten välisten erimielisyyksien vuoksi. Näissä tilanteissa saatetaan tarvita tilanteesta riippuen pesänselvittäjän ja -jakajan määräämistä. Tämäkään ei kuitenkaan aina varmista nopeaa ratkaisua, sillä monet epäselvyydet voivat olla vaikeita ammattilaisillekin ja pesän saattaminen jakokuntoon saattaa vaatia aikaa.

Perintöosuuden luovuttaminen

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Luovutus voidaan tehdä ennen tai jälkeen perinnönjaon. Ennen perinnönjakoa luovutus sisältää osuuden perittävän kuolinpesään. Osuus täsmentyy myöhemmin perinnönjaossa. Luovutuksen saajasta ei tule kuolinpesän osakasta vaan osakkuus säilyy perinnön luovuttajalla. Luovutuksen saajalla on kuitenkin eräitä osakkaalle kuuluvia oikeuksia, esimerkiksi oikeus hakea pesänselvittäjää ja pesänjakajaa.

Lähetä meille palautetta

Farmit antaa käyttöösi alan johtavista osaajista koostuvan verkosto-organisaation, jota ovat kehittämässä Altia, Bayer, Boreal Kasvinjalostus, Caraway Finland, DeLaval, Eurofins Viljavuuspalvelu, Fazer Mylly, FMC Agricultural Solutions, Hankkija, Mtech Digital Solutions, Nordisk Alkali, Nordkalk, Sucros, Suomen Viljava, Tilasiemen, Trans Farm, Viljelijän Avena Berner, Vilomix Finland ja Yara Suomi.

Kumppanisisältö

Patenttiratkaisuja ei ole. Perintösuunnittelu kannattaa liittää omaisuusjärjestelyjen kokonaisuuksiin ja sopeuttaa perittävän ja perillisten olosuhteisiin. Juha Vehmasen mukaan viisas perinnönjättäjä hakee ratkaisuja, joilla vältetään pesän osakkaiden välisiä riitoja. Kannattaa varoa myös sitä, ettei tuleva perintö liikaa ohjaa perillisen valinnanvapautta tehdä omia ratkaisuja elämässään. Viisas perinnönjättäjä arvioi, mitä perilliset haluavat. Jos jälkipolvea ei jatkaminen kiinosta, on parempi olla pakottamatta.

Veroarkistot

Henkilö, joka perintönä, testamentilla tai lahjana saa omaisuutta, on velvollinen suorittamaan saamastaan omaisuudesta valtiolle veroa perintö- ja lahjaverolain säännösten perusteella. Perintöverotus kohdistetaan koko siihen omaisuuteen, jonka siirtyy perintönä tai testamentilla siihen oikeutetulle henkilölle. Perintö- ja lahjavero on progressiivinen ja se määrätään erikseen kunkin perinnön, testamentin tai lahjansaajan osalta ottaen huomioon hänen sukulaisuussuhteessa perinnönjättäjään tai lahjoittajaan.

Pesäosuuden luovuttaminen tarkoittaa sitä, että perillinen luovuttaa kaupalla tai lahjoittaa oman perintöosuutensa nimeämälleen henkilölle. Luovutuksensaajasta ei tule pesän osakasta, mutta hänellä on oikeus saada pesänselvitys ja perinnönjako vireille sekä käyttää luovuttajan ohessa osakkaalle kuuluvia oikeuksia. Mikäli pesäosuuden saaja saa perinnönjaossa varainsiirtoveron alaista omaisuutta, tulee hänen maksettavakseen tältä osin myös varainsiirtoverot, kun perinnönjako toimitetaan.

Suosituimmat

Kohdassa 2.4 olevassa Esimerkissä 5 esitetty verolaskentaperiaate on looginen ja perustuu ennakkotapaukseen KHO 2013:35, mutta johtaa kuolinpesissä käytännön keskusteluihin siitä, miten verokustannus on osakkaiden kesken jaettava. Kohtaan 2.4 voisi laatia tapaukseen KHO 2013:35 tilanteeseen liittyen lisäesimerkin, jossa D ennen huoneiston myyntiä ostaa C:ltä ja E:ltä näiden pesäosuudet. Lisäksi asian selventämiseksi voisi laatia myös esimerkin, jossa D ja E yhdessä ostavat C:n pesäosuuden.

Oikeudet ja velvollisuudet

Milloin eloonjääneen puolison kuollessa ensiksi kuolleen puolison isä, äiti, veli tai sisar tahi veljen tai sisaren jälkeläinen on elossa, saavat ne heistä, joilla silloin lähinnä on oikeus periä ensiksi kuollut puoliso, puolet eloonjääneen puolison pesästä, mikäli jäljempänä tässä luvussa ei toisin säädetä. Älköön eloonjäänyt puoliso testamentilla määrätkö siitä, mitä siten on tuleva ensiksi kuolleen perillisille.

