Press "Enter" to skip to content

Kuolinpesän verosuunnittelu

Asioi verkossa

Patenttiratkaisuja ei ole. Perintösuunnittelu kannattaa liittää omaisuusjärjestelyjen kokonaisuuksiin ja sopeuttaa perittävän ja perillisten olosuhteisiin. Juha Vehmasen mukaan viisas perinnönjättäjä hakee ratkaisuja, joilla vältetään pesän osakkaiden välisiä riitoja. Kannattaa varoa myös sitä, ettei tuleva perintö liikaa ohjaa perillisen valinnanvapautta tehdä omia ratkaisuja elämässään. Viisas perinnönjättäjä arvioi, mitä perilliset haluavat. Jos jälkipolvea ei jatkaminen kiinosta, on parempi olla pakottamatta.

Metsätilan omistajanvaihdos

Yhtymä on kuolinpesää edullisempi omistusmuoto, koska vuotuisessa metsäverotuksessa yhtymän tappiot välittyvät jo samana verovuonna osakkaiden henkilökohtaiseen verotukseen, ja näin metsätalouden tappiot saadaan hyödynnetyksi osakkaiden muiden pääomatulojen tai ansiotulojen verotuksessa. Kuolinpesässä verovuoden tappiot jäävät vähennettäväksi kuolinpesän myöhemmistä voitollisista tuloksista. Jos kuolinpesällä ei synny voitollisia tuloksia seuraavan kymmenen vuoden aikana, jäävät tappiot vuosi kerrallaan kokonaan vähentämättä.

Kansantalous ja työelämä

Esimerkiksi verotusarvoltaan 100 000 euron kuolinpesä on syytä jättää jakamatta kahden perillisen kesken, mikäli osakkaiden omat varallisuudet ennen jakoa ovat 135 000 euroa tai enemmän. Muhkean 350 000 euron kuolinpesän jakaminen kahteen 175 000 euron osuuteen sitä vastoin muuttaa verollisen perintöomaisuuden verottamaksi, ellei osakkailla ole juurikaan muuta varallisuutta.

Miksi valita meidät?

Kuolinpesässä voivat olla osakkaina eloon jäänyt puoliso, perilliset sekä yleistestamentinsaajat. Useimmiten leski on kuolinpesän osakas avio-oikeuden perusteella. Tällöin leski ei ole perillinen eikä peri vainajan omaisuutta. Avio-oikeuteen perustuva kuolinpesän osakkuus päättyy, kun lesken ja kuolinpesän välillä on toimitettu jäämistöositus. Vain tilanteessa, jossa vainajalta ei jäänyt rintaperillisiä, on eloon jäänyt puoliso vainajan lakimääräinen perillinen.

Artikkeleita

Vahva pääsääntö jäämistöoikeudessamme on, että jäämistöön kuuluva omaisuus jaetaan selvityksen jälkeen kokonaisuudessaan. Näin jakoon osallistuvien väliset asiat saadaan lopulliseen päätökseensä jäämistövarallisuuden osalta. Usein esiintyy myös tilanteita, joissa kuolinpesää ei jaetakaan välittömästi perunkirjoituksen jälkeen. Tällainen ratkaisu on täysin mahdollinen ja usein verotuksellisesti huomattavan mielekäs.

Kuolinpesän verosuunnitteluun sai vinkkejä Sastamalassa

Kuolinpesän pitämiseen jakamattomana on useita syitä, joista yksi on verotus. “Verottaja kohtelee kuolinpesää tuloverotuksessa omana yksikkönään. Pesän tuloja ei siis jaeta sen osakkaille verotettavaksi”, Huovinen sanoo. “Poikkeuksen muodostaa vain elinkeinotoimintaa harjoittava kuolinpesä, jota verotetaan elinkeinotulojen osalta erillisenä vain kolme perittävän kuolinvuotta seuraavaa vuotta”, hän jatkaa.

Jakamattoman kuolinpesän verosuunnittelua

Jakamaton kuolinpesä (vuodesta 2009) on yhteistuumin myymässä lesken ja perittävän puoliksi omistaman asunto-osakkeen, johon leski käytti hallintaoikeuttaan. Asunnon arvo on hieman noussut perukirjan arvosta. Leski on asunut asunnossa pitkään, lapset ovat poistuneet maailmalle jo aikoja sitten. Leski on muuttamassa (yksinään omistamaan) asumisoikeus -asuntoon, joten hallintaoikeus tulee lakkaamaan.

Esimerkki perintöasunnon myynti -prosessista:

Annika perii äitinsä Ailan asunnon. Kiinteistövälittäjä arvioi asunnon arvon. Perunkirjoituksissa asunto arvostetaan hieman yli kiinteistövälittäjän arvion, joka ilmoitetaan verottajalle. Kun asunto myydään, vältetään myynnissä syntyvä luovutusvoitto. Luovutusvoittoa olisi verotettu 30 prosentin pääomaverokannan mukaan, joka on perintöverotusta ankarampi. Annika minimoi maksettavan luovutusvoittoveron ja maksaa suuremman osan perintöverona. Näin päästiin pienempään kokonaisverotukseen arvostamalla omaisuus käypään arvoonsa ja perintöasunnon myynti onnistui.

Henkivakuutuksen merkittävimpiä etuja on, että sen tuoma taloudellinen turva on heti omaisten käytössä – perinnön saaminenhan kestää paljon kauemmin. Vakuutuskorvaus maksetaan edunsaajan tilille vain muutamassa viikossa korvaushakemuksen jättämisestä. Rahasummasta on apua päivittäisessä elämisessä ja esimerkiksi perintöverojen tai vaikkapa hautajaiskulujen maksamisessa. Vaikka verotus muuttui, tämä etu pysyy ennallaan.”

Vähennä tuloista metsätalouden menot

Jos osi­tusta ja pe­rin­nön­jakoa ei ole toimi­tettu, eivät myyn­tivoi­ton vero­va­pau­den edel­lytyk­set luul­ta­vim­min täyty. Myyn­tivoit­to on vero­vapaa aino­as­taan sellai­sen perilli­sen osal­ta, jo­ka on käyt­tänyt asun­toa oma­na tai per­heen­sä va­kitui­sena asun­to­naan vähin­tään kaksi vuotta vai­najan kuo­leman jäl­keen. Jos leski ei ole peril­li­sase­mas­sa, ei oman asun­non vero­va­paus­sään­nöstä voida sovel­taa hänen osal­taan – ei, vaikka leskel­lä olisi avio­oikeus kaik­keen vai­najan omai­suu­teen.

Ota yhteyttä

Kun edunsaajaksi on merkitty aviopuoliso yksin tai yhdessä lasten kanssa, edunsaajaa voi joissain tilanteissa olla järkevää muuttaa puolison osalta siten, että puolison sijasta edunsaaja on kuolinpesä. Tämä kannattaa, jos kuollut puoliso on ollut varakkaampi ja puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen: kun vakuutuskorvaus ohjataan kuolinpesään, lesken osuus voi olla osituksessa verovapaata tasinkoa.