Press "Enter" to skip to content

Osakehuoneiston kauppakirja kuolinpesä

Miksi valita meidät?

Kuolinpesässä voivat olla osakkaina eloon jäänyt puoliso, perilliset sekä yleistestamentinsaajat. Useimmiten leski on kuolinpesän osakas avio-oikeuden perusteella. Tällöin leski ei ole perillinen eikä peri vainajan omaisuutta. Avio-oikeuteen perustuva kuolinpesän osakkuus päättyy, kun lesken ja kuolinpesän välillä on toimitettu jäämistöositus. Vain tilanteessa, jossa vainajalta ei jäänyt rintaperillisiä, on eloon jäänyt puoliso vainajan lakimääräinen perillinen.

Tilanteissa, joissa perittävä oli kuollessaan naimisissa, saattaa asunto-osakkeen myyntiä hankaloittaa leskelle kuuluva vähimmäissuoja. Leskellä on aina oikeus jäädä asumaan puolisoiden yhteisenä kotinaan käyttämään asuntoon, mikäli hänen omaan omaisuuteensa ei kuuluu kodiksi soveltuvaa asuntoa. Vaikka asunto myytäisiin, ei lesken hallintaoikeus poistu. Lesken oikeus saattaa siis tosiasiallisesti estää kuolinpesään kuuluvan asunnon vapaan luovutuksen.

Asunto-osakkeen kauppakirja

Kuolinpesässä päätökset on tehtävä yhdessä ja kaikkien kuolinpesän osakkaiden on oltava halukkaita myymään asunto. Tämä kannattaa selvittää ennen asunnon myyntiin laittamista. Myös kiinteistönvälittäjän kanssa tehtävään toimeksiantosopimuksen tarvitaan kaikkien osakkaiden allekirjoitus. Jos kuolinpesän osakkaita on paljon, turvallisinta on hankkia kaikilta osakkailta etukäteen valtakirja asunnon myyntiin.

Henkilön kuoleman jälkeen hänen oikeutensa ja velvollisuutensa, omistuksensa ja velkansa kuuluvat kuolinpesään. Kuolinpesän henkilöpiirin muodostaa yhdessä kaikki kuolinpesän osakkaat. Kuolinpesän osakkaita ovat ensinnäkin kaikki perilliset. Jos perillinen on luopunut perinnöstä tehokkaasti, hän menettää kuolinpesän osakkuuden. Toisekseen kuolinpesän osakkaita ovat yleistestamentin saajat. Lisäksi leski on kuolinpesän osakas siihen saakka, kunnes ositus on tehty.

Selaa kokoelmaa

Kun myyt asuntosi, voit tehdä sen itse tai käyttää kiinteistönvälittäjää. Valtaosa suomalaisista luottaa kiinteistövälittäjään, mutta asuntokaupan voi hyvin hoitaa itsekin. Pienellä vaivannäöllä asunto-osakkeen myynti on suhteellisen yksinkertaista, mutta kiinteistön, kuten omakotitalon myynnissä tarvitaan enemmän asiakirjoja ja osaamista. Tästä oppaasta saat hyödyllisiä vinkkejä etenkin asunnon myymiseen itse.

Luovutus jaon jälkeen

Jakamattomaan kuolinpesään kuuluvan omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on kuolinpesän tuloa. Osuus jakamattomaan kuolinpesään on osakkaan irtainta omaisuutta. Sen luovutuksesta syntyvä luovutusvoitto on osakkaan tuloa. Kuolinpesän tai osakkaan voiton taikka tappion määrää laskettaessa omaisuuden hankintamenona pidetään edellä mainituissa tilanteissa perintöverotuksessa käytettyä verotusarvoa. Vaihtoehtoisesti voidaan voiton määrää laskettaessa käyttää hankintameno-olettamaa, jos se on verovelvolliselle edullisempi.

Tarvittavat asiakirjat

Asunto-osakkeiden saannolla tarkoitetaan yleensä asunto-osakkeiden siirtymistä luovuttajalta luovutuksensaajalle kaupan, lahjan, perinnön tai testamentin johdosta. Asunto-osakkeet voivat myös jäädä jakamattomalle kuolinpesälle. Saannon johdosta tapahtunut osakkeiden siirtyminen rekisteröidään asunto-osakkeiden saajan osakeluetteloon. Käytännössä virallisen osakeluettelomerkinnän tekee asunto-osakeyhtiön isännöintitoimisto, johon myös rekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat toimitetaan. 

