Press "Enter" to skip to content

Perinnönjakokirja maistraatti

Perinnönjako

Edunvalvojan tulee hakea maistraatin lupa, mikäli hän ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa päämiehensä lukuun tilanteessa, jossa päämies ei ole siihen enää itse kykenevä. Edunvalvojan tulee hakea maistraatin lupa myös silloin, jos edunvalvoja jatkaa päämiehen itsensä aiemmin harjoittaman tai päämiehen perintönä, testamentilla tai lahjana saaman liiketoiminnan harjoittamista päämiehen lukuun.

Perinnönjako ja sisar edunvalvojana

Sisar oli kehitysvammaiselle sisarelleen edunvalvoja vanhempien kuoltua. Nyt on perinnönjako ja maistraatti on tullut mukaan. Perintöä ei saa jakaa, koska kyseinen sisko ei saa toimia enää edunvalvojana. Miksi ei voi? Onko tullut väärinkäytöksiä? Perintö piti jakaa tämän vuoden tammikuussa, vieläkään ei ole tullut maistraatista mitään päätöstä. Kuulemma edunvalvonnassa ongelmia? Todella outoa. Poikani kuuluvat perijöihin, isänsä (eli siskon veli kyseessä) luopui perintönsä pojilleen.

Usein kysyttyä

Perukirjasta kannattaa kuitenkin tehdä useampi allekirjoitettu (alkuperäinen) kappale. Alkuperäistä perukirjaa tarvitaan aina, kun pitää selvittää, kuka voi edustaa kuolinpesää. Tarvitset perukirjaa esimerkiksi silloin, kun hoidat pankissa kuolinpesän asioita tai haluat rekisteröidä omaisuutta kuolinpesän nimiin. 

Miksi valita meidät?

Kuolinpesässä voivat olla osakkaina eloon jäänyt puoliso, perilliset sekä yleistestamentinsaajat. Useimmiten leski on kuolinpesän osakas avio-oikeuden perusteella. Tällöin leski ei ole perillinen eikä peri vainajan omaisuutta. Avio-oikeuteen perustuva kuolinpesän osakkuus päättyy, kun lesken ja kuolinpesän välillä on toimitettu jäämistöositus. Vain tilanteessa, jossa vainajalta ei jäänyt rintaperillisiä, on eloon jäänyt puoliso vainajan lakimääräinen perillinen.

Tarvittavat asiakirjat

Asunto-osakkeiden saannolla tarkoitetaan yleensä asunto-osakkeiden siirtymistä luovuttajalta luovutuksensaajalle kaupan, lahjan, perinnön tai testamentin johdosta. Asunto-osakkeet voivat myös jäädä jakamattomalle kuolinpesälle. Saannon johdosta tapahtunut osakkeiden siirtyminen rekisteröidään asunto-osakkeiden saajan osakeluetteloon. Käytännössä virallisen osakeluettelomerkinnän tekee asunto-osakeyhtiön isännöintitoimisto, johon myös rekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat toimitetaan. 

Huolehdi jaksamisesta surun keskellä

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka on mm. luettelo kuolinpesän osakkaista sekä vainajan varoista ja veloista. Siihen tarvittavat tiedot vainajan pankkivarallisuudesta lähetämme automaattisesti saldotodistuksena vainajan viimeisimpään kotiosoitteeseen. Lesken osalta saldotodistus toimitetaan erillisestä pyynnöstä. Pyydä saldotodistus tarvittaessa myös muista pankeista, joissa läheisesi oli asiakkaana. 

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Perinnönjako

Milloin eloonjääneen puolison kuollessa ensiksi kuolleen puolison isä, äiti, veli tai sisar tahi veljen tai sisaren jälkeläinen on elossa, saavat ne heistä, joilla silloin lähinnä on oikeus periä ensiksi kuollut puoliso, puolet eloonjääneen puolison pesästä, mikäli jäljempänä tässä luvussa ei toisin säädetä. Älköön eloonjäänyt puoliso testamentilla määrätkö siitä, mitä siten on tuleva ensiksi kuolleen perillisille.

Voit hakea lainhuutoa Asiointipalvelun kautta, jos kaupanvahvistaja on vahvistanut esimerkiksi kaupan, lahjan tai vaihdon. Lainhuudon haku Asiointipalvelun kautta onnistuu heti, kun tieto luovutuksesta näkyy lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä. Tähän voi mennä noin viikko allekirjoitushetkestä. Muille luovutuksille ja esimerkiksi perinnönjaolle voit hakea lainhuutoa täyttämällä kirjallisen hakemuksen.

