Press "Enter" to skip to content

Lainhuuto käräjäoikeus

Osion valikko

Kun kirjaamisasiaa käsittelevä hakemus saapuu Maanmittauslaitokselle, tieto hakemuksen vireilläolosta merkitään rekisteriin saman päivän aikana. Asian vireille tulemisella ja sen ajankohdalla on tärkeä merkitys, sillä ajankohtaan on sidottu merkittäviä oikeusvaikutuksia. Esimerkiksi vireilletuloajankohta määrittää varainsiirtoveron määrän. Jos maakaaressa lainhuudon määräaika 6 kk ehtii umpeutua, veron osuus nousee.

Voit hakea lainhuutoa Asiointipalvelun kautta, jos kaupanvahvistaja on vahvistanut esimerkiksi kaupan, lahjan tai vaihdon. Lainhuudon haku Asiointipalvelun kautta onnistuu heti, kun tieto luovutuksesta näkyy lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä. Tähän voi mennä noin viikko allekirjoitushetkestä. Muille luovutuksille ja esimerkiksi perinnönjaolle voit hakea lainhuutoa täyttämällä kirjallisen hakemuksen.

Lainhuutotodistus

Kyllä voi. Maanomistaja voi mahdollisesti hakea korvauksia kunnan rakennuslautakunnan tekemän johdon sijoittamispäätöksen jälkeen tai luonnonsuojeluviranomaisen tekemän suojelupäätöksen (esim. luontotyypin rajaaminen tai eliölajin esiintymispaikan suojelu) seurauksena. Korvauksesta tulisi ensisijaisesti sopia, mutta jos sopimukseen ei päästä, voivat johdon rakentaja, maanomistaja ja suojeluviranomainen kukin hakea toimitusta korvauksen määräämiseksi. Korvausvelvollinen maksaa lähes aina toimituksen kustannukset, vaikka korvauksen saaja olisi hakijana.

Asia on ajankohtainen myös sikäli, että ennen vuotta 1997 tehtyjen tonttikauppojen lainhuuto on tehtävä kuluvan vuoden aikana. Lainhuudon tekee käräjäoikeus. Suomessa on tehty kymmeniätuhansia kiinteistön määräalan eli tontin kauppoja, joissa omistajavaihdoksen todisteena on vain kauppakirja tai muu luovutuskirja. Näitä maa-alueita ei ole rekisteröity uuden omistajan nimiin eivätkä niiden rajat näy maastossa. Omistusoikeuden muutoksesta ei ole maksettu myöskään varainsiirtoveroa, joka oli aiemmin leimavero.

Milloin tarvitaan kaupanvahvistaja?

Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) (myyjän paikka) luovuttajana ja (ostajan nimi) (ostajan paikka) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

Raastuvanoikeuksien arkistot

Kuntien ja kaupunkien kannalta on lisäksi olennaista, että etuostolain 9 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus etuosto-oikeuden käyttämistä koskevasta päätöksestä, on 1.1.2010 lähtien tehtävä käräjäoikeuden sijasta sille kirjaamisviranomaiselle eli maanmittaustoimistolle, jonka toimialueella kiinteistö on. Etuostolain 10 §:n mukaan kunta menettää etuosto-oikeuden, jos ilmoitusta ei ole tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Hollolalainen kiinteistö oli joutumassa kahden omistajan loukkuun, kun lahtelaisen kiinteistönvälitysliikkeen välittäjä myi erään yrityksen omistaman kiinteistön pariskunnalle, vaikka firma oli tehnyt samasta kiinteistöstä kaupat vuotta aikaisemmin toisen firman kanssa.

Laivaliikenne 

Lasten ja nuorten poliklinikalla toimivat lastentautien erikoislääkäri, lastenneurologian erikoislääkäri ja terveydenhoitaja. Alle 16-vuotiaita tamperelaisia ja orivesiläisiä lapsia voidaan lähettää poliklinikalle lastenneuvoloista, kouluterveydenhuollosta ja terveysasemilta lasten kasvuun ja kehitykseen sekä lasten oireisiin ja sairauksien hoitoon liittyvissä ongelmissa.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Uudistuneesta Maanmittaustoimistosta saa kaikki toimialaan kuuluvat palvelut ns. yhdeltä luukulta. Omakotitalon ostaja saa nyt samasta paikasta lainhuudon, lohkomistoimituksen ja mahdollisesti velkakiinnityksen. Käytännössä työnjako on sellainen, että jos kiinteistö on ostettu osaksi velalla, pankki hoitaa palkkiota vastaan lainhuudon ja panttikirjojen hakemisen.

