Press "Enter" to skip to content

Liikehuoneiston kauppa laki

Asuntokaupan sanasto – ota asunnon ostamisen ja myymisen käsitteet haltuusi

Tavara on pidettävä ostajan noudettavissa siellä, missä myyjällä kaupantekohetkellä oli liikepaikkansa tai, jollei myyjällä ollut sellaista liikepaikkaa, jolla oli yhteys kauppaan, siellä, missä myyjällä oli kotipaikka. Jos sopijapuolet kauppaa tehtäessä tiesivät, että tavara tai se tavaraerä, josta tavara on otettava, oli muualla, tavara on pidettävä noudettavissa tässä paikassa.

Navigointivalikko

Käytännössä suorituskyvyttömyysvakuutena on käytetty vakuutusyhtiöiden myöntämää vakuutusta. On kuitenkin huomattava, että vakuutusyhtiön ei ole pakko myöntää vakuutusta, sillä niiden tarjoaminen on normaalia liiketoimintaa, ja kukin vakuutusyhtiö määrittää itsenäisesti vakuutusmaksunsa ja ehtonsa. Myyjän kannattaa siksi selvittää vakuuden saantimahdollisuudet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suorituskyvyttömyysvakuuden saaminen valmiiksi rakennetulle kohteelle voi olla vaikeaa, jopa mahdotonta.

Virheet asuntokaupassa

Asuntokauppalakia sovelletaan myös silloin, jos muu yhteisöosuuden omistaja tai yhteisön jäsen luovuttaa yhteisöosuuden tai jäsenyyden tiettyyn asuntoon kohdistuvan asumisoikeuden vastiketta vastaan. Lakia siis sovelletaan tällä perusteella myös asunto-osuuskunnan osuuden myyntiin niissä tilanteissa, joissa osuus oikeuttaa tiettyyn asuntoon. Laki koskee soveltuvin osin myös asunto-osakkeiden ja asunto-osuuksien vaihtoa.

Irtaimen kaupassa myyjä luovuttaa tavaran omistusoikeuden ostajalle vastiketta vastaan. Toisin sanottuna myyjä myy tavaran ostajalle. Kauppalaki on irtaimen kauppaa säätelevä yleislaki. Sen säännökset ovat eräänlaisia oletusarvoja niille seikoille, joista kaupan osapuolet eivät ole muuta sopineet. Lakia ei kuitenkaan sovelleta kaikkiin irtaimen kaupan tyyppeihin. Myös eräät hyvinkin tavalliset irtaimen omaisuuden kaupan muodot jäävät lain soveltamisalan ulkopuolelle.

Käytännössä edellä mainittu tarkoittaa sitä, että myyjä ei edes myydessään esineen ”sellaisena kuin se on”, saa antaa tavarasta paikkaansa pitämätöntä tietoa taikka salata esineen ominaisuuksiin liittyvää merkityksellistä negatiivista seikkaa. Lisäksi olennaisesti viallisen esineen myyminen kunnossa olevan esineen hinnalla antaa ostajalle aiheen vedota esineen virheeseen.

Kiinteistösijoittamiseen liittyy olennaisena osana tilojen vuokraaminen ja sitä kautta saatavat vuokrakassavirrat. Kannattavan toiminnan näkökulmasta tilan vuokraaminen edellyttää asiakkaiden huomioon ottamista. Kyse ei ole vain vuokralaisen ja vuokranantajan vastakkain asettelusta, vaan molempien osapuolten tavoitteiden selkiyttämisestä ja näiden tavoitteiden yhteensovittamisesta.

Koti on paitsi jotain hyvin henkilökohtaista ja yksityistä myös taloudellisesti merkittävä osa elämää. Asumiseen liittyvät oikeudelliset ongelmatilanteet ja niiden seuraukset ovat näin ollen usein paitsi taloudellisesti merkittäviä myös henkisesti erittäin raskaita. Monet asunto- ja kiinteistökauppoihin tai (huoneen)vuokrasopimuksiin liittyvät oikeudelliset ongelmatilanteet johtuvatkin siitä, että tilanteeseen ei ole osattu varautua etukäteen.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Varainsiirtovero

Toimitusjohtajasopimuksen huolellinen laadinta on erittäin tärkeää sekä toimitusjohtajan että yhtiön kannalta. Toimitusjohtajasopimuksessa määritellään toimitusjohtajan ja yhtiön oikeudet ja velvollisuudet. Toimitusjohtajasopimus ei ole työsopimus eikä siihen näin ollen sovelleta työlainsäädäntöä vaan yleisiä sopimuksia koskevia oikeussääntöjä ja periaatteita. Siinä voidaan kuitenkin viitata työsopimusoikeudellisiin määräyksiin. Esimerkiksi lomaetuuksien voidaan sopia kertyvän vuosilomalain mukaan. Toimitusjohtajan eläke määräytyy kuitenkin työeläkelainsäädännön mukaisesti.

