Press "Enter" to skip to content

Pankin lakimies palkka

Lakimiehiä eivät potkut pelota ja palkka juoksee korkealla – Parhaimmillaan yksityisellä sektorilla työskentelevä juristi tienaa kymppitonnin kuussa

Kehitys oli positiivista sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Yksityisellä sektorilla kokonaisansioiden keskiarvo ilman tulospalkkioita oli 6 490 €/kk (+1,8 %) ja julkisella sektorilla ­5 534  €/kk (+1,4 %). Kokonais­ansioiden mediaanit ilman tulospalkkioita nousivat (yksityinen 5 900 €/kk / +1,7 %, julkinen 5 402 €/kk / +0,4 %).

Päävalikko

Asianajajilla on lain puolesta salassapitovelvollisuus ja vaatimukset siihen, mitä tulee koulutukseen sekä ammattitaitoon. Asianajajien toimintaa koskee laki asianajajista ja heidän toimintaansa valvoo oikeuskansleri sekä asianajajaliitto. Asianajajat joutuvat vastaamaan mikäli eivät noudata hyviä asianajotapoja. Lakimiehillä on lakimiesliitto ja siellä on kirjattu heidän etiikka, jota ei valvo ketään eikä rikkomuksista tule mitään rangaistuksia lain puolesta.

Palkkaus – Työntekijälle

Työntekijällä on oikeus työstä maksettavaan vastikkeeseen, ja palkanmaksuvelvollisuus on työnantajan päävelvoite. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, miten tehty työ korvataan. Minimipalkan määrästä ei ole säädetty lailla. Korvauksesta sopimista rajoittavat työnantajaa sitovan työehtosopimuksen määräykset, joita myös järjestäytymättömän työnantajan on noudatettava, mikäli alalla on yleissitova työehtosopimus. Työstä on maksettava aina alalle tavanomaisena pidettävää ja työn vaativuuteen nähden kohtuullista palkkaa, ja työntekijän tulee saada palkkalaskelma.

Lain 8 §:ssä säädetään niistä velvollisuuksista, joita luvan saanut lakimies on toiminnassaan velvollinen noudattamaan. Säännökset ovat samankaltaisia asianajajien vastaaviin säännöksiin verrattuna. Luvan saaneita lakimiehiä valvovat sekä oikeudenkäyntiavustajalautakunta että perustettava valvontalautakunta. Varsinaisen valvonnan suorittaa valvontalautakunta. Luvan peruuttamisesta tai laissa mainitusta seuraamusmaksusta päättää oikeudenkäyntiavustajalautakunta valvontalautakunnan esityksestä.

Ammattiliitto Pro hakee lakimiestä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Helsingin Ruoholahden toimipisteeseen. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan. Lakimiehen tehtäviin kuuluvat työsuhteisiin liittyvien oikeudenkäyntien itsenäinen hoitaminen, jäsenten erimielisyysasioista neuvotteleminen ja sopiminen, jäsenten ja asiamiesten neuvonta. Lisäksi lakimies suunnittelee koulutusaineistoa ja osallistuu liiton jäsenten kouluttamiseen, laatii hallinnollisia valituksia ja lausuntoja, osallistuu tehtäväalueen mukaiseen tiedottamiseen ja toimii liiton nimeämänä edustajana työryhmissä.

SOOLilta uudet tavoitteet opettajankoulutukselle

Finanssiala on mitä suurimmassa määrin palveluala. Tarvitsemme riveihimme asiakaspalvelijoita, jotka osaavat kohdata ihmisen ihmisenä ja poimia finanssimaailman vaihtoehdoista sen oikean ratkaisun kullekin. Oli kyse sitten asuntosäästämisestä, tapaturma- tai henkivakuutuksesta, säästämisestä ja sijoittamisesta tai pankkipalveluista. 

Footer menu – Finnish

Harjoittelijoille, oppisopimustyöntekijöille, kesätyöntekijöille, nuorille ja syrjäytymisvaarassa oleville pitkäaikaistyöttömille voidaan työehtosopimuksen mukaan maksaa 75–90 prosenttia ohjepalkoista. Työntekijän palkkaluokka voi olla pienempi myös siinä tapauksessa, jos työtehtävät ovat palkkaryhmän perustöitä olennaisesti yksinkertaisemmat tai epäitsenäisemmät. Palkkaluokkaa voi laskea myös silloin, jos työntekijällä ei ole työn edellyttämää kelpoisuutta eikä hän pysty siksi suorittamaan kaikkia työhön liittyviä tehtäviä.

