Press "Enter" to skip to content

Kunnan lunastusoikeus

Päävalikko

Lunastustoimitusta haetaan paikalliselta maanmittaustoimistolta. Kaavaan perustuvan lunastustoimituksen hakeminen kuuluu kunnanhallitukselle, ellei päätösvaltaa ole siirretty alemmalle kunnan viranomaiselle. Mikäli lunastuskorvauksen maksaminen edellyttää myöhemmin valtuuston päätöstä (ei ole varattu määrärahaa), on tarkoituksenmukaista viedä lunastukseen ryhtyminen valtuuston päätettäväksi, ellei päätösvaltaa ole delegoitu. Päätösvallan delegointi on suositeltava ratkaisu. Päätösvallan siirtämisestä säädetään kuntalain 91§:ssä.

Yläreunan linkit

Sen sijaan ohjeellisen tonttijaon alueella ”rima” lunastuksen edellytysten toteutumiseksi lienee hieman korkeammalla kuin sitovan tonttijaon alueella. Selvää on, että jos rakennusluvan saamisen edellytyksenä on puuttuvan rakennuspaikan osan hankkiminen, voidaan lunastusoikeus myöntää. Kaikki muu onkin sitten harkinnanvaraista. KmL:n nykyisen sanamuodon perusteella vaikuttaa, että lunastusoikeus tulisi saada helpommin kuin KaavJL:n aikaan. 

Kiinteistön kaupan ehto, jonka mukaan myyjällä tai jollakin muulla on oikeus halutessaan lunastaa kiinteistö taikka jonka mukaan ostajalla on velvollisuus tarjota kiinteistö myyjän tai jonkun muun ostettavaksi ennen sen luovuttamista uudelle omistajalle, ei ole pääsääntöisesti sitova. Lunastusoikeus voi kuitenkin olla pätevä lain tai valtioneuvoston antaman luvan perusteella. Lunastajana voi erityssäännösten nojalla tulla kyseeseen esimerkiksi valtio tai kunta. 

Siihen saakka kun etuosto on loppuun saatettu, ostajan tulee huolehtia luovutuksensaajalle kauppakirjan mukaan tai muutoin kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä. Kun etuosto on loppuun saatettu, on kunnan korvattava ostajalle, mitä tämä on sitä ennen suorittanut, ei kuitenkaan ostajan laiminlyönnistä aiheutuneita suorituksia. Lisäksi kunnan on korvattava ostajalle kaupan johdosta syntyneet rahoitus- ja muut tarpeelliset kustannukset. Sama koskee kiinteistön hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuneita tarpeellisia kustannuksia.

Suomessa

– Lunastuslauseke on kaikissa taloyhtiöissä, joiden asuntojen omistajat ovat kirjanneet sen yhtiöjärjestykseen

– Kun tällaisesta talosta myydään asunto, kaupasta ilmoitetaan talon ilmoitustaululla

– Kaikilla talosta asunnon jo omistavilla on oikeus lunastaa asunto ostajalta kauppahintaan

– Mahdollinen käsiraha palautetaan ostajalle ja kauppa purkautuu

– Lunastusaika vaihtelee riippuen siitä, mitä yhtiöjärjestykseen on kirjattu

 

Tontin luovutus

Kunnan tulee ilmoittaa myyjälle, ostajalle ja kirjaamisviranomaiselle etuosto-oikeuden käyttämisestä kolmen kuukauden kuluessa kaupasta. Kunta voi ilmoittaa etukäteen kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, ettei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan. Muussa tapauksessa etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä ei ilmoiteta. Ilmoitus etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä sitoo kuntaa kahden vuoden ajan.

Wilma sisältö

Maata lunastetaan pääsääntöisesti yleiseen tarpeeseen lain tai lunastusluvan perusteella. Lunastaja on usein valtio, kunta tai esimerkiksi sähkölaitos. Pakkolunastus edellyttää yleensä joko valtioneuvoston tai tietyissä tapauksissa Maanmittauslaitoksen myöntämää lunastuslupaa. Joskus lunastusoikeus ratkaistaan maanmittaustoimituksessa. Esimerkiksi kunnalle voidaan maanmittaustoimituksessa lunastaa asemakaavassa kunnan tarpeisiin osoitettu yleinen alue tai yleisen rakennuksen tontti.