SISÄLLYSLUETTELO

Perintöasioista säädetään perintökaaressa (40/1965). Jäämistöstä voidaan kuolemanvaraisesti määrätä vain testamentilla. Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Testamentin tekijän on testamentin tekotilaisuudessa allekirjoitettava testamentti tai tunnustettava siihen aiemmin merkitsemänsä allekirjoitus. Todistajien on todistettava testamentti nimikirjoituksillaan, kun testamentintekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa. Myös suullinen testamentti on tietyissä poikkeuksellisissa tilanteissa pätevä.

Edunvalvoja ei saa ilman maistraatin lupaa pantata päämiehen omaisuutta lainan vakuudeksi. Omaisuuden pantiksi luovuttaminen ja muu panttioikeuden perustaminen on luvanvaraista. Luvanvaraisuus koskee sekä kiinteää että irtainta omaisuutta. Muutos lainaehdoissa vaatii uuden panttausluvan, mikäli ehtoja muutetaan päämiehen vahingoksi. Lupaa ei myönnetä yleispanttaukseen.

Lainhuudolla kiinteistön omistusoikeus kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Aina, kun kiinteistö (tai kiinteistön määräala tai määräosa) siirtyy uudelle omistajalle, on uuden omistajan haettava kiinteistöön lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, käytännössä siis kauppakirjan allekirjoittamisesta. Mikäli lainhuutoa ei haeta ajoissa, korotetaan varainsiirtoveroa.

Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.

Kyseessä olevassa tapauksessa leskelle annettiin oikeus vedota sekä omistusoikeustestamenttiin että asumissuojaan ja lakiosaperillinen joutui tyytymään lakiosaansa osuutena hallintaoikeuden rasittamiin asunto-osakkeisiin. Lakiosaperillisen kannalta tämän oikeus on näin ollen rajoitteista vapaa vasta sitten, kun leskellä ei ole enää oikeutta vedota asumissuojaan eli kun tämä saa muun asumiseen kelpaavan asunnon omistukseensa tai muuten luopuu asumisoikeudestaan.

Näitä muut lukevat nyt

Jos esimerkiksi isän kuoltua hänen tyttärensä luopuu osuudestaan isänsä perintöön, perinnön saavat tyttären lapset. Jos tyttärellä on vain yksi lapsi, vero on samansuuruinen sekä tyttärelle että tyttären lapselle, mutta yhden sukupolven perintöverot jäävät kuitenkin maksamatta. Jos tyttären lapsia on useampia, on jokaisen perinnöstä ensimmäiset 19 999 euroa perintöverosta vapaata. 

Suosituin tänään

Perittävän kuoleman jälkeen tehty luopuminen voidaan tehdä erillisellä asiakirjalla, joka liitetään perukirjaan tai perinnöstä luopumisen voi kirjata myös itse perukirjaan. Jos perinnöstä luopumisella aikoo välttää perintöveroseuraamukset, luopuminen on tehtävä ehdoitta: luopumisilmoituksessa ei siis saa yksilöidä, kenen hyväksi perinnöstä luopuu. Lisäksi luopuminen on tehtävä koko perintöosuudesta. Jos luopumiselle asettaa mitään ehtoja, tulee luopujalle maksettavaksi perintöosuudesta perintövero ja niille, jotka luopumisen perusteella saavat perinnön, lahjavero.

Kauppakirjat ja lahjoitukset

Erilaisissa palveluissa edellytetään erilaisten tietojen antamista. Antamillasi tiedoilla voidaan yksilöidä ja parantaa palvelua juuri sinulle sopivaksi. Esimerkiksi kielivalintasi voidaan tallentaa OmaElisassa, jotta kun kirjaudut seuraavan kerran palveluun, osaamme näyttää sen sinulle oikealla kielellä. Yksilöinnin perusteella voimme myös suositella Elisa Viihteen käyttäjille osuvampia sisältöjä perustuen aiempaan katseluhistoriaan.

Perintöveroluokat

Kuolinpesässä päätökset on tehtävä yhdessä ja kaikkien kuolinpesän osakkaiden on oltava halukkaita myymään asunto. Tämä kannattaa selvittää ennen asunnon myyntiin laittamista. Myös kiinteistönvälittäjän kanssa tehtävään toimeksiantosopimuksen tarvitaan kaikkien osakkaiden allekirjoitus. Jos kuolinpesän osakkaita on paljon, turvallisinta on hankkia kaikilta osakkailta etukäteen valtakirja asunnon myyntiin.