Press "Enter" to skip to content

Legemiddelforskriften

Nettsidens hovedmeny

Statens legemiddelverk skal sikre god kvalitet ved behandling med legemidler og at legemidler har lavest mulig pris. Vi skal sørge for at befolkningen får likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, legge til rette for forskning og innovasjon og forvalte produktregelverket for medisinsk utstyr.

Hovedmeny

Statens legemiddelverk skal sikre god kvalitet ved behandling med legemidler og at legemidler har lavest mulig pris. Vi skal sørge for at befolkningen får likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, legge til rette for forskning og innovasjon og forvalte produktregelverket for medisinsk utstyr.

Legemiddelverket sender på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet forslag til endringer i legemiddelforskriften vedrørende kriteriene for utpeking av legemidler mot sjeldne sykdommer i legemiddelforskriften.

Endringene som foreslås er basert på Legemiddelmeldingen (Meld. St. 28 (2015-2016)) og Prioriteringsmeldingen (Meld. St. 34 (2015-2016)). Legeforeningen støttet de nye prinsippene for prioritering og forslag til endringer i prioriteringsmeldingen. Høringen inneholder forslag til endringer for å implementere prinsippene for prioritering i regelverket for legemidler som finansieres av folketrygden.

Hensikten med denne høringen er i hovedsak likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, og at legemidler skal ha lavest mulig pris. Høringen inneholder forslag til endringer i legemiddelforskriften, blåreseptforskriften og forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus og forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, og er basert på Legemiddelmeldingen og Prioriteringsmeldingen.

Lenge har kliniske ernæringsfysiologer stått utenfor legemiddelforskriften og dermed gått glipp av viktig informasjon om legemidler. Nå endres forskriften.
– Et viktig gjennomslag for oss, som vil gi bedre oppfølging av pasientene, sier Mandeep Kaur Bains, leder for Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF).

Høringer

Vi gjorde et nettsøk for å se på bruken av «legemidler mot sjeldne sykdommer». Preposisjonsbruken er vaklende, man skriver om legemidler både ved, for, til og mot. Også det som legemidlene brukes for, betegnes på flere måter: tilstander, sykdommer, diagnoser og lidelser. Til og med i en og samme paragraf i legemiddelforskriften (§ 15-7) brukes både «legemidler mot sjeldne sykdommer» og «legemidler til sjeldne sykdommer» (3). Begrepet smale legemidler kan synes enklere å bruke.

Legemiddelverket foreslår å oppheve legemiddelforskriften § 13-12 «Unntak fra bestemmelsene i kapittel 13», som er en særnorsk bestemmelse uten forankring i legemiddeldirektivet 2001/83/EF. Det betyr at det ikke lenger vil kunne søkes om unntak fra reklamebestemmelsene i legemiddelforskriften kapittel 13.

Tema: 63

Homøopatiske legemidler blir registrert, ikke godkjent slik som andre legemidler. Registreringsordningen innebærer at Legemiddelverket går god for sikkerhet og kvalitet. Det vil si at de er produsert under trygge og kontrollerte forhold og at kvaliteten på innholdet i produktet er god.