Press "Enter" to skip to content

Lohkomiskulut 2018

Tietoa meistä

990 euroa tuhatneliöisen tontin lohkomismaksut ja ylittävät tontin hinnan? No nyt on halpoja tontteja jossain kaupan! Täytyy myös muistaa, että lohkomiset sisältävät nykyään myös esimerkiksi rajamerkkien hinnat, lohkomisen kannalta tarpeelliset rajankänytikustannukset jne, jotka ennen tulivat lohkomisen kiinteän pinta-alaan perustavan lohkomismaksun päälle. Eli nykyinen yksi hinta voi näyttää suuremmalta, mutta sisltää enemmän asioita.

Paljonkohan määräalan lohkomiskulut ovat nykypäivänä noin hehtaarin tontille?

4) yleisellä alueella kunnan omistamaa kiinteistöä, joka on muodostettu asemakaavassa katualueeksi, toriksi tai katuaukioksi, virkistysalueeksi, liikennealueeksi, loma- ja matkailualueeksi, suojelualueeksi, vaara-alueeksi, erityisalueeksi tai vesialueeksi osoitetusta alueesta tai sen osasta ja joka on merkitty yleisenä alueena kiinteistörekisteriin;

Yhteystiedot

Asemakaava-alueen rakennuspaikat syntyvät lohkomisella. (Ennen tontin lohkomista on alueelle laadittava sitova tonttijako). Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua kaupunkimittaukseen tiedon määräalan lainhuudosta. Tontin lohkominen kestää noin 3 kk. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen. Omistajalla pitää olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan. Lainhuutoa voi hakea Maanmittauslaitokselta.

TonttijakoAsemakaavan saatua lainvoiman mittaustoimisto laatii tonttijaon, jonka mukaan korttelit jaetaan tonteiksi. Tonttijaon yhteydessä kuullaan kaikkia maanomistajia.Voimassa olevaa tonttijakoa voidaan tietyin edellytyksin muuttaa maanomistajien pyynnöstä.Tontin lohkominenAsemakaava-alueella rakennuspaikkoja muodostetaan lohkomistoimituksella tonttijaon hyväksymisen jälkeen. Tontin omistaja voi hakea lohkomista kirjallisesti.

Tontin lohkominen

Tontti muodostetaan tontin lohkomistoimituksella, jonka tekee toimitusinsinööri. Tontin rajat merkitään maastoon ennen toimituskokousta. Toimituskokouksesta tiedotetaan asianosaisille. Toimituksessa voidaan myös perustaa tai poistaa rasitteita. Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja toimituskartta, joita tarvitaan mm. rakennuslupahakemuksen liiteasiakirjoina. Tontti rekisteröidään, kun 30 päivän valitusaika toimituksesta on kulunut. Rekisteröity tontti on rakennusluvan myöntämisen edellytys.

Iisalmen kaupungin palveluhinnasto

Kaupungintalon i-pointti palvelupiste palvelee kuntalaisia, matkailijoita, kesäasukkaita, yrityksiä ja muita viranomaisia sekä sidosryhmiä. Pisteestä saa asukas- ja matkailuneuvontaa, lupaneuvontaa ja palvelua rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelua. Pisteestä voi ostaa kaupungin hallitsemille vesialueille pyydysmerkit, metsäalueille metsästysluvat ja vuokrata vene- ja venevalkamapaikkoja sekä kasvimaapalstoja. Myynnissä on myös Iisalmi –tuotteita ja kaupungin opaskarttoja. Pisteeseen voi maksaa myös kaupungin laskuttamia maksuja.

Sote-tiedotteet

Asemakaavassa osoitetaan mm. alueiden käyttötarkoitukset, rakennuskortteleiden rakennusoikeudet ja rakennuspaikat. Tonttijako osoittaa, miten korttelialue jaetaan tonteiksi. Tonttijako voidaan hyväksyä asemakaavan hyväksymisen yhteydessä tai asemakaavan hyväksymisen jälkeen laadittavassa erillisessä tonttijaossa. Tonttijaon mukainen ”kaavatontti” ei ole vielä kiinteistö. Tonttijaon mukainen tontti muodostetaan kiinteistöksi lohkomistoimituksessa. Toimituksen tultua lainvoimaiseksi, tontti voidaan merkitä kiinteistörekisteriin, jonka jälkeen tontti on rakennuskelpoinen.

Lohkomisessa tonttijaon mukaisesta tontista muodostetaan itsenäinen kiinteistö. Lohkomistoimituksessa merkitään tontin rajat maastoon ja selvitetään tontin oikeudelliset rekisteröintiedellytykset. Rekisteröinnin jälkeen tontti on rakennuskelpoinen. Tontin omistaja tai haltija voi hakea lohkomista. Se voi tulla myös vireille ilman hakemusta, kun tontin muodostavalle määräalalle on myönnetty lainhuuto. Lohkomisen perushinta on 900 euroa pinta-alan ollessa enintään 2000 m2.

Veroarkistot

Tontin ja tilan lohkominen tulee vireille maanmittauslaitoksen myöntämän määräalalainhuudon perusteella. Mikäli tontin alueen omistaja omistaa osan tonttijaon mukaisesta tontista ja ostaa loppuosan tontin alueesta, tontin lohkominen myös tässä tapauksessa tulee vireille määräalalainhuudon perusteella. Maanmittauslaitos toimittaa lainhuudon kaupungille. Asianosaiselle ilmoitetaan vireille tulleesta lohkomisesta ja sen arvioidusta suoritusajankohdasta.

Muutoksenhaku

Metsäkiinteistö myynnin suunnittelu aloitetaan yleensä kiinteistöarvion laadinnasta. Arvio on asiaan perehtyneen ammattimiehen näkemys tilan markkina-arvosta. Lopullisen kauppahinnan sopivat tietenkin myyjä ja ostaja keskenään, mutta ostajakin  tekee tarjouksensa usein juuri kiintesitöarvion pohjalta. Ilman kiinteistöarviota metsätilan myynti on yleensä hankalaa, koska jokainen ostajaehdokas joutuu arvioimaan tilan itse.