Omistajanvaihdos asunto-osakeyhtiössä

-Käytännössä kuolinpesä on myyjänä samassa asemassa kuin kuka tahansa myyjä. Olennaista on, että kuolinpesän osakkaat hallitsevat kuolinpesän omaisuutta yhdessä ja tekevät yhdessä päätökset. Ostajan kannalta tilanteeseen, jossa kuolinpesä myy asunnon, ei liity mitään erityistä, mikäli välittäjä on mukana kaupanteossa. Hänen tehtävänsä on huolehtia siitä, että tarvittavat asiakirjat, kuten sukuselvitys ja perunkirjoitus ovat kaupantekotilaisuudessa kunnossa, Markelin kertoo.

Voit hakea lainhuutoa Asiointipalvelun kautta, jos kaupanvahvistaja on vahvistanut esimerkiksi kaupan, lahjan tai vaihdon. Lainhuudon haku Asiointipalvelun kautta onnistuu heti, kun tieto luovutuksesta näkyy lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä. Tähän voi mennä noin viikko allekirjoitushetkestä. Muille luovutuksille ja esimerkiksi perinnönjaolle voit hakea lainhuutoa täyttämällä kirjallisen hakemuksen.

Tee alustava lainalaskelma ja hae asuntolainaa verkossa

Avioliitossa oleva puoliso ei voi ilman toisen puolison suostumusta luovuttaa tai myydä asuntoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina. Näin ollen yhteisenä kotina käytetyn asunnon myyntiin tarvitaan aviopuolison suostumus, vaikka myyjä omistaisi asunnon kokonaan yksin. Isännöitsijän tai hallituksen tehdessä osakeluettelomerkintää uuden omistajan nimiin tulee ennen merkinnän tekemistä tarkistaa, että asunnon myyntiin on aviopuolison suostumus.

Myös myyjän vastuuaikaa on katsottu voitavan sopimuksessa rajoittaa. Tällöin vastuuta rajoitetaan sopimalla, että ostajan on ilmoitettava esimerkiksi kiinteistön kaupassa virheestä 40 päivän sisällä virheen havaittuaan ja joka tapauksessa esitettävä virheeseen perustuvat vaatimuksensa maakaaressa säädetyn viiden vuoden sijasta kolmen vuoden kuluessa kaupan kohteen hallinnan luovutuksesta. Myös purkukynnyksestä on mahdollista sopia määrittämällä virheen seuraamusten käyttöedellytysten reunaehdot ja rajaamalla ostajan oikeus hinnanalennukseen myyjän purkuoikeuden tieltä.

Mieti etukäteen millaisia kysymyksiä ja kritiikkiä ostajat voivat näytössä esittää ja valmistaudu vastaamaan niihin. Esimerkiksi jos ostaja kauhistelee tulevaa taloyhtiöremonttia, käännä asia positiiviseksi kertomalla, että yhtiötä hoidetaan hyvin – ei ole odotettavissa kalliita yllätyslaskuja.

Ostamalla sähkösi Lumituulelta menevät tuotot vain uuden tuulivoiman rakentamiseen ja näin kasvatat suoraan tuulisähkön osuutta Suomen energiantuotannossa – tärkeintä on kenelle tuulisähköstäsi maksat! Lumituulella on Yhteiskunnallisen yrityksen merkki, sillä meillä on yhteiskunnallinen tehtävä edistää tuulivoimaa Suomessa. Yhtiö myy tuulisähköä vain osakkailleen, osakkeita saat nyt kauppafoorumiltamme.

Perunkirjoitus on huolellisuutta ja ammattitaitoa vaativa kuolinpesäkohtainen toimitus. Hyvin tehty perukirja ei ole ainoastaan luettelo omaisuudesta ja perillisistä, se on myös vahva perusta kuolinpesän hallinnoimiseen, ositukselle ja perinnönjaolle. Voitte luottaa siihen, että otamme huomioon lain ja verotuksen sallimat edut kokonaisvaltaisesti ja toimitamme perunkirjoituksen vahvalla ammattitaidolla.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Myyntivoiton laskeminen

Hankintameno-olettama voidaan vähentää hankintamenon sijaan, jos se tuottaa edullisemman lopputuloksen verovelvolliselle. Hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu alle 10 vuotta. Olettama on 40 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Hankintameno-olettamaa käytettäessä syntyy aina luovutusvoittoa. Olettamaa käytettäessä ei saa vähentää muita kuluja. Jos lahjaksi saatu omaisuus myydään ennen kuin on kulunut vuosi lahjoituksesta, hankintamenona pidetään joko lahjan antajan hankintamenoa tai 20 prosentin hankintameno-olettamaa.