Press "Enter" to skip to content

Kuolinpesästä eroaminen

Henkilön kuollessa hänen varoistaan ja veloistaan muodostuu kuolinpesä. Kuolinpesän osakkaita ovat kuolleen henkilön oikeudenomistajat eli perilliset, yleistestamentinsaaja sekä leski siihen saakka, kunnes ositus on toimitettu. Toisinaan eteen voi tulla tilanne, jossa joku osakkaista on halukas myymään oman osuutensa kuolinpesästä kuolinpesän ulkopuoliselle henkilölle. Joskus taas toiset osakkaat haluavat ostaa jonkin osakkaista ulos kuolinpesästä. Perillinen voikin myydä oman osuutensa kuolinpesästä.

Kuolinpesästä eroaminen

Isäni kuoli yli kuusi vuotta ja hän oli alkoholisti. Hän jäi velkojilleen velkaa 16 000 euroa. Minä ja siskoni tahtomattamme perimme purkukuntoisen asunnon keskeltä korpea (isä ei ollut koskaan lainhuudattanut asuntoa joten saimme tietää omistuksesta liian myöhään perinnöstä kieltäytymiseen). Verovirasto sanoi ettei veroja tarvitse maksaa jos kuolinpesässä ei ole varoja sillä kuolinpesä vastaa veromaksuista vain omalla omaisuudellaan. No emme ole maksaneet veroja, mutta ulosottovirasto silloin tällöin lähettää ukaasejaan. Sitten se kysymys

Main menu (Full structure)

Perinnönjako lain määräämällä tavalla edellyttää sitä, että perinnönjaosta on laadittava kirjallinen jakokirja. Jokaisen kuolinpesän osakkaan on allekirjoitettava tämä jakokirja. Toisaalta osakas voi valtuuttaa jonkun toisen henkilön allekirjoittamaan jakokirjan omalta osaltaan. Osakkaiden allekirjoituksien lisäksi tarvitaan kaksi esteetöntä henkilöä todistamaan allekirjoituksillaan jakokirja.

Tai voihan se jakaa niinkin, että jaetaan maat ja talo. Sisko junailee sitten niin, että minä saan «mahdottomassa» paikassa olevat maat (ei tietä) joita ei voi hyödyntää mitenkään. Ongelma on, ettei taloa halua kumpikaan, mutta se talo sijaitsee 50m päässä siskoni talosta eikä hän halua siihen ketään. Tuo on haja-asutusalueella, joten voi olla ettei ostajaa löydy. Siellä on ollut pitkään vastaavia taloja myynnissä.

Aiheesta muualla

Vahvistaminen voidaan tehdä vain valmiiseen perukirjaan, joka on asianmukaisesti pesän ilmoittajan ja kahden uskotun miehen allekirjoittama. Maistraatille on toimitettava joko alkuperäinen perukirja tai vähintään yhden henkilön oikeaksi todistama perukirjan jäljennös. Vahvistamisasian käsittelyä varten tarvittavan muun asiakirjamateriaalin voi toimittaa maistraatille oikeaksi todistamattominakin jäljennöksinä.

Täytä siirtoa varten muutoslomake, jossa ilmoitat tiedot siirrettävistä osuuksista. Jos et vielä ole Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, täytä lisäksi uuden jäsenen lomake omilla tiedoillasi. Liitteeksi tarvitaan kopio perinnönjakokirjasta, josta käy ilmi osuuksien saanto. Voit palauttaa lomakkeet liitteineen osoitteeseen Metsäliitto Osuuskunta, Asiakaspalveluryhmä, PL 10, 02020 METSÄ tai sähköpostiosoitteeseen jasenpalvelut(at)metsagroup.com.

Veroneuvonta

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Siihen, että perunkirjoitusta ei toimiteta määräajassa, voi lain mukaan liittyä haitallisia seurauksia (veronkorotus ja osakkaan henkilökohtainen vastuu vainajan velasta).  Kuolinpesän osakkaan, testamentin toimeenpanijan tai muun henkilön, jolla omaisuus on hoidettava, tulee huolehtia perunkirjoituksen toimittamisesta.

Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.

Yhtiön puolesta ennen sen rekisteröimistä tehdyistä toimista vastaavat toimesta päättäneet ja siihen osallistuneet yhteisvastuullisesti. Yhtiösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tehdystä toimesta tai yhtiösopimuksessa yksilöidystä, enintään vuosi ennen yhtiösopimuksen allekirjoittamista tehdystä toimesta aiheutuneet velvoitteet siirtyvät yhtiölle, kun yhtiö rekisteröidään.

Mihin tarkoitukseen asuntoluottoa ja asuntovakuudellista kuluttajaluottoa myönnetään?

