Press "Enter" to skip to content

Mitä saa remontoida ilman lupaa

Kostin vinkki

Mikäli muutos- ja korjaustyö voi vaikuttaa talon rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin, on siitä lain mukaan ilmoitettava etukäteen yhtiölle. Tällaista työtä ei saa aloittaa ennen taloyhtiön suostumusta. Joissain tapauksissa taloyhtiö voi asettaa muutoksille ehtoja. Jos muutostyö voi vahingoittaa rakennusta, aiheuttaa kohtuutonta haittaa muille osakkaille tai tuottaa asunto-osakeyhtiölle esimerkiksi taloudellista haittaa, hallitus voi kieltää muutostyön tekemisen.

Yle tutki: Pizzayrittäjät syyttävät Pizza-onlinea riistosta – Näin nettipalvelusta kasvoi jättiläinen, joka vie pizzasta enemmän kuin verottaja

Osakkaalla on omassa asunnossaan hyvin laaja muutostyöoikeus. Realia Isännöinnin Länsi-Suomen aluejohtajan Mikko Niskasen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiö harvoin estää osakkaiden remonttiaikeita. Vuonna 2010 voimaan tullut asunto-osakeyhtiölain uudistus kuitenkin määrittelee, että taloyhtiön velvollisuus on valvoa asukkaiden toteuttamia remontteja.

Sähkötöihin palkattava sähköasentaja

Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on hoidettava huoneistoansa huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu. Osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että kunnossapitotyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti.

Samankaltaisia artikkeleita

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestyksessä on määriteltävä ne tilat, joihin osakkeet tuottavat hallintaoikeuden. Se, onko jokin tila tai alue juridisesti yhtiön vai osakkaan hallinnassa ilmenee siis yhtiöjärjestyksestä. Tarkemmin osakkaiden hallinnassa olevat tilat on määritelty yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmässä. Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa siitä, että osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneiston lisäksi piha-aluetta, on piha-alue yhtiön välittömässä hallinnassa. Tällöin osakkaalla ei ole hallintaoikeutta pihaan, vaan ainoastaan käyttöoikeus.

Milloin tarvitaan lupa?

Yhtiön osakas ei voi tehdä korjaustoimenpiteitä asunnossaan eikä varsinkaan märkätiloissa ilman lupaa. Mikäli työ käsittää ainoastaan muutoksia vesi- lämpö- tai sähköjohtoihin tai vesieristystä muuttavia toimenpiteitä, riittää taloyhtiön lupa. Mikäli kajotaan kantaviin rakenteisiin tai esimerkiksi laajennetaan märkätilaa viereisiin huonetiloihin, työ vaatii viranomaisluvan. Viranomainen myöntää luvan aina taloyhtiölle, joten osakas ei voi sitä suoraan hakea. Myös sauna lasketaan märkätilaksi.

Kommentit

Muutosilmoituslomakkeeseen tulee ilmoittaa riittävät suunnitelmat tehtävästä remontista tai asennuksesta, sekä ilmoittaa kuka remontin tekee (nimi, y-tunnus, yhteystiedot) joiden mukaan voidaan arvioida, tehdäänkö työ hyvän rakennustavan mukaisesti ja voiko työstä aiheutua haittaa muille osakkeenomistajille. Yhtiö voi vaatia remontista myös toteuttamis-, materiaali-. ja valvontaselvityksen. Arvioitu muutostyön aikataulu tulee myös ilmoittaa.

Remontti-ilmoitus kannattaa täyttää huolellisesti, tällöin vältytään lisäselvityspyynnöiltä. Työselityksen (mitä remontoidaan, miten ja kuka tekee) toimittaminen on osakkaan vastuulla esim. keittiötoimittajan piirustukset, joissa on merkitty myös ilmanvaihdon poistoventtiilin paikka sekä suunnitellut pistorasioiden paikat, jos niitä siirretään.

Mistä pitää aina ilmoittaa?

Laissa sanotaan, että muutostyöilmoitus on käsiteltävä viivytyksettä. Saatuaan muutostyöilmoituksen on yhtiön ilmoitettava muutostyöilmoituksen tehneelle osakkeenomistajalle työn sallimisesta, työtä koskevista ehdoista, työn kieltämisestä taikka kohtuullisesta ajasta, jonka kuluessa ilmoitukseen vastataan. Kielteinen päätös on perusteltava. (Asunto-osakeyhtiölaki 5 luku 4 §)

Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa osakasta tekemään selvityksen huoneistossa tehtävistä remonteista. Taloyhtiön hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa myöntää remonttilupia varmistaakseen, että yhtiössä tehtävät muutostyöt tehdään asianmukaisesti ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Tarkoituksena on saattaa taloyhtiön tietoon mitä töitä tehdään, kuka remontit tekee ja milloin. Remonttia ei saa aloittaa, ennen kuin ilmoitus on käsitelty ja lupa myönnetty. Kunnossapitotyöt ja remontit kirjataan huoneistokohtaiseen rekisteriin.

Sopimus kirjallisesti

Kun osakas noudattaa uuden asunto-osakeyhtiölain määräyksiä ja huolehtii, että remontti valvotaan yhtiön vaatimusten mukaisesti, ei hän itse joudu vastuuseen tehdystä muutostyöstä. Toimiessaan lain mukaan ’huolellisesti’ siirtyy vastuu yhtiölle eli sen hallitukselle. Lain mukaan hallituksen jäsen on henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa mahdollisesti tapahtuvista virheistä.

Vedeneristystyöt

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan kunnossapito- ja muutostöitä osakehuoneistossa. Osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että kunnossapito- ja muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti ja viranomaismääräyksiä noudattaen. Jos osakkeenomistajan kunnossapito- tai muutostyöhön vaaditaan viranomaisen lupa, hallituksen on haettava lupa tai valtuutettava osakkeenomistaja hakemaan se. Osakkeenomistaja vastaa luvan hakemisesta aiheutuvista kustannuksista.

Remontista tulee ilmoittaa aina, kun se voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Asunto-osakeyhtiössä taloyhtiö omistaa rakennuksen huoneistoineen, kun taas osakas omistaa osakkeita, jotka oikeuttavat huoneiston hallintaan. Sen takia osakkaalla ei ole ilman lupaa oikeutta tehdä remontteja, jotka kohdistuvat osakkaan hallintaoikeuden ulkopuolelle. Tiivistäen tapetoinnista, maalauksesta tai taulujen ja hyllyjen kiinnittämisestä seinään ei tarvitse ilmoittaa.

Suurin osa huoneistoremonteista ei ole luvanvaraista, mutta osakkaalla on lain määräämä ilmoitusvelvollisuus. Taloyhtiöllä on oikeus hyväksyä ehdollisesti/kieltää muutostyö/remontti jos se aiheuttaa haittaa rakennukselle tai sen järjestelmille. Myös jos muutostyö aiheuttaa kohtuutonta haittaa muille osakkaille tai saattaa osakkaita eriarvoiseen asemaan.

Toimenpidemenettelyllä selvitään yleensä jos huonejärjestystä vain muuten muutetaan väliseiniä rakentamalla tai purkamalla samoiten jos yhdistetään kaksi huoneistoa yhdeksi. Myös erlaiset kevyemmät rakenteet kuten terassit, vajat, aidat ja laiturit tarvitsevan vain toimenpideluvan.