Press "Enter" to skip to content

Lohkominen hinta

Kirjaamo

Lohkomisessa on kolme määräalaa kolmesta eri kiinteistöstä; määräala A 0,5 ha, määräala B 0,3 ha ja määräala C 1,2 ha. Määräalat A ja B lohkotaan yhdeksi kiinteistöksi ja määräala C siirretään omistajan ennestään omistamaan kiinteistöön. Maastotyöt tehdään kokouksen yhteydessä, apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan. Lohkomisen suorittamiseksi on tarpeen käydä raja yhtä naapurikiinteistöä vastaan ja suorittaa tieoikeuden perustaminen kahden ulkopuolisen kiinteistön alueelle.

Polku omaan metsään

990 euroa tuhatneliöisen tontin lohkomismaksut ja ylittävät tontin hinnan? No nyt on halpoja tontteja jossain kaupan! Täytyy myös muistaa, että lohkomiset sisältävät nykyään myös esimerkiksi rajamerkkien hinnat, lohkomisen kannalta tarpeelliset rajankänytikustannukset jne, jotka ennen tulivat lohkomisen kiinteän pinta-alaan perustavan lohkomismaksun päälle. Eli nykyinen yksi hinta voi näyttää suuremmalta, mutta sisltää enemmän asioita.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Asemakaava-alueen rakennuspaikat syntyvät lohkomisella. (Ennen tontin lohkomista on alueelle laadittava sitova tonttijako). Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua kaupunkimittaukseen tiedon määräalan lainhuudosta. Tontin lohkominen kestää noin 3 kk. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen. Omistajalla pitää olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan. Lainhuutoa voi hakea Maanmittauslaitokselta.

Asemakaava-alueen rakennuspaikat syntyvät pääsääntöisesti lohkomisella, jonka suorittamisen edellytyksenä on voimassa oleva tonttijako. Rakennuslupaa ei myönnetä sitovaa tonttijakoa edellyttävään rakennuskortteliin ennen tontin lohkomista. Jos tonttijaon mukaisen tontin alue on sama kuin vanhan kiinteistön alue, voidaan uusi tontti rekisteröidä kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä.

Asuminen ja ympäristö

Lohkomisessa määritellään tontin rajat, pinta-ala, mahdolliset rasitteet ja osuudet yhteisiin alueisiin. Toimituksessa laaditaan pöytäkirja ja tonttikartta. Tontin rajat merkitään maastoon. Muodostetun tontin tiedot merkitään kiinteistörekisteriin, josta voi saada kiinteistörekisteriotteen. Lohkomismaksu riippuu muun muassa tontin koosta. Rasitteiden perustamisesta peritään erillinen maksu.

Tonttijako ja tonttijaon muutos

Yleisin kiinteistötoimitus on lohkominen. Lohkomisessa määräala kiinteistöstä erotetaan ja muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Lohkomalla voidaan myös siirtää määräala toiseen kiinteistöön (saajakiinteistöön). Lohkomisessa määritetään muodostettavan kiinteistön rajat ja vahvistetaan kiinteistöön kohdistuvat oikeudet. Kiinteistö rekisteröidään ja merkitään kiinteistörekisteriin.

Kaupungintalon i-pointti palvelupiste palvelee kuntalaisia, matkailijoita, kesäasukkaita, yrityksiä ja muita viranomaisia sekä sidosryhmiä. Pisteestä saa asukas- ja matkailuneuvontaa, lupaneuvontaa ja palvelua rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelua. Pisteestä voi ostaa kaupungin hallitsemille vesialueille pyydysmerkit, metsäalueille metsästysluvat ja vuokrata vene- ja venevalkamapaikkoja sekä kasvimaapalstoja. Myynnissä on myös Iisalmi –tuotteita ja kaupungin opaskarttoja. Pisteeseen voi maksaa myös kaupungin laskuttamia maksuja.

Uusimmat

Kiinteistönmuodostuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, toimituksia ja päätöksiä, joilla ylläpidetään kiinteistörekisteriä. Kiinteistörekisteri sisältää kiinteistöjen sijaintitiedot eli kiinteistörekisterikartan sekä ominaisuustiedot. Kiinteistörekisterinpidosta vastaa asemakaava-alueella Rakennusvalvonta. Haja-asutusalueen kiinteistörekisterinpidosta vastaa Maanmittauslaitos. Kiinteistötoimituksilla muodostetaan uusia kiinteistöjä, muutetaan kiinteistöihin liittyviä oikeuksia tai määritetään kiinteistön ulottuvuuksia. Kiinteistötoimitus tulee vireille hakemuksesta.

