Press "Enter" to skip to content

Osakeyhtiön vähennykset verotuksessa

Osakeyhtiön verotus

ATK-ohjelmat, ohjelmistot
Yleensä poistetaan 10 vuoden aikana tasapoistoin. Itse tehdyt ohjelmat yhdellä kertaa tekovuoden kuluina. Mikäli ohjelman käyttöaika on lyhyempi, hankintameno poistetaan lyhyemmässä ajassa tasapoistoin. Yleensä tietokoneohjelmien käyttöaika on huomattavasti lyhyempi kuin kymmenen vuotta. Tietokoneen mukana tulleet ohjelmat poistetaan koneen mukana joko hankintavuoden kuluna tai 25 % poistoin tai tasapoistoin. (Kaikki yritysmuodot.)

Kirjoittajat toimivat Talenomilla kirjanpidon johtavina asiantuntijoina. He vastaavat työssään tilitoimistopuolen kouluttamisesta kirjanpidon, verotuksen, yhtiöoikeuden ja sisäisen laskennan alueilla, uusien konsulttituotteiden suunnittelusta ja kouluttamisesta sekä erilaisista asiantuntijatoimeksiannoista asiakasrajapinnassa. Kirjoittajat ovat erittäin menestyksekkäästi vetäneet mm Talenomin KLT-valmennusta muutaman viimeisen vuoden aikana – Talenom on saanut kymmeniä uusia KLT-kirjanpitäjiä.

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, jota verotetaan 20 prosentin yhteisöverokannan mukaan. Verotus kohdistuu nettotuloon, ts. veronalaisiin tuloihin vähennettynä elinkeinotoiminnan menoilla, poistoilla ja vieraan pääoman menoilla. Tulo verotetaan osakeyhtiön tulona, joka ei sellaisenaan vaikuta osakkaan verotukseen. Osakeyhtiö voi maksaa osakkailleen palkkaa ja luontoisetuja.

Autokuluista vähennyskelpoisia ovat ne kulut, jotka liittyvät elinkeinotoiminnan ajoihin. Elinkeinotoiminnan ajoja ovat kaikki ne ajot, jotka suoraan liittyvät elinkeinotoimintasi harjoittamiseen. Elinkeinotoiminnan ajoa eivät ole ne matkat, jotka teet asunnolta varsinaiselle toimipaikallesi. Vähennä ne esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä kuten palkansaaja asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina.

Tapoja työskennellä kotona on useita. Yhtenä ääripäänä yrityksen toimitilat ja käyntiosoite ovat yrittäjän asunnon yhteydessä, jolloin siellä työskennellään ja palvellaan asiakkaita kokopäiväisesti. Toisessa ääripäässä yrittäjä muualla tekemänsä työpäivän jälkeen hoitaa vielä yrityksensä asioita kotonaan – kuka erillisessä työhuoneessa, kuka läppäri polvella TV:n ääressä.

Matemaattisesta arvosta tehtävät vähennykset

Tästä on se hyöty, että palveluita ja tuotteita voi myydä kuluttajille arvonlisäveron verran halvemmalla. Tämä etu on kuitenkin mahdollinen vain 10 000 euroon asti. Toisaalta, jos osakeyhtiö ei ole arvonlisäverovelvollisen rekisterissä, ei se voi myöskään vähentää maksamiaan arvonlisäveroja. Näin osakeyhtiön hankinnat ovat arvonlisäveron verran kalliimpia.

Toiminimen vähennyskelpoiset kulut – mitä kaikkea voikaan vähentää?

Ansiotulon ja pääomatulon jakautuminen riippuu toiminimen nettovarallisuudesta. Nettovarallisuuden laskemiseen käytetään yleensä edeltävän verovuoden tietoja. Jos elinkeinotoiminta on vasta alkanut, käytetään laskemisessa saman vuoden nettovarallisuutta. Nettovarallisuus saadaan vähentämällä yrityksen veronalaisista varoista vähennyskelpoiset velat. Jos toiminimi on maksanut ennakonpidätyksen alaista palkkaa, lisätään näistä 30 % nettovaroihin.

Millaiset kulut eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia?

Vähennykseen oikeuttavia matkoja ovat esimerkiksi asuntoon liittyvät esittely-, tarkastus- ja huoltokäynnit sekä vuokrasopimukseen liittyvät matkat. Lisäksi vähennyskelpoisia ovat muun muassa vuokraustoimintaan liittyvien tarvikkeiden hankintaan, asunto-osakeyhtiön yhtiökokoukseen ja hallituksen jäsenen asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksiin liittyvät matkat.

