Press "Enter" to skip to content

Otm tutkinto

Helsingin yliopisto

Opiskelu modernissa yliopistossa vaatii opiskelijalta sitoutumista. Oikeustieteen opinnot ovat haastavia, ja opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitustehtäviin sekä itsenäisen opiskelun taitoja. Osallistuminen on kuitenkin palkitsevaa – pääset osaksi vilkasta opiskelija- ja yliopistoyhteisöä ja saat monenlaisia valmiuksia toimia käytännön työelämässä.

Työmarkkinoiden tarpeet oikeustieteellisten tutkintojen kehittämisen perustana

1. Opintopolun läpäisevät opetuksen johtoteemat. Opetuksessa painotetaan eri oikeudenaloille yhteisten teemojen eli johtoteemojen käsittelyä – mahdollisimman monen oikeuden alan mahdollisimman yksityiskohtaisen käsittelyn sijaan. Opintopolun läpäiseviä johtoteemoja ovat: a) yleiset opit, b) perus- ja ihmisoikeudet, c) oikeuden kansainvälistyminen ja eurooppalaistuminen sekä d) oikeuslähteet ja oikeudellinen argumentaatio. Nämä teemat toistuvat erilaisin painotuksin läpi opintopolun, mikä auttaa opiskelijaa hahmottamaan eri oikeudenalojen välisiä yhteyksiä ja erityispiirteitä.

Kaikki juridisen korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt voivat käyttää lakimiehen ja juristin titteliä. Juristi ja lakimies ovat kuitenkin samalla yleiskielen sanoja ja niitä voi käyttää kuka tahansa koulutuksestaan riippumatta. Näiden titteleiden käyttö ei siis välttämättä takaa vielä mitään niiden käyttäjän juridisesta osaamisesta. Huomattakoon, että myös lakitoimiston / lakiasiaintoimiston voi perustaa kuka tahansa henkilö koulutuksestaan riippumatta.

Search field

Yleisinä lähtökohtina oikeusnotaarin tutkinnon toteuttamisessa toimivat myös oikeudenalojen välinen vuorovaikutus samoin kuin oikeustieteen ja muiden tieteiden välinen vuorovaikutus sekä ajankohtaisuus. Yleistiedollisten ja taidollisten aineiden opetus on integroitu koko tutkinnon läpileikaten. Yleistiedollisten aineiden näkökulmasta tämä tarkoittaa niiden organisoitua, yhteisesti sovittua sisällyttämistä poolien antamaan opetukseen tarjoten opiskelijoille vähiten syvenevää osaamista.

Asianajajatutkinto on suoritettu, kun kaikki kolme osaa on suoritettu kokonaisuudessaan hyväksytysti. Osat voi suorittaa missä tahansa järjestyksessä, mutta tutkintolautakunta suosittelee, että kirjallinen koe suoritetaan ennen eettistä osaa. Asianajajatutkinto on voimassa, kun se on kerran suoritettu. Todistus tutkinnon suorittamisesta postitetaan automaattisesti, kun kaikki osat on hyväksytysti suoritettu.

Post navigation

Asianajajaksi nimittäminen edellyttää tiettyjen kelpoisuusehtojen täyttämistä ja asianajajatutkinnon suorittamista. Hakijalta edellytetään aina oikeustieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista (OTM tai OTK). Hakijalla on myös oltava riittävät taidot ja kokemus asianajajan tehtävän suorittamiseksi, minkä vuoksi hänen on täytynyt hankkia vähintään neljän vuoden kokemus lakimiestehtävistä.

Maarit Huotari (OTM, LL.M.) työskentelee nykyisin valtiovarainministeriössä.  Hän kuvailee LL.M. -tutkintoa kansainväliseksi oikeustieteen maisterintutkinnoksi, jonka voi tehdä myös paikallisen perustutkinnon jälkeen. Paikallisille opiskelijoille kyseessä on usein ylimääräinen tutkinto, mutta monille nuorille juristeille enemmänkin kansainvälistymismahdollisuus.

Lakimiesliiton dekaanitapaaminen keräsi kevättalvisena aamupäivänä Turun ja Helsingin oikeustieteellisten tiedekuntien dekaanit, professorit Heikki Kullan ja Jukka Kekkosen keskustelemaan liiton puheenjohtajan Risto Nuolimaan, toiminnanjohtaja Jorma Tilanderin ja opiskelija-asiamies Eero Blåfieldin kanssa ajankohtaisesta yliopistolaista. Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Matti Niemivuo oli työesteiden takia estynyt saapumasta paikalle, mutta Lakimiesuutiset sai häneltä kommentteja jälkeenpäin.

