Press "Enter" to skip to content

Midlertidig arbeid på tak

Tips for å gjøre arbeidsplassen i høyden tryggere

Arbeidsutstyr for arbeid i høyden, som stillaser, personløftere osv., skal være dimensjonert for det arbeidet som skal utføres og for forutsigbare belastninger. Arbeidsgiver skal, på bakgrunn av en risikovurdering, iverksette egnede tiltak for å redusere den risikoen arbeidstakerne utsettes for når de bruker dette arbeidsutstyret. På steder med spesielle faremomenter som vanskelige værforhold, trafikk, strømførende ledninger og lignende, skal særlige sikringstiltak iverksettes før utstyr for arbeid i høyden monteres og tas i bruk.

Sikring ved arbeid på tak – dette er minimumskravene

Ved arbeid på tak med fare for fall skal arbeidstaker alltid sikres fra å falle ned. Det kreves at det benyttes kollektive vernetiltak som rekkverk eller stillas. Arbeid i høyder over 2 meter skal alltid sikres med personlig fallsikringutstyr for eksempel permanent wireløsning eller rekkverk. Rekkverket skal være minimum 1 meter med håndlist, knelist og fotlist og tåle vanlig belastning etter gjeldende krav for rekkverk.  takvinduer o.l.i arbeidsområdet skal sikres enten med personlig fallsikringsutstyr, rekkverk eller ved at de tildekkes med solide materialer som festes forsvarlig.

Sikringsutstyr for arbeid på tak

Bladet gir en oversikt over kravene til sikringsutstyr og angir hvilke tiltak som er påkrevd i henhold til gjeldende offentlige bestemmelser. Bladet viser eksempler på feste- og tettedetaljer og på utforming av dokumentert sikringsutstyr som er på markedet. For detaljopplysninger, se Arbeidstilsynets forskrifter m.m., jf. pkt. 05.

Arbeid i høyden

Hvis risikovurderingen viser at arbeidet kan utføres uten at noen må arbeide i høyden, så bør det gjøres. Hvis vurderingen derimot viser at det ikke finnes noe alternativ til å arbeide i høyden, må arbeidet planlegges og organiseres slik at sikkerheten ivaretas. Stillas og lift skal prioriteres fremfor sele og tau, og kollektive vernetiltak som rekkverk skal prioriteres fremfor personlige tiltak som fallsikringsutstyr.

Transkript

Når det i forbindelse med utføringen av en bestemt arbeidsoppgave midlertidig er nødvendig å fjerne en kollektiv fallsikringsinnretning, skal det iverksettes sikkerhetstiltak som kompenserer for dette før arbeidsoppgaven utføres. Når arbeidsoppgaven er endelig eller midlertidig avsluttet, skal den kollektive fallsikringsinnretningen settes opp igjen.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)

Faremomenter og offentlige bestemmelser for de forskjellige konstruksjoner skal gjennomgås. Arbeidstaker under opplæring kan bare montere eller demontere stillas høyere enn 5 m, når vedkommende er underlagt tilsyn i nødvendig utstrekning. Ved stillasarbeid til vanns og ved andre stillasarbeid som byr på spesielle faremomenter eller er av spesiell vanskelighetsgrad, skal stillasarbeider som er under opplæring alltid arbeide under tilsyn av erfaren stillasbygger.

Felles for alle forankringsprodukter på tak er at de hører inn under den etter hvert store gruppen av produkter som faller inn under en harmonisert standard. Selv om formålet med produktene er like, å sikre ferdsel på tak, hører de ulike produktene inn under forskjellige ansvarsområder og ulike harmoniserte standarder.