Osakkeiden uusi omistaja voi käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksiaan taloyhtiössä, kun hänet on merkitty osakeluetteloon tai hän on esittänyt luotettavan selvityksen omistusoikeudestaan. Osakkeiden uuden omistajan tulee itse huolehtia tarvittavien asiapapereiden toimittamisesta isännöitsijätoimistoon sekä pyytää merkintää osakesiirrosta taloyhtiön osakeluetteloon.

Perintöasioista säädetään perintökaaressa (40/1965). Jäämistöstä voidaan kuolemanvaraisesti määrätä vain testamentilla. Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Testamentin tekijän on testamentin tekotilaisuudessa allekirjoitettava testamentti tai tunnustettava siihen aiemmin merkitsemänsä allekirjoitus. Todistajien on todistettava testamentti nimikirjoituksillaan, kun testamentintekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa. Myös suullinen testamentti on tietyissä poikkeuksellisissa tilanteissa pätevä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi Saksassa asuvan suomalaisen, jonka asuinpaikka ja elinympäristö ovat vakiintuneet Saksaan, viimeisenä kotipaikkana pidetään Saksaa. Kuolinpesän selvitys ja perinnönjako tehdään saksalaisen lainsäädännön mukaan. Tällaisessa tapauksessa Saksan lakeja sovelletaan myös mahdollisesti Suomessa olevan omaisuuden selvittämiseen ja perinnönjakoon.

Kuka vastaa asunto-osakkeiden osakerekisteröinnistä?

Vaikka isännöintitoimisto useimmiten vastaa osakerekisteröinnistä, on myös osakkeiden uudella omistajalla oma vastuunsa. Uuden osakkaan on nimittäin huolehdittava siitä, että omistajanvaihdoksesta toimitetaan isännöintitoimistolle selvitys osakerekisteröintiä varten. Asuntokaupoissa omistajanvaihdokseen liittyvien asiakirjojen kokoamisesta ja toimittamisesta vastaa yleensä asunnonvälittäjä. Jos kauppa kuitenkin tehdään ilman välittäjää, on selvityksen toimittaminen kokonaan uuden omistajan vastuulla.

Lesken tasinkoetuoikeus ja lesken hallintaetuoikeus otetaan huomioon jo perukirjamerkinnän perusteella tehtävässä laskennallisessa jaossa eikä vasta todellisen ositus- tai jakokirjamerkinnän mukaisesti. Ellei leski sitten tosiasiassa käytä esimerkiksi oikeuttaan pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa, vaan se jaetaan perinnönjaossa, ratkaisusta on ilmoitettava verottajalle, jotta verotus voidaan oikaista tosiasiallisia olosuhteita vastaavaksi. Lesken hallintaoikeus nimittäin pienentää perijöiden perintöveron määrää.

Tule asiakkaaksemme ja aloita täyttämällä esitietolomake

Edunvalvojalla on oikeus saada päämiehen varoista korvaus kuluistaan ja kohtuullinen palkkio. Oikeusministeriö on antanut ohjeet palkkion määräytymisen perusteista. Palkkio maksetaan palvelun tuottajalle eli Rovaniemen kaupungille. Myös maistraatin myöntämät luvat ovat maksullisia ja lisäksi maistraatti veloittaa palkkion vuositilin tarkistuksesta.

Main menu (Full structure)

Pankki on velvollinen arkistoimaan jäljennöksen perukirjasta. Perukirjoja käsitellään pankeissa hienotunteisesti ja luottamuksellisesti, eikä niissä olevia tietoja hyödynnetä missään muussa tarkoituksessa kuin oikeudenomistajien selvittämisessä. Asiakasta suojaa luottolaitoslain mukainen pankki­salaisuus.
Alkuperäisen perukirjan ja sukuselvityksen sijasta pankille riittää yleensä maistraatin oikeaksi vahvistama perukirjan kopio.

Alaikäinen lapsi on vajaavaltainen, jonka taloudellisia asioita hoitavat hänen edunvalvojansa. Lähtökohtaisesti lapsen edunvalvojina ovat hänen huoltajansa eli tyypillisesti vanhemmat. Myös niin sanotuissa uusioperheissä lasten huolto on useimmiten lapsen vanhemmilla yhdessä näiden välirikosta huolimatta. Pelkästään se, että lapsen vanhempi on solminut uuden avo- tai avioliiton, ei tee vanhemman uudesta kumppanista lapsen huoltajaa tai edunvalvojaa.