Oikeudet ja velvollisuudet

Hankintakaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa metsänomistaja sitoutuu toimittamaan sovitut puutavaramäärät ja -lajit luovutuspaikkaan sovittuna aikana. Käteiskaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa myyntipaikkaan kuljetettu puutavara myydään ostajalle ilman etukäteissopimusta. Puun kauppahinta sisältää korvauksen sekä myydystä puusta että puutavaran valmistamisesta ja kuljettamisesta.

Saatu verohyöty menee ainakin suurelta osin sen vaatiman hallinnon pyörittämisen eli pelkästään verohyödyn vuoksi koulutusvähennyksen merkitys on pieni. Olen kuitenkin varma, että kaikissa yrityksissä työntekijöiden osaaminen on motivaation lisäksi erittäin merkittävä kilpailukykytekijä. Työntekijöiden osaamiseen ja suunnitelmalliseen kouluttamiseen panostaminen taas tutkitusti lisää myös motivaatiota.

Toiminimiyrittäjä eli ammatinharjoittaja henkilökohtaisesti vastuussa kaikista liiketoiminnan veloista ja velvoitteista. Toiminimiyritääjää koskevat verot ovat useimmissa tapauksissa ansiotulovero sekä arvonlisävero. Toiminimiyrittäjän kannattaa hankkia kirjanpitäjä, etenkin silloin kun toiminta on arvonlisäverollista. Hyvä kirjanpitäjä maksaa itsensä takaisin, ja sinulle jää aikaa tehdä sitä, mitä parhaiten osaat.

Kun avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö perustetaan, yhtiömiesten on tehtävä kirjallinen yhtiösopimus. Avoimessa yhtiössä on vähintään kaksi yhtiömiestä ja kommandiittiyhtiössä on vähintään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies. Avoimen yhtiön yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten asema on sama. Äänetön yhtiömies toimii ainoastaan sijoittajana. Hänellä ei ole valtuuksia toimia yhtiön puolesta, eikä hän vastaa yhtiön velvoitteista.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Jos vähennykset ovat suuremmat kuin tulo, eli jos pääomatulo muodostuu vähennysten jälkeen alijäämäiseksi, verovelvollinen voi tehdä ansiotulojen veroista ns. alijäämähyvityksen. Siltä osin kuin alijäämää ei voida ottaa huomioon hyvityksenä, se vahvistetaan pääomatulon tappioksi. Tappio voidaan vähentää seuraavien vuosien pääomatulosta kymmenen seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Veroetu jää lopulliseksi silloin, kun institutionaalisen sijoittajan edunsaajat ovat ulkomaalaisia. Suomen kansainväliset sopimukset käytännössä estävät ETA-alueella rekisteröityjen institutionaalisten sijoittajien verottamisen silloin, kun vastaava kotimainen yhteisö on vapautettu verosta. Näin on esimerkiksi silloin, kun ulkomainen eläkelaitos sijoittaa Suomeen.

Kotitalousvähennys

– Ei voi. Tähän liittyy verovähennysten perusongelma. Tulonhankkimisesta aiheutuvat kulut ovat vähennyskelpoisia, mutta toisaalta elantomenot eivät ole. Kulut siitä, että työntekijällä on vaatteet päällä ja tukka tämmingissä, ovat elantomenoa. Vaikka siisti pukeutuminen lukisi työpaikan ehdoissa ja muuten pukeutuisi rynttyihin, niin normaali pukeutuminen ei oikeuta vähennyksiin. Kampaamo tai parturikulutkaan eivät oikeuta vähennyksiin.  Sellaiset työasut, joita ei voi käyttää muuhun kuin omaan työhön, esimerkiksi metsurin turvajalkineet, ovat verovähennyskelpoiset.

Sähköinen veroilmoitus helpottaa työtäsi

Yrittäjävähennyksen ansiosta maa- ja metsätalouden tuloista tehdään viiden prosentin yrittäjävähennys. Kun vain 95 prosenttia tuloista verotetaan, se tarkoittaa koko tulolle 30 ja 34 prosentin sijaan 28,5 ja 32,3 prosentin pääomaveroa. Sama koskee henkilöyhtiömuotoisia yrittäjiä sekä porotaloutta. Myös silloin kun maatalouden tulo verotetaan ansiotulona, yrittäjävähennys pienentää verotettavaa tuloa viidellä prosentilla.

Verotuksen päättymiselle on kuitenkin entiset takarajat olemassa, jolloin verotus viimeistään päättyy. Yhteisöllä ja yhteisetuudella verotus päättyisi jatkossakin viimeistään 10 kuukauden kuluttua verovuoden päättymiskuukauden lopusta lukien. Muilla verovelvollisilla verotus päättyy seuraavan kalenterivuoden lokakuun viimeisenä päivänä. Tarkoituksen on parantaa verotuksen reaaliaikaisuutta.