Press "Enter" to skip to content

Lukiolainen englanniksi

Sanan lukiolainen käännös suomi-englanti

Tämä on RedFox Basic, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy. 

Vastaus

Kannattaa hakea jostain itseä kiinnostavasta harrastuksesta tai aiheesta materiaalia englanniksi, niin opit helposti, eikä se tunnu työläältä. Kirjat, myös e-kirjat, lehdet, musiikin, DVD:t, cd-levyt, äänikirjat ja cd-romit ovat usein englanniksi Hämeenlinnassakin. Moniviestimet tarkoittavat kielikurssipaketteja, joista löytyy esim. kirja ja cd-levy tai cd-rom. Hämeenlinnassa niissä paketeissa on värikoodit: alkeiskurssit (keltainen), jatkokurssit (punainen), erikoiskurssit (sininen) ja kuuntelut (vihreä).

Ylioppilastutkinto

Aikuisille tarkoitettua lukiokoulutusta järjestetään lähinnä aikuislukioissa. Opetusta toteutetaan monimuotoisesti (lähiopetus, etäopetus, verkko-opetus, itsenäinen opiskelu). Myös monet muut lukiot tarjoavat aikuisillekin mahdollisuuden lukio-opintoihin, samoin eräät kansanopistot. Lukio-opintoja voi suorittaa myös yksityisopiskelijana. Aikuisten lukiokoulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen mihin aikaan lukuvuodesta tahansa.

Ylen mittaus: Keskustan kannatus painui ennätyksellisen alas – perussuomalaiset jatkaa selvästi suurimpana puolueena

Kolmannen lukiovuoden aloittava Miro on lukenut kielilukiossa englantia, ruotsia, saksaa. Japanissa hän opiskeli myös espanjan ja kiinan alkeita. Miron Japanin-koulussa oli huomioitu vieraiden kielten tärkeys, vaikka perinteisesi japanilaisilla pelkästään englannin kielen taso on melko heikko.

The English School High School

Instruction is offered in both English and Finnish. Our unique bilingual program enables out students to graduate from high school truly fluent in both languages, while the courses taught in Finnish provide the necessary terminology to complete the matriculation examinations successfully. If a student's official native language is not Finnish or Swedish, we offer an excellent Finnish as a second language program.

Tarjoamme upean mahdollisuuden osallistua erilaisiin projekteihin ja korkeakouluyhteistyöhön.  Yhteistyökumppanimme on Aalto-yliopisto, jonka kanssa teemme tuotesuunnitteluprojekteja ja yrittäjyyshankkeita. Lukio-opetus tulee meillä eläväksi aidoissa ympäristöissä laajan yritys- ja työelämäyhteistyön kautta. Erilaisten yritysten kanssa toteutettujen oppimiskokonaisuuksien kautta opiskelijat kertovat oppivansa muun muassa organisointia, tehtävien delegointia sekä itsensä ja ryhmän johtamista.

Lukion englannin ja ruotsin kielen lehtori

Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija – kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä – osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B1.2 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Teemakesälukiot tarjoavat lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille sekä opintojaan aloittaville mahdollisuuden syventyä itseään kiinnostavaan aiheeseen tai teemaan. Voit esimerkiksi syventyä Itämereen ja sen ekologiaan, äidinkieleen, vieraisiin kieliin, luonnontieteisiin tai matematiikkaan. Voit myös sukeltaa kansainväliseen tunnelmaan tai ratsastaa oppituntien ohella. Myös teemakesälukioissa voit suorittaa lukion oppimäärän kursseja, joiden hyväksiluvusta tutkintoosi voit sopia oman opinahjosi kanssa.

Kurssit 1-4 suoritetaan numerojärjestyksessä, paitsi ENA6 (tiede, talous ja tek­niikka) suoritetaan ennen ENA5-kurssia (kulttuuri). Kursseilla kehitetään kielen osa-alueita suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelijoilta edellytetään valmiutta runsaaseen suulliseen harjoitteluun. Harjoittelumuotoina ovat mm. pari- ja pienryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely ja erilaiset esitykset. Kaikki kurssit arvioidaan numeroin.Tuntiaktiivisuus vaikuttaa arvosanaan..

A-kieli, ENGLANTI (ENA)

Kurs­sil­la sy­ven­ne­tään tai­toa toi­mia ak­tii­vi­se­na kes­kus­te­li­ja­na ja tois­ta kuun­te­le­va­na kie­len­käyt­tä­jä­nä. Har­jaan­nu­te­taan tai­toa muo­toil­la mie­li­pi­tei­tä. Kurs­sil­la kä­sit­te­lem­me ih­mis­suh­tei­siin liit­ty­viä tee­mo­ja ja nii­den yh­tey­des­sä psyyk­kis­tä, fyy­sis­tä ja so­si­aa­lis­ta hy­vin­voin­tia. Poh­dim­me myös tek­no­lo­gi­an ja digitalisaation mer­ki­tys­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­le ja hy­vin­voin­nil­le.

Yleiset määräykset ja ohjeet päivitetty

Tutkija havaitsi myös, että kun opettajat joutuivat opettamaan muulla kuin äidinkielellään, tukeutuivat he enemmän luennoivaan opetustapaan ja kävivät kaavamaisesti läpi etukäteen tekemäänsä materiaalia, pyrkien välttämään improvisointia tai hankalia kysymyksiä. Myöskin englanniksi opiskelevien ryhmissä oppilaat kysyivät vähemmän tarkennuksia. Kun oppilas todella ymmärsi asian, osasi hän kertoa sen ruotsiksi. Kun taas asia jäi epäselväksi, käytti oppilas selostaessaan asiaa mieluummin englantia ja toisteli opettajan lauseita.

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

Polvijärven oma lähilukio sijaitsee Polvijärven keskustataajamassa koulukeskuksessa yhdessä yläkoulun kanssa. Nuoren onkin luontevaa jatkaa opintojaan peruskoulun päätyttyä tutussa kouluympäristössä, jossa myös opettajat ovat entuudestaan tuttuja. Lukiossa on 13 opettajaa. Liikunta- ja ajanviettopaikat, kuten jäähalli, kirjasto sekä vapaa-aikatalo kuntosaleineen ja nuorisotiloineen löytyvät aivan lukion läheisyydestä.

Painotukset, oppilaat

Englannin kursseista kahdeksan on valtakunnallisia kursseja (kurssit 1-6 pakollisia, kurssit 7-8 syventäviä) ja kolme koulukohtaista kurssia (kurssit 9-11 soveltavia). Kaikilla kursseilla käytetään monipuolisia työtapoja englannin lukemisen, kirjoittamisen, puhumisen ja kuuntelun kehittämiseksi. Käyttäen perinteisiä työtapoja ja nykytekniikkaa suunnataan kohti parempaa englannin kielen hallintaa.