Press "Enter" to skip to content

Loma-asunnon vuokraus verotus

Näitä muut lukevat nyt

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO 2017:131 mukaisesti loma-asunto on sen vuokrattavana oloaikana pääasiassa tulonhankkimiskäytössä, jos verovelvollinen on esittänyt sen jatkuvasta vuokraamisesta selvityksen, asunto on ollut enemmän vuokrattuna kuin omassa käytössä ja sen tosiasiallinen vuokraus ei ole vähäistä. Loma-asunnon pääasiallista tulonhankkimiskäyttöä arvioidaan yllämainitut seikat kokonaisuudessaan huomioon ottaen.

Vähennettävät kulut mökin vuokraustoiminnassa

Yksityishenkilön harjoittama kesämökin vuokraus ei ole pääsääntöisesti arvonlisäveron alaista majoitustoimintaa. Arvonlisäveroa suoritetaan kuitenkin silloin, kun kyse on hotelli-, lomakeskus- ja leirintäaluetoiminnasta tai niihin verrattavassa olevasta mökkien ja majoitustilojen luovuttamisesta. Näiden majoitustilojen luovuttamiseen sovelletaan 8 % verokantaa.

3 Vähennykset

Tuloverolain 110 §:n mukaan tulo katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu vallintaan. Sama maksuperusteinen tulon jaksottamissäännös koskee myös muistiinpanovelvollisia maataloudenharjoittajia. Sen sijaan elinkeinotoiminnan tuloon sisältyvän vuokratulon jaksottamiseen sovelletaan kirjanpitolain (1336/1997) ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännöksiä.

Jatkossa siis tyhjilläänoloajat eivät enää koidu samalla tavalla vähennysten ja poistojen osalta kokonaisuudessaan vuokranantajan tappioksi vaan ovat verotuksessa kuluiltaan vähennyskelpoisia.

Aikaisemmin muun muassa samaisen oikeustapauksen alemmissa oikeusasteissa annettuihin päätöksiin nojaten on perusteltu tähän asti voimassa ollutta verotuskäytäntöä, jossa mökkivuokrauksen kulut ja poistot saa vähentää vain niiltä osin, kuin mökki on ollut vuokrattuna. Kun korkein oikeusaste on kumonnut aikaisemmat päätökset ja määrännyt toisin, tämä tarkoittaa seuraavaa:

”Kiinteistöyhtymä vuokrasi Lapin hiihtokeskuksessa olevaa mökkiään vuosittain pääasiassa talvella 19–21 viikon ajan. Muun osan vuodesta mökki oli tyhjillään, kun yhtymän osakkaiden käytössä mökki oli ilmoituksen mukaan vuosittain vain yhden viikon ajan. Yhtymä vaati vuokraukseen kohdistuvien menojen vähentämistä 20 vuokrausviikon ja yhden viikon yksityiskäytön perusteella suhteessa 20/21. Verotuksessa menot hyväksyttiin vähennettäväksi 21 viikon vuokrauskäytön ja muun ajan yksityiskäytön perusteella suhteessa 21/52.

SalkunRakentaja

Verohallinnon mukaan kesämökin vuokratulot kannattaa huomioida veroprosentissa, jos vuoden nettovuokratulot eli vuokrana saatu summa, josta on vähennetty vuokraamisesta aiheutuneet kulut, ovat enintään 7 000 euroa. Veroprosentin korottamiseen ei tarvita uutta verokorttia, vaan korkeamman prosentin voi ilmoittaa suoraan työnantajalle. Oikea veroprosentti on helppo arvioida veroprosenttilaskurilla.

1.Rekisteröidy palveluun

Ryhtyessäsi asuntosijoittajaksi sinun kannattaakin joko hakea ennakkoveroa tai muuttaa veroprosenttiasi huomioiden uudet tulosi. Jos haet ennakkoveroa, verohallinto laskee sinulle ennakkoveron maksuerät ja lähettää niitä varten valmiit tilisiirtolomakkeet. Vuoden ennakkoverot maksetaan aina kahdessa tai useammassa erässä. Jos taas haluat muuttaa veroprosenttiasi, voit tilata uuden verokortin tai ilmoittaa työnantajallesi suuremman veroprosentin.

