Press "Enter" to skip to content

Osakeyhtiön verotus 2018

Osakkeenomistajat ja heille ja heidän omaisilleen suoriteperusteisesti kirjatut suoritukset sekä osakaslainojen yhteismäärä tilikauden lopussa 

Yritystä perustettaessa arvioit siis oman liiketoimintasi tuloksen, mutta toiminnan jatkuessa Verohallinto käyttää veron perusteena viimeksi päättyneen verotuskauden tulotietoja. Verohallinto lähettää yritykselle ennakkoveropäätöksen sekä tilisiirtolomakkeet postitse.

Osakeyhtiön verotus: miten verotettava tulo lasketaan

Suurin osa yrityksen menoista on yleensä vähennyskelpoisia. Kaikki osakeyhtiön menot eivät kuitenkaan niitä automaattisesti ole. Osakeyhtiö voi vähentää tuloksestaan pääsääntöisesti kuluja, jotka syntyvät suoraan yritystoiminnan harjoittamisesta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vakuutukset, palkat, toimistotarvikkeet, perustamismenot, myyntisaamiset ja edustusmenot 50 % asti. Edellisten vuosien tappioita voi vähentää tuloksesta seuraavan kymmenen verovuoden ajan.

Yhteisön yleisradiovero

Yhtiön elinkeinotoiminnan tulolähteen tulos on 1 000 euroa ja henkilökohtaisen tulolähteen tulos 2 000 euroa. Yhtiöllä on vähentämättä edelliselle verovuodelle henkilökohtaiseen tulolähteeseen vahvistettuja tappioita 1 500 euroa. Yhtiön elinkeinotoiminnan verotettava tulo on 1 000 euroa ja henkilökohtaisen tulolähteen verotettava tulo on 500 euroa. Näistä yhtiölle tulee maksettavaksi tuloveroa 20 % eli yhteensä 300 euroa.

Milloin veroilmoitus on annettava?

Jos veroilmoitus myöhästyy tai on puutteellinen, seurauksena on yleensä myöhästymismaksu tai veronkorotus. Jos veroilmoitusta ei anneta lainkaan, se voi lisäksi johtaa siihen, että Verohallinto toimittaa verotuksen arvioimalla. Veronkorotuksen määrääminen ja arvioverotus edellyttävät aina sitä, että Verohallinto ensin kuulee osakeyhtiötä tai osuuskuntaa.

Osakeyhtiötä käsitellään tuloverotuksessa yhteisönä. Muita yhteisöjä ovat muun muassa osuuskunnat, säästöpankit ja keskinäiset vakuutusyhtiöt. Yhteisöt ovat erillisiä verovelvollisia. Siten osakeyhtiön toiminnan tuottamasta verotettavasta tulosta määrätään tulovero yhtiölle itselleen. Toisin kuin avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden kohdalla, osakeyhtiön omistajia ei siis veroteta yritystoiminnan nettotulosta tulon syntymishetkellä. Osakeyhtiön osakkeenomistajia verotetaan vasta sitten, kun he nostavat tuloa osakeyhtiöstä.

Listaamattoman osakeyhtiön osinkojen maksu – perustiedot uudelle yrittäjälle

Osakeyhtiön perin yksinkertainen tarkoitus on tuottaa voittoa. Ei. Tämä ei ole riistokapitalismia, vaan näin sanoo laki. Ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määritetty, tulee osakeyhtiön pyrkiä tuottamaan voittoa. Ja toisaalta tottahan toki kaikki yrityksen perustamista suunnitteleva näkee tulevaisuudessaan vaurautta ja onnea. Hyvä niin. Voittoa kannattaa tavoitella. Tappioon pystyy tavoittelemattakin.

Lämmityspolttoaineiden veroja korotetaan

Aikaisemmin lähisukulaiset saivat henkivakuutuskorvauksesta verovapaana 35 000 euroa. Puolison saamasta vakuutuskorvauksesta oli verovapaata aina vähintään 50 %.
Ratkaisevaa on vakuutetun henkilön kuolinhetki. Muiden kuin lähisukulaisten saama vakuutussuoritus on kokonaisuudessaan pääomatuloa. Vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen liitetyn henkivakuutuksen perusteella maksettua korvausta koskevat omat säännöksensä.

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä saat tueksesi laajan ja vaikutusvaltaisen elinkeinoelämän verkoston, edunvalvonnan ja monet hyödylliset palvelut.

Osakkeenomistajaa tarkastellaan kirjassa ensisijaisesti yksityishenkilön näkökulmasta, mutta teoksessa on huomioitu myös tilanne, jossa yksityishenkilö omistaa listaamattoman osakeyhtiön osakkeet oman holdingyhtiönsä kautta tai harjoittaa sijoitustoimintaa yhtiönsä kautta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan esittää vain sen itsenäisesti toimivan ja eroteltavissa olevan liiketoiminta-alueen osalta, johon verovelvollinen kuuluu. Koko konsernin keskitetyt toiminnot ja liiketoimet on kuitenkin aina sisällytettävä 1 momentin mukaisesti konsernia koskeviin tietoihin. Verovelvollisen on Verohallinnon kehotuksesta esitettävä 1 momentissa tarkoitetut tiedot myös muiden liiketoiminta-alueiden osalta.