Rasitetoimitus

Vahvistetun asemakaavan ja hyväksytyn tonttijaon mukainen kaavatontti erotetaan omaksi kiinteistöksi tontin lohkomistoimituksessa. Toimitusta haetaan kiinteistörekisterin pitäjältä. Määräalan lohkomistoimitus käynnistyy automaattisesti, kun maanmittaustoimisto on myöntänyt lainhuudon määräalalle. Toimitus on hyvä laittaa vireille hyvissä ajoin ennen aiottua rakentamista tai muuta tarvetta, mieluiten jo edellisenä kesänä. Rekisteröimätön tontti on mm. rakennuskiellossa.

Yhteystiedot

Tontti muodostetaan tontin lohkomistoimituksella, jonka tekee toimitusinsinööri. Tontin rajat merkitään maastoon ennen toimituskokousta. Toimituskokouksesta tiedotetaan asianosaisille. Toimituksessa voidaan myös perustaa tai poistaa rasitteita. Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja toimituskartta, joita tarvitaan mm. rakennuslupahakemuksen liiteasiakirjoina. Tontti rekisteröidään, kun 30 päivän valitusaika toimituksesta on kulunut. Rekisteröity tontti on rakennusluvan myöntämisen edellytys.

Metsänomistajat

Lohkomisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena, joka muodostuu perusmaksusta ja kiinteistönmuodostusmaksusta. Perusmaksu on 400 euroa toimitukselta. Lisäksi määrätään kultakin lohkokiinteistöltä ja saajakiinteistöltä kiinteistönmuodostusmaksu liitteenä olevien maksutaulukoiden 2—4 mukaisesti. Muun toimituksen yhteydessä suoritetusta lohkomisesta ei kuitenkaan määrätä perusmaksua.

Tonttijaolla osoitetaan, kuinka asemakaavan mukainen korttelialue jaetaan tonteiksi. Tonttijako voidaan laatia joko yksityisen maanomistajan tai kaupungin aloitteesta. Tonttijaon laatii ja hyväksyy kaupungin kiinteistöinsinööri tai hänen siihen tehtävään määräämänsä lain määräämät edellytykset täyttävä viranhaltija. Oulaisten kaupungissa kiinteistöinsinöörin ja kiinteistörekisterin pitäjän tehtäviä hoitaa tehdyn sopimuksen mukaisesti maanmittauslaitoksen maanmittausinsinööri (DI).

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää tonttijaon laatimista korttelialueella. Tonttijako on suunnitelma siitä, millaisia rakennuspaikkoja kortteliin on aikomus tehdä. Jos maanomistajan suunnitelmat myöhemmin muuttuvat, voidaan tonttijakoa tarvittaessa muuttaa, jos asemakaavamääräykset sen sallivat. Tontin jakamismahdollisuuksin vaikuttavat mm. asemakaavamääräykset, käytetty rakennusoikeus ja rakennusten sijainti tontilla.

Mittauspalvelut

Lohkomistoimituksen jälkeisen 30 vuorokauden valitusajan jälkeen tontti merkitään kiinteistörekisteriin, joka on osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää (KTJ). Kiinteistötietojärjestelmä sisältää kiinteistörekisterin lisäksi oikeusministeriön ylläpitämän kirjaamisrekisterin, josta nähdään mm. kiinteistön lainhuudot ja kiinnitykset. Kiinteistötietojärjestelmästä myydään virallisia kiinteistörekisteriotteita, lainhuutotodistuksia ja rasitustodistuksia koko maan alueelta.

Tontin ja tilan lohkominen tulee vireille maanmittauslaitoksen myöntämän määräalalainhuudon perusteella. Mikäli tontin alueen omistaja omistaa osan tonttijaon mukaisesta tontista ja ostaa loppuosan tontin alueesta, tontin lohkominen myös tässä tapauksessa tulee vireille määräalalainhuudon perusteella. Maanmittauslaitos toimittaa lainhuudon kaupungille. Asianosaiselle ilmoitetaan vireille tulleesta lohkomisesta ja sen arvioidusta suoritusajankohdasta.

Murupolku

Koska edellisestä hinnaston päivityksestä on vain kolme vuotta ja tänä aikana on ollut asiakaspalveluun vaikuttanutta uuden ohjelmiston käyttöönoton vaikeutta, ei hintoihin tehty indeksikorotusta. Kaikki hintojen muutokset perustuvat arvioon työn ja palvelun tuottamisen kustannuksista. Lisäksi hinnastoa laadittaessa on tarkasteltu eri työvaiheiden vaativuutta, kuormittavuutta ja käytettävää työaikaa. Uuteen hinnastoon laskutusperusteet on pyritty avaamaan selkeästi. Hinnanmuutokset ovat sekä korotuksia että alentumisia.