Asuntoluottoa myönnetään asunnon ja vapaa-ajan asunnon hankintaan sekä yhtiölainaosuuden poismaksuun.
Asuntovakuudellista kuluttajaluottoa (luotto, jonka vakuudeksi pantataan asunto) voidaan myöntää muihin käyttötarkoituksiin esim. asuinkiinteistön tai vapaa-ajan kiinteistön peruskorjaukseen, auton tai veneen hankintaan jne.
 

Tarvitsetko apua kirjautumisessa?

Edunvalvontavaltuutukseen riittää yksikin valtuutettu, mutta mikäli henkilöpiiristä löytyy useampi luotettava ja sopiva henkilö, kannattaa valtuutukseen nimetä myös vara- ja toissijaisvaltuutettu. Vara- ja toissijaisvaltuutettua tarvitaan tilanteessa, jossa ensisijainen edunvalvontavaltuutettusairastuu, menehtyy tulee esteelliseksi tai muuten pysyvästi tai toistaiseksi estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä.

Kun henkivakuutuksen edunsaajaksi on kirjattu ”omaiset”, korvaus jakaantuu samoin kuin edellä. Aviopuolisosi saa puolet korvauksesta ja lapset jakavat toisen puolen. Ja jos jompaakumpaa osapuolta ei ole, toinen puolisko saa koko korvauksen. Mikäli taas ei ole puolisoa eikä lapsia, korvaus menee muille perillisille lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan: ensisijaisesti vanhemmille, sitten sisaruksille ja sisarusten lapsille.

Metsänomistajat

Jäsenmaksu on lähtökohtaisesti metsätilakohtainen. Yhteisomistuksessa olevalta tilalta jäsenmaksu on maksettava koko tilan osalta ja jäsenkortti toimitetaan yhteisomistuksen valtuutetulle asianhoitajalle. Muilta mahdollisilta mhy:n jäseniksi hyväksytyiltä osakasjäseniltä kuin asianhoitajalta voidaan lisäksi periä henkilökohtainen jäsenmaksu. Osakasjäsenillä ei ole erillistä äänioikeutta. Jos siis osakkaana haluat myös jäsenkortin ja jäsenedut käyttöösi, sinun pitää erikseen liittyä yhdistyksen jäseneksi.

Seuraa uutisia tästä aiheesta

Kyllä voi. Maanomistaja voi mahdollisesti hakea korvauksia kunnan rakennuslautakunnan tekemän johdon sijoittamispäätöksen jälkeen tai luonnonsuojeluviranomaisen tekemän suojelupäätöksen (esim. luontotyypin rajaaminen tai eliölajin esiintymispaikan suojelu) seurauksena. Korvauksesta tulisi ensisijaisesti sopia, mutta jos sopimukseen ei päästä, voivat johdon rakentaja, maanomistaja ja suojeluviranomainen kukin hakea toimitusta korvauksen määräämiseksi. Korvausvelvollinen maksaa lähes aina toimituksen kustannukset, vaikka korvauksen saaja olisi hakijana.

Avopuolisolla on oikeus rahalliseen hyvitykseen, jos hän on auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan omaisuuttaan ja omaisuuden jakaminen ainoastaan omistuksen perusteella merkitsisi toisen hyötymistä. Hyvitykseen voi oikeuttaa esimerkiksi taloustyö kotona toisen avopuolison kartuttaessa omaisuuttaan työelämässä. Myös merkittävä rakennus- ja korjaustyö tai pitkäaikainen hoivatyö kotona toisen avopuolison hyväksi voi oikeuttaa hyvitykseen.

1) Toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen irtisanomisaika on vuokralaiselle kalenterikuukausi.

Maksettu osuuspääoma palautetaan jäsenelle, jos jäsen eroaa osuuskunnasta. Palautus maksetaan vuoden kuluttua eroamisvuoden tilikauden päättymisestä. Osuuksille ei makseta korkoa sen jälkeen, kun osuus on irtisanottu tai jäsenyys on päättynyt eli viimeinen korko osuuspääomalle maksetaan erovuodelta.

Aiemmin ei ole ollut hyvää käsitystä siitä, paljonko niin sanottuja hiljaisia metsänomistajia on, mikä vaikuttaa heidän metsiin liittyvään päätöksentekoonsa ja millaiset heidän hakkuumahdollisuutensa ovat muihin verrattuna. Erityisen mielenkiintoista on, miten nämä metsänomistajat saadaan kiinnostumaan ja tekemään harkittuja päätöksiä metsiensä suhteen, kertoo PTT:n metsäekonomisti Emmi Haltia.