Press "Enter" to skip to content

Lahjakirjan lainvoimaisuus

Lahjakirja/luovutuskirja?

Kiitokset vastauksesta. Appiukko on täysin elossa mutta vain hiemen ulkona asioista. Hän on sellainen vanhanajan jäärä, että hän ei virheitään todennäköisesti myönnä eikä ainakaan meidän kanssa lääkäriin lähde. Yritämme jollakin keinolla vielä selvitellä asiaa ja tutkia tuota suosiolahja mahdollisuutta. Vielä: ’Kaikista lahjoituksen kohteeseen kohdistuvista maksuista vastaavat osapuolet omistusajaltaan’ – mitähän tämä käytännössä tarkoittaa lahjanantajan osalta, jos vaikka uutta mökkiä suunnittelevat?

Uusimmat artikkelit

Lahjoittajan tai lahjansaajan mieli voi muuttua ja lahja halutaankin purkaa. Lahjakirjaan sisällytetystä purkuehdosta säännellään perintö- ja lahjaverolaissa. Kanne lahjoituksen purkamisesta on pantava vireille vuoden kuluessa siitä, kun lahjanantaja on saanut tiedon purkuperusteesta. Jos purkuehtoa ei ole sisällytetty lahjakirjaan, ei ole myöskään lainsäädäntöä johon tukeutua, joten ratkaisua on haettava oikeus- ja verotuskäytännöstä.

Avioero, ositus ja lahja

Aviopuolisoiden hankittu omaisuus ennen avioliittoa sekä sen aikana on heille henkilökohtaisesti kuuluvaa. Puolisoilla on niin sanottu avio-oikeus myös toisen omaisuuteen, jos puolisot eivät tee avioehtoa tai eivät muuten rajoita toisen avio-oikeutta. Velat sekä omaisuus, johon toisella puolisolla on avio-oikeus, jaetaan osituksessa avioeron aikana. Puolisoiden antamiin sekä saamiin lahjoihin kuitenkin pätee erityisiä sääntöjä.

Jotta avio-oikeusmääräys saataisiin oikeudellisesti voimaan, on se tehtävä määrämuotoisesti. Avio-oikeusmääräyksen on oltava kirjallinen, ja irtainta omaisuutta lahjoitettaessa on kahden esteettömän todistajan todettava se oikeaksi. Lahjakirjan yhteydessä todistajien ei tosin tarvitse olla yhtä aikaa läsnä. Kiinteistöä lahjoitettaessa taas riittää, että kaupanvahvistaja on todennut lahjakirjaan otetun avio-oikeusmääräyksen oikeaksi.

YHTEYSTIEDOT

Jos osakkeen viimeinen luovutus on merkitty osakekirjaan tai väliaikaistodistukseen avoimella siirrolla, on osakekirjaan tai väliaikaistodistukseen kirjoitettava uuden omistajan nimi ennen kuin saanto merkitään luetteloon. Osakkeen uuden omistajan vaatimuksesta osakeluettelon pitäjän on kirjoitettava osakekirjaan tai väliaikaistodistukseen todistus osakeluetteloon merkitsemisestä ja merkinnän päivämäärästä eri korvausta vastaan.

Testamentilla saatu kiinteistö

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ehto ei ole sitova, ellei sitä ole otettu kauppakirjaan, eikä siltä osin kuin se on sovittu olemaan voimassa viittä vuotta pidemmän ajan kaupantekopäivästä. Jollei ehdon voimassaoloaikaa ole merkitty kauppakirjaan, se on voimassa viisi vuotta. Kanne kiinteistön palauttamisesta myyjälle on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä.

Suomi.fi-verkkopalvelun käyttö edellyttää selainohjelmalta Javascriptin hyväksymistä.

Kysymys vihkimisoikeuden myöntämisestä 17 a §:n 2 momentin nojalla tulee vireille maistraatin aloitteesta. Vihkimisoikeus voidaan myöntää sille, joka on suorittanut oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon ja jonka voidaan työkokemuksensa tai muiden seikkojen perusteella olettaa toimivan tehtävässään moitteettomasti. Tällainen oikeus merkitään vihkimisoikeusrekisteriin siten kuin vihkimisoikeudesta annetun lain 9 §:ssä säädetään.

– Testamentti on muotomääräinen asiakirja, joka ei väärin tehtynä päde. Testamentin tekemiseen ja täytäntöönpanoon voivat vaikuttaa muun muassa aviovarallisuussäännökset, muissa lahjakirjoissa tai testamenteissa olevat määräykset ja perintökaaren säännökset testamentin tulkinnasta. Lisäksi testamentilla voidaan vaikuttaa myös perintöverotukseen eli vähentää perintöveroja, Hirvonen summaa.

Osakkeiden uusi omistaja voi käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksiaan taloyhtiössä, kun hänet on merkitty osakeluetteloon tai hän on esittänyt luotettavan selvityksen omistusoikeudestaan. Osakkeiden uuden omistajan tulee itse huolehtia tarvittavien asiapapereiden toimittamisesta isännöitsijätoimistoon sekä pyytää merkintää osakesiirrosta taloyhtiön osakeluetteloon.

Maailmassa on tehty petoksia rahan, kunnian tai kuuluisuuden vuoksi – jotkut taas ovat halunneet muuttaa käsitystä historian kulusta. Keinoja kaihtamatta kekseliäät huijarit ovat tehtailleet väärennettyjä päiväkirjoja, taideteoksia, muinaisesineitä, valokuvia ja muita todisteita keksityistä tapahtumista. 

Jokaisessa kiinteistökaupassa tai kiinteistön esisopimuksessa tarvitaan kaupanvahvistajaa, jonka tehtäviin kuuluu kaupan tai esisopimuksen osapuolten henkilöllisyyden toteaminen, kauppakirjan lainvoimaisuuden tarkistaminen, opastus lainhuudon hakemiseen ja kaupanvahvistajailmoituksen antaminen Maanmittauslaitokselle. Kotimaan Kiinteistönvälitys LKV:llä toimii Maanmittauslaitoksen määräämä julkinen kaupanvahvistaja.

Suomalainen aviovarallisuusjärjestelmä perustuu varojen ja velkojen erillisyyteen. Tällä tarkoitetaan sitä, että avioliiton aikana kumpikin puoliso omistaa itsenäisesti oman omaisuutensa ja vastaa itse omista veloistaan. Se puolisoista, jonka nimiin omaisuus on hankittu, on omistaja (nimiperiaate). Aviopuolisoilla on kuitenkin avio-oikeus toistensa omaisuuteen.  Avio-oikeus tarkoittaa sitä, että kummallakin puolisolla on avioliiton päättyessä oikeus puoleen yhteisen omaisuuden yhteenlasketusta arvosta.