Press "Enter" to skip to content

Nettokassa

Våra tjänster A – Ö

Esimerkki: Henkilö A on ostamassa asuntoa, jonka myyntihinta on 100 000e ja asunnolla on yhtiölainaa 70 000e. Tätä asunto-osaketta ostaessa Henkilö A on vastuussa myös asuntoon kohdistuvasta yhtiölainasta, mikä tekee asunnon velattomaksi arvoksi 170 000e. Sama pätee myös yrityksen ostamiseen, eli jos yrityksen markkina-arvo olisi 50 miljoonaa euroa ja sillä olisi velkaa 10 miljoonaa euro, yrityskaupan myötä on vastuussa myös yrityksen lainoista ja täten ollen velaton kauppahinta olisi 60 miljoonaa euroa. (esimerkki on yksinkertaistettu eikä siinä ole otettu huomioon esim. preemiota).

Tavanomaisesti toisistaan riippumattomien osapuolten välisissä toimissa tavoitteena on pyrkiä määrittämään yrityksen korkein käypä arvo ja yrityksen arvoa lähestytään tuottoarvoperusteisen arvonmäärityksen kautta, jolloin yrityksen arvo perustuu sen odotettuun tuloksentekokykyyn. Tuottoarvoperusteisen arvonmäärityksen lisänä voidaan käyttää markkinaperusteisia arvonmäärityksiä, jotka perustuvat listatuista vertailuyhtiöistä ja toimialalla toteutuneista yrityskaupoista laskettuihin arvostuskertoimiin.

Jos ylimääräinen yhtiökokous hyväksyisi suunnitelman ennakoidussa aikataulussa, olisi ostotarjouksen hinta on 15.9-21.9.2015 kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla pyöristettynä alaspäin edelliseen täyteen eurosenttiin. Toisin sanoen osakekurssin pysyessä nykytasollaan (tai jopa laskiessa) ostotarjous tehtäisiin tasolla, jolla itse liiketoiminnalle ei jää mitään arvoa.

Yksittäiset analyytikot epäilevät jo Nokian kykyä maksaa takaisin vuosien päähän ulottuvia joukkovelkakirjalainoja. Toiset näkevät, että yhtiön nykyisellä ohjelmistokumppanilla Microsoftilla olisi halua tarvittaessa tukea kaveria hädässä. On syytä huomata, että spekulaatioita esitetään julkisuuteenkin villisti, ilman mitään vastuuta niiden oikeansuuntaisuudesta.

Nokia oli ennakkoon varoittanut alkuvuoden tuloksen olevan erityisen heikko ja tilanteen paranevan vuoden edetessä, hieman viime vuoden tapaan, kun vuoden viimeinen neljännes pelasti koko vuoden tuloksen. Kommenteissaan Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri toteaa kuitenkin nyt myös riskien hieman kasvaneen tämän saavuttamisen suhteen. Nokia piti ennallaan ohjeistuksensa 0,25-0,29 euron oikaistusta osakekohtaisesta tuloksesta sekä 9-12 prosentin oikaistusta liikevoittomarginaalista. Alkuvuoden jälkeen luvut ovat -0,02 euroa ja -1,2 prosenttia, eli kirittävää on melkoisesti.

Näin pisteytämme osakkeet Osaketyökalussa

Tasearvostus on laskettu P/B- ja Hinta per nettokassa -tunnusluvuista. P/B kuvaa osakkeen hinnan ja taseen oman pääoman välistä suhdetta. Mitä edullisempi hinta suhteessa tasearvoon, sen korkeammat pisteet. Hinta per nettokassa mittaa yhtiön nettokassan (=likvidit rahavarat miinus korolliset velat) osuutta yhtiön markkina-arvosta. Mitä korkeampi nettokassan osuus markkina-arvosta, sen korkeammat pisteet. Osinkotuottona on käytetty nykyistä ja ennustettua osinkotuottoa.

”Vi är en stark spelare”

– Är det något som jag har lärt mig är det att man kan agera allra bäst om man är i en relativ styrkeposition i alla faser av cykeln. Nu har haft vi ett starkt kassaflöde, då är det viktigt att vi – med alla erfarenheter som vi har från tillväxt de senaste 20 åren – är med och tittar på vilka möjligheter som finns. Vi känner att vi är en stark spelare med manöverutrymme och erfarenhet. 

torsdag 18 november 2010

Företagsvärdet (s.k. Enterprise Value) är värdet av verksamheten (inte aktierna). Dvs hur bra är bolaget på att generera kassaflöden till ALLA ekonomiska intressen i bolaget inklusive externa långivare, minoritetsintressen, pensionsåtaganden etc. Aktievärdet utgörs av företagsvärdet plus icke-operativa tillgångar (t ex överlikviditet) minus långfristiga, räntebärande skulder (t ex banklån). Kallas också nettoskuld/nettokassa.

Yhtiö huomauttaa tulostiedotteessaan, että sillä oli nettovaroja kesäkuun lopussa jopa enemmän kuin vuosi sitten, vaikka osakkeenomistajille maksettiin keväällä lähes 750 miljoonan euron osingot. Nettokassaa kasvattivat varsinkin patenttilisensseihin liittyvät rahavirrat ja Microsoftin neljännesvuosittain maksama vajaan 200 miljoonan euron alustatukimaksu.