Lounais-Suomen Maaseutuvälitys Oy Lkv:n on tehnyt Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön koskien lainhuudon ja kiinnityksen hakemista luotonannon yhteydessä. Toimenpidepyynnön mukaan pankit edellyttävät, että asiakas, joka nostaa luottoa kiinteistön ostoa varten, antaa kyseiselle pankille myös lainhuudon ja kiinnityksen hakemista koskevan toimeksiannon. Toimenpidepyynnössä tämän menettelyn on katsottu vääristävän kilpailua, koska asiakas ei voi vapaasti valita, mistä hän ostaa kyseisen palvelun.

Mökin kunto kannattaa tarkastaa todella tarkkaan. Kuntoarvion teettäminen on hyvä ratkaisu, sillä esimerkiksi kosteus- ja rakennevaurioita on monesti  vaikea nähdä päältä. Ostajalla on velvollisuus tarkastaa kohde ennen kaupan tekoa, eikä hän voi myöhemmin vedota virheeseen, jonka olisi voinut havaita huolellisessa tarkastuksessa. Mökin kunto on määriteltävä sopimukseen. Kauppakirjaan kirjataan tarkastustulos sekä sovitut korjaustyöt.

Lukijoilta: Etelä-Pohjanmaan piirillä on paljon sananvaltaa Keskustan puheenjohtajakisassa

Usein tilanne on kuitenkin sellainen, että ostaja ei ole halukas maksamaan pyydettyä hintaa tai ei ole valmis muihin myyjän asettamiin ehtoihin. Tällöin asunnon kauppaa edeltää neuvotteluvaihe, jonka aikana ostaja tekee asunnosta tarjouksen. Myyjä joko hyväksyy tehdyn ostotarjouksen tai tekee vastatarjouksen. Tällä tavalla edetään tavoitteena se, että päästään tilanteeseen, jossa myyjän ja ostajan ajatukset kohtaavat ja kauppa syntyy. 

Metsänomistajat

Metsäkiinteistö myynnin suunnittelu aloitetaan yleensä kiinteistöarvion laadinnasta. Arvio on asiaan perehtyneen ammattimiehen näkemys tilan markkina-arvosta. Lopullisen kauppahinnan sopivat tietenkin myyjä ja ostaja keskenään, mutta ostajakin  tekee tarjouksensa usein juuri kiintesitöarvion pohjalta. Ilman kiinteistöarviota metsätilan myynti on yleensä hankalaa, koska jokainen ostajaehdokas joutuu arvioimaan tilan itse.

Videot

Eli en saanut vastausta lainhuutokysymykseeni, kuin osittain! Siis missä se tehdään? R-kioskissa, pankissa tai käräjäoikeudessa? Ja mitä se maksaa? Jurinetin lakimies vastasi, että ei voi kiinnittää eikä käy siten lainan takuuna, mutta kyllä minun kiinteistöni on kiinnitetty ja juuri hain lisääkin kiinnityksiä! Onko mahdollista, että pankki, kiinteistönvälittäjä tai kaupanvahvistaja on tehnyt lainhuudon automaattisesti minulta mitään kysymättä?

Kirjaamisasioiden siirryttyä Maanmittauslaitokseen koko kiinteistötietojärjestelmä on Maanmittauslaitoksen hallinnoima. Jo aloitettu kehitystyö mahdollistaa sen, että muutaman vuoden kuluttua ostaja ja myyjä voisivat tehdä kiinteistökaupan verkossa.Siirron seurauksena käräjäoikeudet eivät enää jatkossa myy kiinteistötietojärjestelmän otteita ja todistuksia, kuten kiinteistörekisterin otteita tai lainhuuto- ja rasitustodistuksia.

Sidebar extra menu

Ositus

Kun avioeroa koskeva asia on tullut käräjäoikeudessa vireille, voivat puolisot vaatia omaisuutensa jakamista eli ns. ositusta. Jos kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, on omaisuuden osituksen sijaan toimitettava ainoastaan puolisoiden omaisuuden ns. erottelu. Jos puolisoilla on yhteistä omaisuutta, on omaisuus vaadittaessa jaettava omaisuuden osituksessa tai erottelussa.

Haku

3. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan asianosaisen, jonka kanne jätetään tutkimatta, katsotaan hävinneen asian. Pykälän 2 momentin mukaan jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että asianosainen on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen, hänen on korvattava vastapuolensa kulut, jollei ole erityistä syytä määrätä korvausvelvollisuudesta toisin.