Press "Enter" to skip to content

Nødrett og nødverge lovdata

Lov om straff (straffeloven)

En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den som har retten, handler for å gjenopprette en ulovlig endret tilstand, og det ville være urimelig å måtte vente på myndighetenes bistand. Makt mot en person kan bare brukes når rettskrenkelsen er åpenbar, og må ikke gå lenger enn forsvarlig.

Nødrett

Selvtekt foreligger når noen tar seg selv til rette for å ivareta en reell eller påstått rettighet uten å gå veien om lovlige myndigheter. Mens nødverge avverger et angrep, gjenoppretter selvtekten situasjonen forut for angrepet. Grensen mellom nødverge og selvtekt kan fremstå som noe flytende.

Navigasjonsmeny

F.eks. Var handlingen uforsettlig, blir man ikke dømt for drap, men uaktsom forvoldelse av død jfr. § 281. I tillegg er det noe som heter bevisst og ubevisst uaktsomhet. F.eks. Hvis du bevisst over din høye fart på bilen, kjører på et barn i et boligområde, har du vist bevisst uaktsomhet. Omvendt ubevisst.

Vi har rett til å forsvare oss, men forsvaret får ikke overstige angrepet. Hvor går grensen for hva som regnes som selvforsvar? Det er ikke alle som vet dette og det kan være enkelt å overstige denne grensen uten å egentlig ville det. Ett for hardt slag, spark eller kast kan fort føre til uønskede skader på en angriper og kan føre til en situasjon som utdraget under viser

8. mai Keywords: Politimyndighet, nødverge,

mar Nødverge er en rettighet man har til å avverge et ulovlig angrep uten å bli Bestemmelsen må ikke forveksles med nødrett-paragrafen i Straffeloven § 17, LOV Lov om straff (Straffeloven ) (gaverhema.cf). Nødrett er en straffrihetsgrunn, som i norsk rett reguleres av straffeloven § Bestemmelsen må ikke forveksles med nødverge-paragrafen i straffeloven § 48.

Nødrett lovdata

En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når Lovdata in English; Juster tekststørrelse; Hjelp · Kontakt. mai Nødverge er en ellers straffbar handling som avverger eller forsvarer et rettsstridig angrep. Selvtekt er en rettsstridig handling for å hevde sin. mar Nødrett er en rettighet man kan ha til å utføre en straffbar handling uten å LOV- Lov om straff (Straffeloven ) (tentellthernblun.tk).

mar Nødrett er en rettighet man kan ha til å utføre en straffbar handling uten å LOV- Lov om straff (Straffeloven ) (ucevopuveqyx.tk). Nødrett er en straffrihetsgrunn, som i norsk rett reguleres av straffeloven § Paragrafen gjør en ellers straffbar handling straffri, dersom visse nærmere. jun Narkotikaovertredelse. Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller.

I straffeloven fra 1902 står det i paragraf 48 at ingen kan straffes for en handling som er foretatt i nødverge. I den nye paragraf 18 fra 2005 kan man derimot straffes dersom man går lengre enn nødvendig. Selvforsvaret skal altså ikke gå ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva slags interesse angrepet krenker og angriperens skyld skriver Lovdata.

jun Enerett etter første ledd omfatter åndsverket i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller annen bearbeidelse, i annen litteratur- eller. Dokumentet Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) fra mai. er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.