Kielet

Autamme jäseniä myös yksityiseen ammatinharjoittajuuteen liittyvissä asioissa. Yleisessä eläkeneuvonnassa opastamme alkuun ja yksityiskohtaisemman eläkeneuvonnan saamiseksi ohjaamme ottamaan yhteyttä asianomaiseen eläkeyhtiöön.  Yksityissektorin työnantajana toimimiseen liittyvä neuvonta ei sisälly (mahdollisten intressiristiriita ym. tilanteiden takia) Lääkäriliiton palveluihin. Palvelumme on suunnattu henkilöjäsenille.

Perukirja tarvitaan, jotta voidaan todentaa, ketkä ovat oikeutettuja määräämään omaisuudesta, jos kuolinpesä esimerkiksi myy omaisuuttaan. Jos osakasluetteloa ei ole vahvistettu maistraatissa, tarvitaan oikeustoimia tehtäessä perukirjan lisäksi myös sukuselvitys vainajasta ja virkatodistukset osakkaista.

EU-virkamieseliitillä hunajaiset työsuhde-edut eikä rahantuloa voi estää: Moni tienaa jo paljon paremmin kuin Suomen pääministeri

Huomioitava on, että KVTES 2017 vuosilomaluvun 18 §:ssä on edelleen vähentämättömät lomarahaprosentit, koska vähennyksistä on sovittu erillisellä määräaikaisella virka- ja työehtosopimuksella. Selvyyden vuoksi vuosilomaluvun 18 §:ään on lisätty pöytäkirjamerkintä erillisestä virka- ja työehtosopimuksesta.

Seuraa LähiTapiolaa

Oikeusnotaarin palkka riippuu tietysti työtehtävästä, mutta Lakimiesliitto.fi:n mukaan vara- ja oikeusnotaarin palkkasuositus vuodelle 2013 on ollut 3060 euroa kuukaudessa. Oikeustieteen maisterit työllistyvät melko hyvin valmistumisen jälkeen, mutta oikeusnotaarin työllistymisestä en osaa sanoa tarkemmin. Suurin osa jatkaa oikeustieteen opintoja maisteriksi saakka.

Työnantajan pääasiallinen velvollisuus on maksaa työntekijälle palkka oikeaan aikaan ja oikean suuruisena. Palkka on maksettava työntekijälle palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, ellei muuta ole sovittu. Palkka on maksettava tai sen on oltava nostettavissa työntekijän osoittamalta tililtä sen erääntymispäivänä. Jos näin ei ole tapahtunut, on palkanmaksu viivästynyt. Palkanmaksun viivästymisellä tarkoitetaan siis sitä, että palkanmaksun aika on koittanut, mutta palkkaa ei syystä tai toisesta ole maksettu.

Ota yhteyttä

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin tulonsaajakohtaisesti. Tietojen ilmoittamiselle ei ole euromääräistä alarajaa, ja ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia palkanmaksajia. Tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatulot, luontoisedut, erilaiset palkkiot (kuten hallituksen jäsenten saamat palkkiot), työkorvaukset ja muut ansiotulot. Jos maksetaan esimerkiksi työkorvausta sellaiselle työn suorittajalle, joka ei ole ennakkoperintärekisterissä, korvaus pitää ilmoittaa tulorekisteriin. Työmatkakustannusten korvauksista ilmoitetaan päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset.

Valtion varoilla toimiva palkkaturvajärjestelmä turvaa rahojen saannin, kun työnantaja on maksukyvytön. Palkkaturvana maksetaan työntekijän työsuhteesta johtuvia saatavia, joiden peruste ja määrä ovat selviä ja riidattomia. Saatavat tarkoittavat palkkaa, vuosilomakorvausta, päivärahoja, matkakustannusten korvausta, korvausta perusteettomasta irtisanomisesta tai esimerkiksi tasa-arvolain mukaista hyvitystä.

Jos työsuhteessa noudatettava palkkapäivä osuu esimerkiksi lauantaille tai jollekin muulle kuin niin sanotulle pankkipäivälle, palkka on maksettava jo palkkapäivää edeltävänä arkipäivänä. Jos palkkapäivää ei ole erikseen määritelty, palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Kuukausipalkkaisen työntekijän kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että palkka on maksettava viimeistään aina jokaisen kuun viimeisenä päivänä.

Kyllä SuperServicen verkkokauppa on kerrassaan mahtava juttu!

”Mielestäni yrittäjän kannattaa kysyä ainakin jonkinlaista konsultaatiota lakiasioissa jo yrityksen perustamisvaiheessa. Esimerkiksi pienikin virhe sopimuksessa voi aiheuttaa yritykselle isot, jopa satojen tuhansien eurojen vahingot. Lakimiehen kulut voidaan myös vähentää yrityksen verotuksessa», kertoo varainhoidon lakimies, varatuomari Piia Jeremejeff.