Press "Enter" to skip to content

Milloin ei tarvitse maksaa alv

Arvonlisäverokannat

Arvonlisävero on välillinen vero, joka peritään kulutuksesta. Arvonlisävero maksetaan valtiolle. Nimensä mukaisesti arvonlisävero on tuotteen tai palvelun arvonlisää verottava vero, joka lisätään tuotteen myyntihintaan. Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %, mutta alennettujakin verokantoja on mm. lääkkeissä ja kultturipalveluissa. Arvonlisäverosta käyteään yleisesti lyhennettä alv. tai  ALV. Yleensä verovelvollinen on tavaran tai palvelun myyjä.

Verottomia palveluja vanhemmille

Alvittomia kotipalveluja ovat esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista. Näiden tukipalveluilla tarkoitetaan ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys- ja saattajapalveluita sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita. Näistä merkittävimpiä, joista ainakin minulle kysymyksiä tulee, ovat ateria- ja siivouspalvelut.” 

Arvonlisävero ei rasita yrityksesi taloutta

Arvonlisävero eli tuttavallisemmin alvi on yli 160 maassa käytössä oleva kulutusvero, joka lisätään myyjän toimesta tuotteen tai palvelun myynti- tai vuokraushinnan päälle. Alv on käytössä Kiinassa, Venäjällä ja Brasiliassa sekä kaikissa muissa OECD-maissa paitsi Yhdysvalloissa. 

Sisällysluettelo

Metsänomistaja voi olla alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan metsänomistajan on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos liikevaihto jää tilikauden (12 kk) aikana alle 10 000 euron. Vapaaehtoinen hakeutuminen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin on perusteltua, koska metsätalouteen liittyy usein arvonlisäverollisia menoja. Arvonlisäverotuksen ulkopuolella toimimisesta on etua vain silloin, kun ostoja on vähän ja yrityksen tuotteet myydään suoraan kuluttajalle.

Arvonlisäveron maksaminen

Vähäinen liiketoiminta on jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Vähäisen liiketoiminnan raja määräytyy tilikauden liikevaihdon perusteella. Verovelvollisen, jonka verokausi on neljänneskalenterivuosi tai kalenterivuosi, tilikautena pidetään arvonlisäverolain (AVL 216 §) mukaan kalenterivuotta. Myyjä ei ole verovelvollinen, jos arvonlisäverolaissa tarkoitettu tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa.

Miksi toiminimen kannattaa ryhtyä alv-velvolliseksi?

Yritys, jonka liikevaihto on vuodessa alle 10 000 euroa voi myydä tuotteitaan ja palvelujaan verottomasti, eli sen ei tarvitse periä asiakkailtaan arvonlisäveroa. Usein sivutoimisen yrittäjän tai toiminimellä pientä liiketoimintaa pyörittävän yrittäjän liikevaihto jää alle 10 000 euroon, mutta yrittäjän kannattaa silti hakeutua vapaaehtoisesti alv-velvolliseksi – sen edut ovat rahassa mitattavia.

Kommentit

Arvonlisävero aiheuttaa usein harmaita hiuksia kevytyrittäjille, jotka eivät ole aiemmin tutustuneet yritystoimintaan. Jos myy tuotteita tai palveluita liiketoiminnan muodossa on yleensä arvonlisäverovelvollinen. Maksettavan arvonlisäveron määrä riippuu siitä, mitä myydään ja kenelle myydään. Yleinen arvonlisäverokanta Suomessa on 24 %, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on 25 %  ja Saksassa 19 %. Tämä koskee suurinta osaa myytävistä tuotteista ja palveluista.

Metalliromualalla käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan esimerkiksi:
Romukauppaa päätoimialanaan harjoittavien toimijoiden lisäksi käännetty verovelvollisuus soveltuu esimerkiksi silloin, kun muuta kuin varsinaista romukauppaa harjoittava elinkeinonharjoittaja myy tuotantonsa tai muun toimintansa sivutuotteena syntynyttä metalliromua tai -jätettä toiselle arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröidylle elinkeinonharjoittajalle vastiketta vastaan. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi konepajat ja rakennusyritykset, joilla syntyy romua varsinaisen toiminnan yhteydessä.

Korot ja seuraamusmaksut

Metsätaloudenharjoittajien ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos toimintaa verokauden aikana ei ole ollut. Tämä koskee siis metsätaloutta harjoittavaa luonnollista henkilöä, kuolinpesää ja verotusyhtymää, jotka ovat vuosi-ilmoittajia. Ilmoitus on kuitenkin annettava, jos metsätalouden lisäksi harjoitetaan muuta arvonlisäverollista toimintaa tai jos Verohallinto erikseen pyytää arvonlisäveroilmoitusta. 

Verkkokauppiaan kannattaakin seurata ja arvioida tarkasti myyntinsä rajoja maakohtaisesti. Yrityksen täytyy rekisteröityä kyseisessä maassa arvonlisäverovelvolliseksi viimeistään siitä toimituksesta alkaen, josta alaraja ylittyy. Yritys voi rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi myös etukäteen, jolloin arvonlisäverot maksetaan kyseiseen maahan riippumatta vuosittaisista summista.

Perintötavaroiden myynti

Harrastustoiminnan tulot herättävät monia kysymyksiä, erityisesti niiden verotuksen osalta. Monilla on tänä päivänä kotisivuja, pieniä nettikauppoja, tai muita vastaavia, joista kertyy joka kuukausi hieman tuloa. Useimmiten tulot liittyvät harrastustoimintaan, josta siinä sivussa tienataan vähän rahaa esimerkiksi Adsense -mainoksilla tai sen sellaisella. Nämä tulot ovat verotettavia ja ne tulee ilmoittaa veroilmoituksessa.

Arvonlisäverovelvollisuus

Arvonlisävero tilitetään normaalisti verokaudelta sen mukaan, miten tavara tai palvelu on toimitettu. Tätä kutsutaan suoriteperusteiseksi tilittämiseksi. Verottamisen kannalta oleellista on siis se, että kaupan kohde on vaihtanut omistajaa tai palvelu on suoritettu, eikä niinkään se, onko siitä vielä maksettu laskua. Yritys voi myös käyttää laskutusperusteista tilitystä, jolloin myynti kohdistetaan sille hetkelle, kun ostajaa on laskutettu.