(SIX) Private equity-bolaget Ratos har idag en nettokassa på
950 miljoner kronor, justerat för avtalade affärer.
Det säger vd Arne Karlsson vid dagens telefonkonferens.
Det innebär att Ratos kan investera för 950 miljoner kronor
och ändå vara skuldfria i moderbolaget.
Ratos har även en kreditfacilitet på 3,2 miljarder kronor.
Den 17 augusti var 174 miljoner kronor av kreditfaciliteten
utnyttjad. Vidare har bolaget mandat att nyemittera 35 miljoner
Ratos-aktier för att finansiella eventuella förvärv.

Tilaa Sijoitustiedon uutiskirje

Yhtiöesitteen sivulta 52 löydämme tiedon, jonka mukaan tj:lle ja toiselle johtoryhmän jäsenelle on maksettu viime vuoden lopulla palkkoja, jotka vuositasolle käännettynä tekisivät tj:lle 114,000 euroa ja toiselle johtoryhmän jäsenelle 58,000 euroa. Jos oletetaan kolmannenkin johtoryhmän jäsenen palkan olevan tuota 58,000 euron luokkaa, olisi näiden kolmen palkka vuositasolla yhteensä 230,000 euroa, eli sivukuluineen noin 300,000 €.

Jaan yleensä mielessäni yhtiöiden taseet neljään hyvin yksinkertaiseen palaan. Vastaavan puolella käyttöomaisuus ja nettokäyttöpääoma, yhdessä siis yhtiön varat. Vastattavalla puolella nettovelka ja oma pääoma (suuria  vähemmistöosuuksia käsittelen vielä erikseen), jotka kertovat, miten yhtiön varat on rahoitettu. Ajattelen siis nettokäyttöpääomaa nimenomaan nettona, eli en pidä esimerkiksi ostovelkoja rahoituksen muotona vaan liiketoiminnan normaalina osana.

I goda tider tenderar bolag i regel att öka hävstången i sina affärsmodeller för att öka avkastningen. Att finansiera lönsam expansion med hjälp av lånade pengar är vanligtvis en god idé inte minst nu när räntorna är så pass låga, men det gäller att vara försiktig då en alltför hög skuldsättning förflyttar kontrollen från aktieägarna och minskar handlingsutrymmet i sämre tider. Om ett företags tillgångar är finansierade med lån har banken vid konkurs företräde framför aktieägarna, liksom banken har företräde till ett hus där ägaren skuldsatt sig i för hög grad.

Utveckling

Yhtymän bruttokassa oli neljänneksen lopussa 9,1 miljardia euroa ja nettokassa 2,4 miljardia euroa. Lukuun ottamatta Nokian 1,7 miljardilla eurolla ostamaa Siemensin osuutta NSN:stä yhtymän nettokassa pysyi likimain samalla tasolla vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopussa NSN:n osuus Nokia-yhtymän bruttokassasta oli 2,7 miljardia euroa ja nettokassasta 1,5 miljardia euroa.

Apple Footer

1. Gencor Industries (NASDAQ: GENC) GENC tillverkar tunga maskiner som används vid tillverkning av vägbyggnadsmaterial, syntetiska bränslen och miljökontrollutrustning. Den har en kontantbalans på 74,2 miljoner dollar och en nettokassa på cirka 68,6 miljoner dollar. GENC har en marknadsandel på 66,6 miljoner dollar, strax under sitt kontantvärde. Intressant nog har de varit lönsamma för 9 av de senaste 10 åren. Det är definitivt värt att gräva djupare för att se varför marknaden diskonterar det så mycket. Nuvarande pris är $ 7 och det har $ 7,21 i netto kontant per aktie.

Salli JavaScriptin käyttö

Vad gäller ramavtal och längre servicekontrakt fungerar det enligt följande: Fördelning och/eller periodisering rörande kriterier vid leveranskontrakt, det vill säga kontrakt som avser leverans av installation och integration av produkter samt tillhandahållande av tillhörande tjänster, är vanligtvis som flerelementskontrakt. Vid flerelementskontrakt är redovisningen baserad på att intäktskriterierna tillämpas specifikt för de separat identifierbara elementen i ett kontrakt.

Veroasiantuntija varoittaa: Yritysten ja yrittäjäomistajien verotus saattaa kiristyä uusilla verotulkinnoilla

Novus genomför opinions- och marknadsundersökningar med erfarenhet i kombination med nya angreppssätt som plattform. Nyckelord i verksamheten är timing och närvaro – på plats när och där det händer med handlingsinriktade analyser. Värderingen är lägst bland bolagen på börsen och MTF listorna samtidigt som bolaget faktiskt växer. Riktkurs 6,00kr.

Hallinnointi

Applen osakekurssi on nyt noin 120 dollaria, joten 0,52 dollarin neljännesvuosikohtainen osinko antaa osinkotuotoksi noin 1,7 prosenttia. Yhdysvaltoihin siirrettynä Applen nettokassa on noin 20 dollaria per osake, joten liiketoiminnan markkinahinta on tällä hetkellä noin 100 dollaria osaketta kohden. Yhtiö teki päättyneellä tilikaudella osakekohtaista tulosta 9,22 dollaria. Nettokassan vaikutus huomioiden liiketoiminnan P/E-luku on siten 10,8. Osaketta voikin pitää 120 dollarin tasolla edelleen kohtuuhintaisena.