Tweets

Oikeustieteen opiskelu on itsenäistä ja vaativaa, sillä pääosin opinnot muodostuvat itsenäisestä tenttiin valmistautumisesta ja tenttien suorittamisesta. Tästä johtuen jotkut kritisoivatkin oikeustieteen opintoja liiasta teoriapainotteisuudesta. Luennot, esitelmät ja ryhmätyöt tuovat kaivattua vaihtelua opintojen arkeen. Luento-opetus on pääosin vapaaehtoista.

Kuukausipalkkaisen ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneen, kuten OTM:n tai vastaavan, säännöllisen keskiansio yksityisellä sektorilla oli vuonna 2014 keskimäärin 6270 euroa. Tämä on 99 prosenttia siitä, mitä se oli vuonna 2013. Kauppatieteiden maisterin ja diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaneen palkka yksityisellä sektorilla nousi vähän edellisvuodesta, mutta alle 0,5 prosenttia.

Hakijalta edellytämme OTM-tutkintoa sekä mielellään kokemusta työoikeudellisten riita-asioiden hoitamisesta ja työehtosopimusneuvotteluista. Työtehtäviin kuuluu liiton jäsenneuvonnan ja erimielisyysasioiden hoitamisen lisäksi osallistumista jäsentilaisuuksiin ja liiton järjestämiin koulutuksiin kouluttajan ominaisuudessa. Sujuva ruotsin- ja englanninkielen taito on eduksi. Etsimme aktiivista, aloite- ja yhteistyökykyistä henkilöä.

Vaasassa sinulla on mahdollisuus suorittaa oikeusnotaarin tutkinto kaksikielisenä. Tällöin oikeusnotaarin tutkintoon kuuluvasta 180 opintopisteestä vähintään 60 op suoritetaan silloin ruotsiksi ja vähintään 60 op suomeksi. Loput 60 op voit suorittaa äidinkielellä tai toisella kotimaisella kielellä. Kaksikielisen tutkinnon suorittamalla hallitset oman alasi sekä suomeksi että ruotsiksi.

Tämän lisäksi Eelis on opettanut Lapin yliopistolla vero-oikeutta, ympäristöoikeutta sekä perhe- ja jäämistöoikeutta. Eelis suorittaa työnsä ohella DI-tutkintoa tuotantotaloudesta sekä KTM-tutkintoa laskentatoimesta. Hän on työskennellyt aiemmin tilintarkastustehtävissä, ympäristöalan konsultoinnin parissa sekä verotukseen liittyvissä tehtävissä.

6 1. opintovuosi Kieliopinnot Oikeudellinen vieras kieli 6 op Aineopinnot Eurooppaoikeus 6 op Hallinto-oikeus II 3 op Kansainvälinen oikeus II 6 op Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu 6 op Prosessioikeus II 8 op Vertaileva oikeuslingvistiikka 3 op Syventävät opinnot Oikeusfilosofia 2 op 2. opintovuosi Syventävät opinnot Maisteritutkielma 35 op Oikeustieteen tieteenteoria/oikeudellisen ratkaisun teoria 5 op Projekti 18 op

Hiljattain järjestettyyn opintokyselyyn vastasi yhteensä yli 320 opiskelijaa. Palautetta kerättiin niin uuden opetuksen, arvostelun oikeudenmukaisuuden kuin siirtymäsäännösten osalta. Kiitos kaikille loistavasta palautteesta! Palautteista jäi päällimmäiseksi mielikuva, että iso-pyörän kanssa tulee tehdä vielä paljon töitä. Tätä ajatusta tukee myös sähköpostilaatikkoni tämän hetkinen sisältö; arvopaperimarkkinaoikeuden kuulustelun tuloksia ei annettu ulos ennen uusintatenttiä, valtiosäännön ja hallinto-oikeuden välikuulustelun arvostelusta

Moni oikeudellisia palveluja etsinyt on saattanut törmätä ammattinimikkeiden vaihtelevuuteen. Tarjolla on asianajajan, varatuomarin, lupalakimiehen tai lakimiehen palveluita, asianajotoimistoissa tai lakiasiaintoimistoissa. Ammattinimikkeillä on omat tarkoituksensa ja merkityksensä. Siksi on tärkeää olla tietoinen siitä taustasta, joka oikeudellista palvelua tarjoavalla oikeuden ammattilaisella on.

Johdanto oikeustieteiden opintoihin – podcastit opintojen suunnitteluun ja toteutukseen

KUMKVATTI-version käyttäminen edellyttää STAFF –roolin lisäämistä käyttäjälle. Toimintojen käyttäminen opettaja käyttöliittymässä edellyttää, että henkilö on merkittynä yhteen tai useampaan opetuksen toteutukseen vastuurooliin (vastuuopettajaksi, opettajaksi tai hallintohenkilöksi). Kirjautuminen tapahtuu oman yliopiston käyttäjätunnuksilla. Opettajalla on käytössään myös opiskelijan käyttöliittymä.