Press "Enter" to skip to content

Ny eierseksjonslov lovdata

Kapittel II. Vilkår for seksjonering. Seksjoneringstidspunktet. Rett til å kreve seksjonering

Det kan ikke uten seksjonering gyldig avtales at en sameier i bebygd eiendom med flere bruksenheter skal ha enerett til bruk for mer enn ti år til en bolig i eiendommen. Erverver brukeren en sameieandel i eiendommen ved avtale etter at bruksretten er stiftet, kan bruksretten bare gjøres gjeldende for den resterende delen av tiårsperioden som følger av første punktum.

Ny eierseksjonslov fra 1. januar 2018: Dette må styret gjøre

Styret må gjennomgå sameiets vedtekter for å finne ut om det er bestemmelser som er i strid med den nye eierseksjonsloven. Vedtektene må i tilfelle endres innen utløpet av 2018. I mange tilfeller vil det være fornuftig med helt nye vedtekter som språklig er tilpasset den nye loven. Sameiermøte skifter for eksempel navn til årsmøte. Hvis man lager nye vedtekter er det viktig å ikke endre mer enn det man har lov til. Noen bestemmelser krever nemlig samtykke fra hver enkelt sameier før man kan endre dem. 

Den nye eierseksjonsloven trer i kraft fra 1. januar 2018. Det har regjeringen nå bestemt. Her er de viktigste endringene i den nye loven.

ENKLERE: – Den nye loven gjør det enklere å finne ut hvilke rettigheter og plikter man har når man bor i et eierseksjonssameie. Dette skal bidra til gode og trygge bomiljøer. Loven vil tre i kraft fra årsskiftet, sier kommunalminister Jan Tore Sanner. (Foto: SMK)

Styret ser nå på hvordan våre vedtekter og eventiuelt hus-ordensregler skal tilpasser det nye lovverket. Vi har ikke i dag full oversikt over hva dette betyr for sameiet vårt, men vi er i kontakt med OBOS Eiendomsforvaltning (som er vår forreningsfører) angående denne tilpasningen. Uansett må dette være på plass i løpet av 2018 slik lovverket forlanger.

Loven gjelder for eierseksjoner. Eierseksjon er det som i daglig tale noe upresist kalles en "selveierleilighet". I loven er en eierseksjon definert som eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen.

Klargjøring av den enkeltes vedlikeholdsansvar, vetorett for den enkelte ved dyre bomiljøtiltak og rett til å få anlegge ladepunkt for el-bil, er noen av endringene som kommer i den nye loven. (Foto: Sven Nordrum / NTB Scanpix)

Aktuell rettspraksis

Det gjelder en rekke saksbehandlingsregler for hvordan vedtak skal treffes i boligselskaper. Krav til innholdet i innkallinger til årsmøter og regler om avstemninger i ulike organer er eksempler på dette. En dom som eksemplifiserer at uforsvarlig saksbehandling har ført til ugyldighet har blitt avsagt i Borgarting lagmannsrett. Dommen finner du her: LB-2017-35143 I dommen fremgår det at uriktige og/eller mangelfulle…

Vilkårene for seksjonering

Det ble ikke foretatt en nærmere vurdering av om vilkårene for seksjonering faktisk var oppfylt. Også den gang var det en diskusjon om forholdet til bygningsloven. Oslo byrett avsa en dom (RG 1990 s. 1017) som fastslo at tinglysingsdommeren ikke kunne kreve bruksendringstillatelse som vilkår for å tinglyse en reseksjoneringstillatelse.