Verotuksessa vuokraustoiminnan kuluina hyväksyttiin vain vuokraukseen välittömästi kohdistuvat kulut sekä vuokrausaikaan kohdistuva määrä huoneiston yleiskustannuksista. Hallinto-oikeus kuitenkin hyväksyi huoneiston kulut vähennyskelpoiseksi toteutuneen vuokra- ja yksityiskäytön suhteessa. Loma-asuntojen vuokraustoiminnalle tyypillinen piirre on, että huoneisto ei ole yrityksistä huolimatta koko aikaa vuokrattuna ja tästä johtuen koko sitä aikaa, kun huoneisto on ollut käyttämättömänä, ei voida pitää huoneiston yksityiskäyttönä. Hallinto-oikeuden ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.

Oletko miettinyt lomahuoneiston/-asunnon hankkimista oman yrityksen nimiin tai muutoin vuokratulon hankkimistarkoituksessa ja osittain omaan käyttöön? Asiaan liittyy muutamia keskeisiä verotuksellisia kysymyksiä, jotka on aina syytä selvittää ennen hankintaa tai rakentamista. Kiinteistön/huoneiston hankintaan voi toki liittyä myös muita oikeudellisia kysymyksiä ja varmistettavia asioita.

Peitelty osinko

Muutettu kannanotto lisää merkittävästi yksityiskäytön osuutta, koska myös huvilakiinteistön tyhjilläänoloaika katsotaan uuden ohjeen mukaan yksityiskäytöksi (jos huvilaa ei ole tarjottu markkinoilla yleisesti vuokrattavaksi). Eli jo vapaa-ajan asunnon käyttömahdollisuus synnyttää edun. Samalla tulonhankkimistoimintaan (vuokrauskäyttö ja edustuskäyttö) kohdistuva osuus (ja menojen vähennysoikeus) alenee huomattavasti.

Voit vähentää vuokratuloista kaikki vuokraamiseen liittyvät kulut, esimerkiksi vuosikorjaukset, kiinteistöverot ja vakuutusmaksut. Vähennyskelpoisia kuluja ovat myös kiinteistönvälittäjän vuokravälityspalkkio, vuokraamisesta aiheutuneet ilmoituskulut sekä vuokrausajalta maksetut sähköt. Vuokrausajalta voi myös tehdä poiston rakennuksen hankintamenosta.

Skip links

Vuokrauskohteen pääasiallinen käyttötarkoitus on aina ratkaistava tapauskohtaisesti kokonaisarviointina, joka perustuu verovelvollisen asiassa antamaan selvitykseen. Olennaista kuitenkin on ennen kaikkea se, miten vuokraustoiminta on järjestetty ja kuinka aktiivista vuokraustoiminta on. Vaikka kohde olisikin ison osan verovuodesta tyhjillään, saa menot vähentää, kunhan kykenee osoittamaan pyrkineensä edes joillain toimenpiteillä vuokraukseen myös tyhjillään olon aikana.

Loma-asunnon vuokraus verotus

Pankki ilmoittaa asuntolainan määrän ja lainan korot verottajalle, mutta tiedot kannattaa silti tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksesta. Erityisesti kannattaa tarkistaa, että lainojen käyttötarkoitus on merkitty oikein. Esimerkiksi jos velan käyttötarkoituksesi on merkitty ”muu velka”, ei koroista saa vähennystä, vaikka kyseessä olisi vuokrattuun asuntoon kohdistuva velka.

Jos vähennykset ovat suuremmat kuin tulo, eli jos pääomatulo muodostuu vähennysten jälkeen alijäämäiseksi, verovelvollinen voi tehdä ansiotulojen veroista ns. alijäämähyvityksen. Siltä osin kuin alijäämää ei voida ottaa huomioon hyvityksenä, se vahvistetaan pääomatulon tappioksi. Tappio voidaan vähentää seuraavien vuosien pääomatulosta kymmenen seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Miten Airbnb-vuokraus kannattaa hinnoitella?

Jokaista asiakasta varten täytyy tehdä vähintään perussiivous, pyykätä, vaihtaa lakanat sekä toimittaa avaimet. Varmista, että asunto vastaa ilmoitusta. Airbnb-vuokraus perustuu pitkälti arvosteluihin, joten jo muutama huono arvostelu vaikuttaa ansaintamahdollisuuksiin. Airbnb voi myös laittaa ilmoituksesi tauolle, jos saat huonoja arvosteluja. Asiakaspalvelu matkailijoita kohtaan on siis tärkeää!