Press "Enter" to skip to content

Pääomatulon tappio

Täsmätietoa verotuksesta

Vuoden 2016 ja sitä uudemmat luovutustappiot voidaan vähentää luovutusvoittojen kokonaan tai osin puuttuessa myös muista pääomatuloista. Tappion vähentäminen kohdennetaan pääomatuloon, josta on jo vähennetty tulon hankinnasta ja säilyttämisestä aiheutuneet luonnolliset vähennykset. Muut pääomatuloon kohdistuvat vähennykset tehdään vasta luovutustappion vähentämisen jälkeen. 

Miten hyödynnän vahvistetun tappion?

Verovelvollisen pääomatulolajin alijäämästä tehdään ensiksi alijäämähyvitys, joka on vallitsevan pääomatuloveroprosentin (30 % v. 2015) suuruinen osuus pääomatulolajin alijäämästä. Näin saatu alijäämähyvitys vähennetään ensisijaisesti verovelvollisen ansiotulosta valtiolle suoritettavasta tuloverosta. Alijäämähyvityksen maksimi on 1 400 euroa (aviopuolisoilla tai heihin rinnastettavilla 2 800), jota kuitenkin korotetaan 400 eurolla yhtä alaikäistä lasta kohden. Useammasta lapsesta korotus on 800 euroa. 

Miten veroilmoitus täytetään ja mitä menoja pääomatuloista voi vähentää?

Lisäksi tappiot pitää aina vähentää sen tulolähteen tuloksesta, jossa ne ovat syntyneet. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi elinkeinotoiminnasta syntynyttä tappiota ei voi vähentää maatalouden tulosta eikä maatalouden tappiota elinkeinotoiminnan tulosta.

Mitä osakkeita kannattaa ostaa?

Tappiota voi syntyä ensinnäkin ansiotuloajissa sekä pääomatulolajissa. Ansiotulolajin tappiosta on kyse silloin, kun verovelvollinen saa vähentää ansiotulon hankkimiseen ja säilyttämiseen käytettyjä menoja enemmän, kuin mitä hän saa verovuoden aikana ansiotulona. Pääomatulolajin tappiota vastaavasti syntyy, mikäli pääomatuloista tehtävien vähennysten yhteismäärä on suurempi kuin veronalaisten pääomatulojen yhteismäärä.

On mahdollista, että vähennyskelpoisten tulonhankkimismenot, korkomenot ja pääomatuloista vähennettävät tappiot ovat yhteenlaskettuina määrältään suuremmat kuin veronalaiset pääomatulon yhteensä. Niiden erotusta kutsutaan pääomatulolajin alijäämäksi. Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä voi tällöin tehdä verosta niin kutsutun alijäämähyvityksen. Alijäämähyvitys on pääomatulon tuloveroprosentin mukainen osuus samana verovuonna syntyneestä pääomatulolajin alijäämästä, mutta tietyin rajoituksin.

Henkivakuutuksen, kapitalisaatiosopimuksen ja 34 a §:ssä tarkoitetun vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen nojalla saatu vakuutussuoritus on veronalaista pääomatuloa, vakuutetun ottaman muun vapaaehtoisen eläkevakuutuksen perusteella saatu vakuutussuoritus pääoma- tai ansiotuloa ja muun henkilövakuutuksen nojalla saatu vakuutussuoritus veronalaista ansiotuloa siten kuin jäljempänä säädetään.

Tappio on pääomatuloista tehtävää vähennystä. Mikäli muita pääomatuloja ei ole tai ne eivät ylitä tappion määrää, käytetään alijäämähyvitystä. Se tarkoittaa, että 30 prosenttia käyttämättömästä tappiosta vähennetään ansiotulojen verosta. Jos sitä ei voida vähentää esimerkiksi tulojen vähyyden vuoksi, vähentämättä jäävä alijäämähyvitys muuttuu pääomatulolajin tappioksi, joka vähennetään seuraavien vuosien pääomatuloista.

