Press "Enter" to skip to content

Omsetningskonsesjon

Dagens omsetningskonsesjonsperiode løper fra 01.01.2015 til 31.12.2020. Alle selskap som skal drive konsesjonspliktig virksomhet må søke om omsetningskonsesjon. Omsetningskonsesjon søkes gjennom søknadsskjema i Altinn.

NVE har bestemt at ladetjenester for elektriske person- og varebiler skal unntas omsetningskonsesjonsplikt. Dette inkludere tilbydere av ladetjenester i borettslag/sameie, i tilknytning til næringsbygg samt hurtigladestasjoner og offentlige parkeringsanlegg med tilgjengelige ladetjenester. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke om omsetningskonsesjon fra NVE.

NVE opererer i perioden 2015-2018 med 6 ulike sett med vilkår for omsetningskonsesjon avhengig av virksomhet.

NVE gjør oppmerksom på at dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller trykkfeil. NVE forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser og/eller forbedringer i informasjonen og i produktene og programmene som er beskrevet i denne informasjonen.

Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften)

Vindkraftanlegg på land trenger ikke konsesjon når den installerte effekten i anlegget er inntil 1 MW. Omfatter vindkraftanlegget til sammen mer enn fem vindturbiner, foreligger det likevel konsesjonsplikt etter første ledd. Norges vassdrags- og energidirektorat kan i tvilstilfeller avgjøre hvorvidt konsesjonsplikt foreligger. Eier av vindkraftanlegg uten konsesjonsplikt skal rapportere til Norges vassdrags- og energidirektorat når anlegget har fått endelig tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Iran ikkje redde for å slå tilbake

Videresalg av strøm er regulert i energiloven i Norge. NBCCs advokat viser i en artikkel i Bobil og Caravan Magasinet nr. 3 2017 at det uten omsetningskonsesjon ikke er tillatt med salg av strøm. Etter å ha vært i kontakt med Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) fikk vi også derfra kommentaren om at det som hovedregel ikke er tillatt med videresalg av strøm med fortjeneste uten å ha konsesjon til slikt salg, men at det finnes en unntaksbestemmelse i energilovforskriften. Det er NVE som vurderer konsesjonsplikt eller eventuell unntak fra denne.

Kontaktpersoner

Vi har fått henvendelser fra tilbydere av ladetjenester som lurer på om hvilken prismodell de velger for tjenestene har betydning for om de må ha omsetningskonsesjon eller ikke. NVE er opptatte av at reguleringen vår ikke skal påvirke prissettingen av tjenestene, og ønsker at vår regulering skal være teknologinøytral.

Innhold

Det norske lovverket som regulerer rettigheter og plikter som kan gi insentiv til å bli plusskunde, er stort sett velutviklet og fornuftig. Forvaltningen på feltet er imidlertid problematisk. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) praktiserer ifølge denne rapporten reglene på en måte som gjør det ugunstig å være plusskunde. For eksempel: