Press "Enter" to skip to content

Oman käytön alv kirjaaminen

Kesällä 2017 tuli voimaan uusi rahanpesulaki, joka…

Yksi tällainen kipupiste liittyy yrityksen omistuksessa oleviin autoihin ja ylipäänsä tilanteisiin, joissa yrityksen hankkimiin tavaroihin tai palveluihin liittyy sekä yksityis- että yrityskäyttöä. On esimerkiksi hankittu pakettiauto, jonka hankinnasta tehdään arvonlisäverotuksessa täysimääräinen vähennys. Myöhemmin kuitenkin ilmenee, että autoa on käytetty myös yksityisajoihin. Tällöin sadan prosentin vähennystä pitää oikaista jälkikäteen.

Tässä artikkelissa on tarkoitus hahmottaa myyntiin rinnastettavaa tavaran tai palvelun omaa käyttöä käsitteenä ja verotuksen kohteena. Koska oma käyttö arvonlisäverotuksessa on asia-alueena laaja ja paikoin hyvinkin tulkinnallinen, ei artikkelissakaan ole mahdollista kokonaan välttää puuttumista tulkinnallisiin yksityiskohtiin ja oikeuskäytäntöön. Arvonlisäverolain (30.12.1993/1501) ohella otetaan luonnollisesti huomioon myös Euroopan unionin yhteisöoikeus, ennen kaikkea kuudes arvonlisäverodirektiivi (77/388/ETY).

Yleisohjeen mukaan arvonlisäveron kirjanpitokäsittelyssä voidaan edelleen käyttää sekä nettokirjaustapaa että bruttokirjaustapaa tai niiden yhdistelmää. Käytännössä arvonlisäveron kirjanpidollisen käsittelytavan ratkaissee kirjanpito/verovelvollisen taloushallintojärjestelmissään käytettävissä olevat tavat sekä kirjanpitäjän omat mieltymykset. Oli valittu kirjaustapa kumpi tahansa sillä ei ole vaikutusta tuloslaskelmassa esitettäviin tuottoihin ja kuluihin.

Jos elinkeinonharjoittaja ottaa yrityksestä tavaroita tai palveluita omaan käyttöönsä, se on liiketapahtuma, joka tulee kirjata yrityksen kirjanpitoon. Yrityksen hyödykkeen ottaminen omaan käyttöön kirjataan tulona samalla tavalla kuin, jos tavara tai palvelu myytäisiin asiakkaalle. Oma käyttö kirjataan kirjanpitoon siis tuottona. Kun tavara tai palvelu otetaan omaan käyttöön, se kirjataan ostohinnan tai sen alhaisimman myyntihinnan määräisenä.

Valikko

Kirjanpito itsessään on alasta riippumatta melko samanlaista. On kuitenkin olemassa tiettyjä aloja, joiden erilaiset erityispiirteitä tulee kirjanpidossa ottaa huomioon. Rakennuspalveluala on malliesimerkki tällaisesta alasta. Syyt rakennusalan kirjanpidon poikkeavuudelle löytyvät yhtäältä tarkasta viranomaisvalvonnasta ja siihen liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta sekä toisaalta töiden projektiluonteesta ja yksittäisten rakennusprojektien kokoluokista.

Tyypillisesti tämä tarkoittaa, että kuun vaihteessa kirjanpitäjällä on melkoinen työmaa käydä läpi erilaiset hankkeelle kohdistuneet välittömät (palkkakustannukset, suorat materiaalihankinnat ja alihankinnat) ja välilliset kulut, koostaa raportit kaikista hankkeen kuluista, pyöritellä laskelmia Excelissä ja eritellä oman käytön veron piiriin kuuluvat kustannukset, jotka kirjataan muistiotositteella tilitettäväksi verottajalle. Paljon siis tehdään käsipelillä ja virheen mahdollisuus on suuri.

Hakutulokset termille “oman käytön veron laskeminen”

Arvonlisäverotus lienee vaikein verotuksen ala; säännöksiä on paljon ja muutoksia tulee jatkuvasti. Järjestämme arvonlisäverotuksen tulkinnoista aamupäiväkurssin. Mukana on niin kansainvälisiä kuin kotimaisiakin ajankohtaisaiheita. Tule päivittämään tietosi. Luennoitsijana toimii Executive Director Pekka Hyttinen, Ernst & Youngilta Helsingistä.

Osto-, matka- ja kululaskuille on nykyisin mahdollista lisätä laskukohtaisten liitteiden lisäksi rivikohtaisia liitteitä. Liitetiedostoja voidaan asettaa suoraan laskuriveille, jolloin laskurivin Liitteet-sarakkeesta nähdään riville lisättyjen tiedostojen lukumäärä. Kun laskuriville on lisätty liitteitä, Liitteet-sarakkeessa olevaa numeroa klikkaamalla avataan liiteikkuna, jonka kautta voidaan tarkastella ja hallinnoida kyseisen laskurivin liitteitä.