TVL 45.1 §:n mukaan omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on veronalaista pääomatuloa siten kuin tässä luvussa säädetään. Säännöksen sanamuodossa ei ole mitään omaisuutta rajattu luovutusvoittoverotuksen ulkopuolelle. Tämän vuoksi voidaan todeta, että TVL 45.1 §:n sanamuodon mukaan luovutusvoittojen verotusta koskevia säännöksiä sovelletaan kaikenlaisen omaisuuden luovutukseen, mikäli luovutuksen kohteena olevaa omaisuutta ei ole muualla lainsäännöksissä rajattu luovutusvoittoverotuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Positiivinen muutos sijoittajan kannalta on vakuutustuotteessa syntyneiden tappioiden muuttuminen vähennyskelpoisiksi. Aiemmin vakuutussijoittaminen oli tältä osin suoraa sijoittamista huonommassa asemassa. Vuoden 2020 alusta alkaen tappiollisen sijoitusvakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen päättymisestä syntyy sijoittajalle vähennyskelpoinen pääomatulolajin tappio, jonka sijoittaja voi vähentää pääomatuloistaan. Tappion määrä on sijoittajalle maksetun säästösumman ja maksettujen vakuutusmaksujen erotus.

Osakesijoittajan pääomatulot

Uusi 1.1.2016 voimaan tullut TVL 50 § 1 momentti kuuluu ”omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä seuraavana vuotena sitä mukaa kuin voittoa kertyy. Luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, joka jää vähentämättä omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta, vähennetään puhtaasta pääomatulosta ennen muita pääomatulosta tehtäviä vähennyksiä. Omaisuuden luovutuksesta syntynyttä tappiota ei oteta huomioon pääomatulojen alijäämää vahvistettaessa.”

Sijoitusobligaatio on joukkolainamuotoinen sijoitus, joka koostuu perinteisestä korkosijoituksesta (turvaava osa) ja erityyppisistä tuottokomponenteista (tuotto-osa). Sijoitettu nimellispääoma on turvattu ja tuoton suuruus riippuu kohde-etuuden kehityksestä. Kohde-etuuksia ovat esim. osakkeet, rahastot, korot, hyödykkeet, valuutat ja näiden yhdistelmät. Nimellispääoman takaisinmaksuun liittyy liikkeeseenlaskijariski.

Kurssilistat

Nordnet ilmoittaa verottajalle vuoden aikana syntyneet luovutusvoitot sekä – tappiot, maksetut osingot ja ennakkopidätykset, vuoden lopussa olleet kotimaiset omistukset sekä mahdolliset sijoituslainan korot. Sinun tulee siis vain tarkistaa, että ilmoitetut tiedot ovat oikein veroilmoituksessa ja täydentää mahdolliset ulkomaalaiset omistukset sekä tietyt rahasto-omistukset vuoden lopussa.

Jos Japanin pörssiin haluaa muuten sijoittaa, yksi vaihtoehto on ostaa Japani ETF:ää (indeksiosuusrahastoa), jolloin ostetaan ikään kuin ”viipale Tokion pörssin osakelistasta”. Näitä ETF:iä löytyy useita niin euromääräisinä kuin dollareissakin. Katso osakevälittäjältäsi esimerkiksi hakusanalla ”ETF Japan”.

Pidä ajan tasalla olevia muistiinpanoja ja ajopäiväkirjaa

Kaikki metsätalouden kuitit, tositteet ja ajopäiväkirjat kannattaa säilyttää yhdessä paikassa. Metsänomistajan tulee kirjata muistiinpanot esimerkiksi ruutuvihkoon tai Exceliin. Menoista on oltava kuitti, selvitys tai todistus ja ne on numeroitava juoksevasti. Tällöin ne ovat verovuoden päätyttyä helposti laskettavissa ja siirrettävissä 2C lomakkeelle. Pidä ajopäiväkirjaa metsätalouden matkoista, josta selviää ainakin matkan syy, reitti, pituus ja päivämäärä.

Yritystulo ja Tulovero

Poistoja tehdään menon vaikutusajan, tai jos vaikutusaika on 10 vuotta pitempi, 10 vuoden aikana. Korjauskustannusten vaikutusaika todennäköisesti on 10 vuotta pitempi, joten korjauskustannukset vähennetään seuraavien 10 vuoden aikana kertyvistä pääomatuloista tehtävin tasasuuruisin vuotuisin poistoin. Lisäksi tehdään asunnon ostohinnasta vuotuiset poistot, eli kymmenesosa hinnasta vähennetään pääomatuloista seuraavan 10 vuoden ajan.