Vaikutusmahdollisuudet

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Siirtyminen OmaVero-järjestelmään tapahtuu vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2016 OmaVero-järjestelmään siirrettiin perintö- ja lahjaverotus. Vuoden 2017 alussa OmaVeroon siirrettiin arvonlisäverojen ja työnantajasuoritusten hoitaminen. Marraskuussa 2017 OmaVeroon siirrettiin yhteisöjen (kuten osakeyhtiöiden ja osuuskuntien) tuloverotus. Marraskuussa 2018 on vuorossa yksityishenkilöiden tuloverotuksen siirtäminen OmaVeroon.

Käyttökorvaus on tuloverolain mukaan tietokirjailijan kohdalla yleensä veronalaista ansiotuloa. Pääsääntö on, että mikäli tekijänoikeustulo perustuu verovelvollisen omaan toimintaan, eli itse luotuun tekijänoikeuteen, tulo verotetaan ansiotulona. Käyttökorvaus verotetaan pääomatulona vain, jos tekijänoikeus on joko ostettu, siirtynyt perintönä tai testamentilla.

Sijoitusvakuutukset ja kapitalisaatiosopimukset, eli niin kutsutut vakuutuskuoret, antavat mahdollisuuden lykätä sijoitustuottojen verotusta jopa loputtomiin. Vakuutuskuoresta voi nostaa verovapaasti varoja sijoitetun pääoman verran eikä sijoittajan kuoreen kertynyttä tuloa veroteta lainkaan Suomessa, jos omaisuus lahjoitetaan eteenpäin tai varat nostetaan ulkomaille muuton jälkeen. Tällöin arvonnousuun voi kuitenkin kohdistua perintö- tai lahjavero tai ulkomaan vero.

Salkut ja tilit

Nordnet ilmoittaa verottajalle vuoden aikana syntyneet luovutusvoitot sekä – tappiot, maksetut osingot ja ennakkopidätykset, vuoden lopussa olleet kotimaiset omistukset sekä mahdolliset sijoituslainan korot. Sinun tulee siis vain tarkistaa, että ilmoitetut tiedot ovat oikein veroilmoituksessa ja täydentää mahdolliset ulkomaalaiset omistukset sekä tietyt rahasto-omistukset vuoden lopussa.

Oma-aloitteisesti ei voi enää maksaa ennakon täydennysmaksua. Lisäennakkoa on pyydettävä Verohallinnolta sähköisesti esimerkiksi OmaVeron kautta. Muutoksia ennakoihin voidaan vaatia verotuksen päättymiseen saakka. Yhteisö voi maksaa lisäennakkoa korottomasti yhden kuukauden ajan verovuoden eli tilikauden päättymisestä. Kun yhtiön tilikausi päättyy 31.12.2017, lisäennakkoa on haettava 31.1.2018 mennessä ja se on myös maksettava tuona samana päivänä. 1.2.2018 alkaen alkaa korko juosta.

Taiteelliset ja kirjalliset teokset, kuten esimerkiksi kirjat, piirustukset, valokuvat ja näytelmät sekä niiden esitykset, voivat nauttia tekijänoikeussuojaa ja niistä voidaan maksaa tekijänoikeuskorvauksia. Tekijänoikeuksien verotukseen liittyvät ongelmat koskettavat näin ollen muitakin luovaa työtä tekeviä kuin muusikoita. Vaikka tämä kirjoitus käsittelee erityisesti muusikoita, soveltuu siinä esitetty pääosin myös muihin luovaa työtä tekeviin.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Oikeudet ja velvollisuudet

Hankintakaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa metsänomistaja sitoutuu toimittamaan sovitut puutavaramäärät ja -lajit luovutuspaikkaan sovittuna aikana. Käteiskaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa myyntipaikkaan kuljetettu puutavara myydään ostajalle ilman etukäteissopimusta. Puun kauppahinta sisältää korvauksen sekä myydystä puusta että puutavaran valmistamisesta ja kuljettamisesta.

Osakeyhtiömuotoiset yritykset ovat voineet maksaa oma-aloitteisesti  ennakon täydennysmaksua veroilmoituksen viimeiseen jättöpäivään saakka, mikäli ennakkoverot eivät ole vastanneet tilikaudelta odotettavissa olevaa yhteisöveroa. Osakeyhtiö on voinut näin välttää koron verovajeen osalta, jos maksu on tapahtunut neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, missä ajassa veroilmoituskin on annettava.

Uudistus ei vähentäisi valtion verotuloja vaan toimisi talouden piristysruiskeena. Jos säätiöiden olisi kannattavaa sijoittaa suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin, saataisiin tätä kautta lisää rahoitusta suomalaisille kasvuyrityksille ja edelleen lisää työpaikkoja ja verotuloja. Uudistus voisi ohjata jopa satoja miljoonia euroja pääomaa kotimaisiin kasvuyrityksiin.