Korot ja myöhästymismaksut

Metsätaloudenharjoittajien ei enää tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos toimintaa verokauden aikana ei ole ollut. Tämä muutos koskee jo verokautta 2016. Tämä koskee siis metsätaloutta harjoittavaa luonnollista henkilöä, kuolinpesää ja verotusyhtymää, jotka ovat vuosi-ilmoittajia. Ilmoitus on kuitenkin annettava, jos metsätalouden lisäksi harjoitetaan muuta arvonlisäverollista toimintaa tai jos Verohallinto erikseen pyytää arvonlisäveroilmoitusta.

Metsänhoito ja hakkuut

Metsäverotuksessa metsätalouteen kuuluvat matkakulut. Tällaisia ovat esimerkiksi matka metsätöiden tekoon ja matka tapaamiseen, joka liittyy metsätalouteen. Aina ei tarvitse tehdä käytännön töitä, myös tarkistusmatka myrskyn jälkeen on metsätalouteen liittyvä matka. Metsäyhtymien ja kuolinpesien jokaiselta osakkaalta voi kertyä matkoja. Kilometrikorvaus on 0,25 €/km. Vähennettävien matkakulujen pitää perustua ajopäiväkirjaan.

Liikevaihtoon luetaan urakkamyynti kohdeyhtiölle ja osakkeiden myynti (ilman velkaosuutta). Ostoihin taas luetaan rakennuskustannukset sekä osakepääoman maksu ja rakennusrahasto sijoitus kohdeyhtiöön. Vaihto-omaisuuteen luetaan tilinpäätöshetkellä keskeneräisen urakan rakennuskustannukset sekä myymättömien osakkeiden osuus lasketaan osakepääoman ja rakennusrahastosuoritusten yhteismäärästä.

VT, KTM Hanna Huhtalalla on yli kymmenen vuoden kokemus arvonlisäveroasiantuntijan tehtävistä KPMG:n vero- ja lakipalveluissa ja sittemmin omassa yrityksessään Lexalvia Oy:ssä. Hän on työskennellyt päivittäin erilaisten yritysten ja yhteisöjen veroasioiden parissa ja lisäksi aikaisemmin myös tuomioistuinlaitoksen tehtävissä. Hanna on toiminut myös luennoitsijana lukuisissa arvonlisäverotukseen liittyvissä tilaisuuksissa.

Jos vuoden aikana työajoja on alle puolet kaikista autolla ajetuista kilometreistä, verottaja katsoo auton yksityisomaisuudeksi ja vähennyksiin kelpaa km-korvaukset yksityisauton käytöstä työajoihin. Jos taas työajoja on yli puolet vuoden kilometreistä, verottajan mielestä auto onkin itse asiassa firman auto, jolloin verotukseen hyväksytään työajoja vastaava osuus auton todellisista kuluista. Silloinkaan yritys ei saa vähentää kaikkia auton kuluja, vaan yksityiskäytön osuus on oikaistava pois.

ALV-muutos 2017

SKH Isännöinnin hinnoittelu perustuu siihen, että asiakas maksaa palveluista oman käytön ja tarpeen mukaisesti. Tämä tarkoittaa vaihtuvien isännöintikustannusten mallia: Aktiivisena vuonna taloyhtiön isännöintikustannukset ovat korkeammat ja vastaavasti hiljaisena vuonna matalammat. Taloyhtiö ei siis hiljaisena vuonna kompensoi korkealla kuukausihinnalla aktiivisten taloyhtiöiden kustannuksia, mutta ei myöskään toisin päin. Emme usko keskimääräisen hinnoittelun reiluuteen.

Kirjanpito muodostuu yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuudesta, omista varoista ja veloista. Kirjanpito tuottaa tietoa yrityksen johtamista varten. Kirjanpitoa on pidettävä kuukausikohtaisesti tai neljän viikon jaksoilta. Toiminnan tulos selvitetään 12 kuukauden välein, tilikausittain. Tilikaudelta laaditaan tilinpäätös. Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia, mutta kaikkien ei ole pakko tehdä tilinpäätöstä.

Yhdenkertainen vai kahdenkertainen kirjanpito toiminimelle?

Koulutuksessa käydään läpi kaikki arvonlisäverotuksen ajankohtaiset asiat, muun muassa uusin oikeuskäytäntö ja sen vaikutukset, Verohallinnon uudet ohjeet sekä viimeaikaiset ja tulevat lainsäädännön muutokset. Lisäksi teemana ovat erilaiset tulkintatilanteet sekä kansainvälisen toiminnan kompastuskivet.

Yhteystiedot

Pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja), asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät tee ilmoitusta. Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen ja rekisteröinti perustuvat rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin. Rahanpesulainsäädäntö velvoittaa esimerkiksi pankkeja tunnistamaan asiakkaansa. Edunsaajatietojen rekisteröinti tuleekin sujuvoittamaan yrityksen asiointia esimerkiksi pankkilainaa haettaessa.

Tuotekehitysmenojen aktivointi tarkoittaa syntyneiden tuotekehityskulujen menovaikutuksen siirtämistä tuleville tilikausille. Esimerkiksi ohjelmistoyritys kehittää uuden version ohjelmistotuotteestaan tilikauden aikana, jonka odotetaan tuottavan tuloja seuraavan viiden vuoden ajan. Ohjelmistoyritys voi aktivoida tilikauden aikana syntyneet tuotekehitysmenot taseeseen ja poistaa aktivoidut kehittämismenot seuraavaan viiden vuoden aikana.