Press "Enter" to skip to content

Osakeyhtiön verotus esimerkki

VEROTUS ERI YRITYSMUODOISSA

Arvonlisävero ei rasita yrityksesi taloutta, sillä se on yksinkertaistaen vain kauttalaskutusta. Kun yrityksesi myy 1 000 euron polkupyörän, se lisää asiakkaansa laskuun 24 % arvonlisäveroa eli 240 €. Mutta ennen kuin yrityksesi suorittaa tuon 240 euroa valtiolle, se saa vähentää summasta ne alv:t, jotka se on itse maksanut.

Yhteisön yleisradiovero

Yhtiön elinkeinotoiminnan tulolähteen tulos on 1 000 euroa ja henkilökohtaisen tulolähteen tulos 2 000 euroa. Yhtiöllä on vähentämättä edelliselle verovuodelle henkilökohtaiseen tulolähteeseen vahvistettuja tappioita 1 500 euroa. Yhtiön elinkeinotoiminnan verotettava tulo on 1 000 euroa ja henkilökohtaisen tulolähteen verotettava tulo on 500 euroa. Näistä yhtiölle tulee maksettavaksi tuloveroa 20 % eli yhteensä 300 euroa.

Pääoman tarve:
Osakepääomaa ei vaadita. Osakkeista maksettava määrä eli merkintähinta voidaan jatkossa myös merkitä kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). Tämä on mahdollista, jos yhtiöjärjestyksessä ei määrätä osakkeen nimellisarvosta. Jos osakkeella on nimellisarvo, täytyy nimellisarvoa vastaava määrä merkintähinnasta aina merkitä osakepääomaan.

Yritysmuotojen verotuksellista edullisuutta vertailtaessa olennaista on selvittää kokonaisverorasitus. Sillä tarkoitetaan tässä yhteydessä yrityksen ja omistajayrittäjän yhteenlaskettua verorasitusta. On täysin selvää, että suppeaomistus­pohjaisissa yrityksissä nimenomaan kokonaisuus on ratkaisevaa eikä se, että vain yritys- tai omistajapuolella on eroja. Edullisuus­järjestykseen vaikuttaa yksi olennainen verosuunnittelun lähtö­kohtakysymys – nimittäin yrittäjän rahannostotarve.

Kohta 2: Osakkeenomistajat ja heille ja heidän omaisilleen suoriteperusteisesti kirjatut suoritukset sekä osakaslainojen yhteismäärä tilikauden lopussa

Kohdassa ilmoitetaan mm. osakkaalle tai hänen omaiselleen maksetut vuokrat, korot, kauppahinnat ja takausprovisiot. Verottajaa kiinnostaa, ettei niistä ole maksettu ylihintaa. Jos ylihintaa on maksettu, kysymyksessä on peitelty osinko. Peitellyn osingon verotus merkitsee veroseuraamuksia yleensä sekä yhtiölle että osakkeenomistajalle.

Tilaa blogi sähköpostiisi

Jakautuminen voidaan toteuttaa periaatteessa kahdella eri tavalla. Tyypillinen ja selkeästi liberaalimpi tapa on toteuttaa kokonaisjakautuminen, mutta usein käytännön syyt ohjaavat toteuttamaan osittaisjakautumisen. Jakautumisen tulee täyttää sekä osakeyhtiölain (OYL) että verolainsäädännön (laki elinkeinotoiminnan verottamisesta, EVL) edellytykset, mutta jotta se voidaan toteuttaa veroneutraalisti, sen tulee täyttää myös EVL:n tiukemmat lain sanamuodot.

Eri yhtiömuotojen verotus

Ansiotulon ja pääomatulon jakautuminen riippuu toiminimen nettovarallisuudesta. Nettovarallisuuden laskemiseen käytetään yleensä edeltävän verovuoden tietoja. Jos elinkeinotoiminta on vasta alkanut, käytetään laskemisessa saman vuoden nettovarallisuutta. Nettovarallisuus saadaan vähentämällä yrityksen veronalaisista varoista vähennyskelpoiset velat. Jos toiminimi on maksanut ennakonpidätyksen alaista palkkaa, lisätään näistä 30 % nettovaroihin.

Kun avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö perustetaan, yhtiömiesten on tehtävä kirjallinen yhtiösopimus. Avoimessa yhtiössä on vähintään kaksi yhtiömiestä ja kommandiittiyhtiössä on vähintään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies. Avoimen yhtiön yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten asema on sama. Äänetön yhtiömies toimii ainoastaan sijoittajana. Hänellä ei ole valtuuksia toimia yhtiön puolesta, eikä hän vastaa yhtiön velvoitteista.

Jätä yhteydenottopyyntö

Yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimen ja osakeyhtiön verotuksessa on isoja eroja. Osakeyhtiön verotuksessa on enemmän mahdollisuuksia ja sen verotus on kevyempi kuin toiminimen verotus. Lisämahdollisuukset aiheutuvat suuresti siitä, että osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö ja se voi tehdä omistajan kanssa sopimuksia. Tässä kirjoituksessa kerron, millaisia lisämahdollisuuksia on osakeyhtiön verotuksessa yksityisen elinkeinonharjoittajan verotukseen nähden.

Yhden tai kahden sijoitusasunnon takia ei ilmeisesti kannata osakeyhtiötä perustaa. Kuinka suurta toiminnan tulisi olla, että yhtiön perustaminen on järkevää?

1) Kun kyseessä on puhtaasti asuntosijoittamiseen keskittyvä yritys. Asuntosijoittaminen on selvästi kannattavampaa yhtiön kuin yksilöomistuksen kautta vasta, kun yhtiön nettovarallisuus on vähintään muutama miljoonaa euroa. Nettovarallisuudella siis viitataan asuntojen arvoon, josta on vähennetty velat.