Tupakointitila

Autopaikat ovat yhtiön hallinnassa, ellei yhtiöjärjestyksessä ole asiasta toisin määrätty. Tällainen toisin määrääminen edellyttää yhtiöjärjestyksessä joko sitä, että autopaikat ovat erillisiä autopaikkaosakkeita tai että autopaikan hallinta on liitetty asunto-osakkeisiin. Autopaikan hallinta on liitetty asunto-osakkeisiin joko siten että asunto-osakkeiden hallintaoikeuden kohteessa ”2 h + k” lukee lisäksi ”+autopaikka” tai sitten erillisellä lauseelle ”Jokaiseen huoneistoon kuuluu numeroitu autopaikka”.

Rakennusryhmämme palvelee osapuolia sekä rakennusprojektin aikana että sen jälkeen mahdollisesti aiheutuvissa riitaisuuksissa. Rakennusryhmämme hoitaa vakiintuneesti toimeksiantoja julkisille toimijoille, rakennusliikkeille, rakennuttajille sekä rakennuspalveluita käyttäville yksityishenkilöille. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus mm. koulujen ja julkisten rakennusten urakkariidoista sekä urakoihin liittyvistä kuluttajariidoista.

Jätehuollon järjestäminen on jätelain mukaan ensisijaisesti jätteen haltijan velvollisuus. Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto on määritelty jätelain 32. pykälässä. Kunnan on järjestettävä jätehuolto vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvälle jätteelle. Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus päättyy irtisanomisajan jälkeen jommankumman osapuolen irtisanomisilmoituksesta. Irtisanomisajasta voidaan sopia vapaasti. Ellei asiasta ole sovittu, vuokralaisen irtisanomisaika on kuukausi ja vuokranantajan irtisanomisaika kolme kuukautta. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, jollei toisin ole sovittu tai laista muuta johdu.

SOPIMUKSEN KÄSITE

Liikehuoneiston vuokrausta koskeva laki ja asuinhuoneiston vuokrausta koskeva laki ovat pitkälti samansisältöisiä ja pääperiaatteiltaan hyvin samankaltaisia. Liikehuoneiston vuokrauksessa on omia erityispiirteitään, mitä asuinhuoneiston kohdalla ei ole. Liikehuoneiston vuokrauksessa esimerkiksi vuokraoikeuden siirto on mahdollista liikkeen luovutuksen yhteydessä lähtökohtaisesti ilman vuokranantajan lupaa. Tätä oikeutta ei ole, jos siitä on vuokrasopimuksessa nimenomaisesti sovittu toisin tai vuokranantajalla muutoin on perusteltua syytä vastustaa vuokraoikeuden siirtoa.

"Toimitiloja vaihtavan kannattaa perehtyä huolellisesti vuokrasopimuksen ehtoihin. Vaikka laki liikehuoneiston vuokrauksesta sisältää tiettyjä pakottavia säännöksiä muun muassa vuokralaisen irtisanomissuojasta sekä oikeudesta vahingonkorvaukseen, vuokrasopimusten lähtökohtana on laaja sopimusvapaus", linjaa taloushallinnon palveluihin erikoistuneen Accountorin yrityslakimies Anton Meriluoto.

Kysyjän tapauksessa vaikuttaisi siltä, että vuokranantaja ei ole täyttänyt vuokrasuhteen irtisanomiselle asetettuja vaatimuksia, koska hän on laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa vuokrasopimuksen irtisanomiselle peruste. Lisäksi irtisanomisilmoitus tulee toimittaa kirjallisesti ja todisteellisesti. Joka tapauksessa vuokranantajan täytyy noudattaa sovittua irtisanomisaikaa. Kysyjän olisi syytä ilmoittaa mahdollisista puutteista irtisanomisessa vuokranantajalle.