Osinko

Netissä ilmoitus täytyy tehdä tilikautta pidennettäessä 2 kuukautta ennen rekisterissä olevan tilikauden päättymistä ja lyhennettäessä 2 kuukautta ennen uuden, rekisteröitäväksi ilmoitettavan tilikauden päättymistä. Paperilomakkeilla tehtyjä ilmoituksia on rekisteröity kaupparekisteriin, vaikka ilmoitus olisi tehty myöhemminkin.

Gibraltar

Jos isä jatkaisikin vielä yritysmuodon muutoksen jälkeen Oy:n omistajana ja luovuttaisi osakkeensa pojalleen myöhemmin haluamatta esim. nostaa yhtiön tasetta kuivaksi sinne sijoittamistaan varoista, niin ennen luovutusta tulisi esim. sijoittaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto osakepääomaan, jotta niiden palauttaminen pojalle ei menisi osinkoverolle, koska hän ei itse ole sijoitusta tehnyt. Toimenpiteiden tekeminen oikeassa järjestyksessä voi säästää perheen varoja merkittävästi.

Eduskunta on hyväksynyt 30.1.2019 verotuksen tulolähdejakoa koskevan lakimuutoksen (HE 257/2018), jonka seurauksena yhteisöjen verotuksessa tällä hetkellä sovellettava jaottelu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ja muun toiminnan tulolähteeseen tullaan poistamaan.  Lakimuutoksen mukaan yhteisön kaikki toiminta ja tulot (maataloutta lukuun ottamatta) kuuluvat elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ja yhteisön tulo verotetaan elinkeinoverolain mukaan verovuodelta 2020 toimitettavasta verotuksesta alkaen. Säännöksiä tullaan soveltamaan mm. osakeyhtiöiden ja osuuskuntien verotuksessa.

Yrityksen arvoon vaikuttaa moni asia, ja arvonmääritys on haastavaa, ammattilaisen apua vaativaa työtä. Tämä laskuri antaa suuntaa arvon määritykselle. Sen avulla voit karkealla tasolla arvioida, mikä yrityksesi käyttökatteeseen perustuva tuottoarvo olisi historiatietojen (kaksi edellistä tilikautta, T-2 ja T-1, ja kuluva vuosi T) perusteella. Voit täydentää laskelmiasi ennusteilla (T+1, T+2 ja T+3). Muistathan, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta.

HE 109/2017

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että varainsiirtoveroa ei olisi suoritettava tuloverolaissa tarkoitetussa toimintamuodon muutoksessa, jossa liikkeen- tai ammatinharjoittaja taikka maa- tai metsätalouden harjoittaja perustaa tätä toimintaa jatkamaan osakeyhtiön, jonka osakkeet hän merkitsee. Verovapaus koskisi sekä kiinteää omaisuutta että arvopaperiomaisuutta.

Muut kielet

Lounastauolla ja hyvällä, monipuolisella lounaalla on erittäin positiivinen vaikutus työssä viihtymiseen ja myös työn tehokkuuteen. Kiireisen työpäivän keskellä rento ruokailuhetki työkavereiden kanssa virkistää. Lounasetu on edullinen sekä työnantajalle että työntekijälle. Lounasedun voi antaa joko palkan päälle tai osana palkkaa. Lounasetua kutsutaan myös ravintoeduksi, sillä edun käyttö ei ole mitenkään rajattu lounasaikaan.

Ovatko juhlapuheet yrittämisen merkityksestä sanahelinää? Onko Suomessa yritysvihamielinen ympäristö? Kuka käyttää todellista valtaa: lobbarit, virkamiehet vai ministerit? Työllistävätkö yritykset yhteisöveronalennuksen vastineeksi? Kuka veromuutoksista hyötyy? Milloin kannattaa maksaa palkkaa? Milloin toiminimi tai henkilöyhtiö on osakeyhtiötä edullisempi vaihtoehto? Miten nettovarallisuus vaikuttaa osinkojen verotukseen? Mitä tänä vuonna pitäisi tehdä?

– Kun lähdetään hakemaan rahoitusta, pankki saa tilinpäätöksestä selville yhtiön taloudellisen tilanteen. Asunnonostajat taas voivat päätellä tilinpäätöksen perusteella, millaiseen yhtiöön he ovat muuttamassa. Tilinpäätöksestä saa paljon käytännön informaatiota esimerkiksi korjauksista. Verottaja puolestaan kiinnostuu tilinpäätöksestä, jos taloyhtiö tekee voittoa, Suomen kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen sanoo.

Metsätilan omistajanvaihdos

Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa kävimme läpi asuntosijoittamista osakeyhtiön kautta verotuksen näkökulmasta. Toisessa osassa taas käsittelimme osakeyhtiön rahoittamista ja omaisuuden siirtämistä yritykseen. Tässä kolmannessa ja samalla viimeisessä osiossa tiivistämme osakeyhtiön kautta asuntoihin sijoittamisen merkittävimmät hyödyt ja haitat. Käymme myös muutaman esimerkkitapauksen kautta läpi olisiko osakeyhtiön kautta sijoittaminen asuntoihin järkevää. Lopussa kerromme omat syymme, miksi laitoimme osakeyhtiön pystyyn asuntosijoittamista varten.

Jos vähennykset ovat suuremmat kuin tulo, eli jos pääomatulo muodostuu vähennysten jälkeen alijäämäiseksi, verovelvollinen voi tehdä ansiotulojen veroista ns. alijäämähyvityksen. Siltä osin kuin alijäämää ei voida ottaa huomioon hyvityksenä, se vahvistetaan pääomatulon tappioksi. Tappio voidaan vähentää seuraavien vuosien pääomatulosta kymmenen seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.