Helsingin seudun yhteiset palvelut, HelsinginSeutu.fi

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lunastustoimitukset suorittaa Maanmittauslaitos. Toimitusmiehiin kuuluvat toimitusinsinöörin lisäksi kaksi Espoon kaupunginvaltuuston valitsemaa uskottua miestä. Päätöksiä tehtäessä jokaisella on yksi ääni. Korvaukset määrätään pääsääntöisesti nk. viran puolesta eli korvauksien saamiseksi ei ole välttämätöntä tehdä vaatimusta.

References

Kustannuksiin osallistumisesta on pyrittävä sopimaan maanomistajan kanssa. Käytännössä maankäyttösopimuksessa sovitaan maanomistajan velvollisuudesta maksaa maankäyttösopimusmaksua korvauksena asemakaavan tuomasta hyödystä sekä tehdään omistamistasi tulevan asemakaavan puisto- ja katualueista esisopimus. Lopulliset kiinteistökaupat näistä alueista kunnan kanssa tehdään vasta kaavoituksen päätyttyä.

Kunnalla on oikeus ilman erityistä lupaa lunastaa alue, joka on asemakaavassa merkitty yleiseksi alueeksi ja yleisen rakennuksen tontiksi ja tarkoitettu kunnan laitokselle tai kunnan muihin tarpeisiin. Yleensä kunta kuitenkin pyrkii saamaan nämä maa-alueet itselleen vapaaehtoisilla kaupoilla. ”Pakkolunastaminen” ei edelleenkään ole kunnalle niitä miellyttävimpiä päätettäviä asioita, mutta toisaalta kysymys on lainsäätäjän kunnille tarjoamasta maapoliittisesta keinosta.

07 syys Pirkkalan kunnan kumppanina maaoikeudessa

”Pirkkalan kunta valitti maaoikeuteen päätöksestä, joka perustui maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen puisto- ja katualueen lunastukseen. Asianajotoimisto Facta paneutui asiaan perusteellisesti ja huolellisesti. Heillä on kykyä poimia laajasta materiaalista olennainen sekä esittää asia selkeästi. Yhteistyö heidän kanssaan toimi erittäin hyvin.”

Not on Twitter? Sign up, tune into the things you care about, and get updates as they happen.

Kunnanhallituksen toimialaan kuuluu kunnan hallinnon ja talouden johtaminen, kunnan eri palvelutoimintojen yhteensovittaminen, elinkeinopolitiikka, asuntoasiat, maankäytön suunnittelu, kunnan ohjausvallan käyttäminen kuntakonsernissa sekä kuntien välinen yhteistoiminta ja kunnan kansainvälinen vuorovaikutus.

Sinua saattaa kiinnostaa

Lunastuslupahakemus on syytä tehdä kerralla kunnolla. Hakemusta voidaan tosin kunnan omasta aloitteesta tai ministeriön pyynnöstä täydentää. Hakemuksen täydentämisestä aiheutuu yleensä tarve maanomistajien uuteen kuulemiseen, mikä hidastaa ratkaisun saamista. Ainakin epäselvissä tapauksissa tulisi kunnan tämän vuoksi olla ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä ympäristöministeriön lunastusasioita käsittelevään esittelijään ohjeiden saamiseksi asian vireille panoa varten.

Olet täällä

Tavallisena tietojen antamisena pidetään sellaisen asiakirjan kopion tai tulosteen antamista, joka on kokonaan julkinen tai josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa. Asiakirjan on oltava lisäksi yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen käytössä olevan asiakirjaluokittelun ja asiakirjan tunnisteen avulla tai sähköisesti yllä pidetyn rekisterin hakutoimintojen avulla.

Korkotukitalojen vuokra-asunnon omaksilunastaminen

Osakkeiden lunastushinta lasketaan aravarajoituslain säännösten mukaan lähtien asunnon alkuperäisestä hankinta-arvosta. ARA vahvistaa lunastushinnan, johon sisältyvät osakkeiden omistajalle maksettava aravarajoituslain 10 §:n mukainen luovutuskorvaus ja asunnon osuus aravalainasta. Osakkeiden lunastushinta ei sisällä mahdollista osuutta ns. ensisijaislainoista.

Kerrostalo | 4h, k, kph, s

Lunastusluvan myöntäminen edellyttää, että kunta on ensin neuvotellut asiasta maanomistajan kanssa. Nämä palaverit ovat valitettavan usein olleet kovin yksipuolisia tiedotustilaisuuksia, joissa maanomistajalle jää kuunteluoppilaan rooli. Kunnan edustaja ilmoittaa niissä mielipiteensä oikeasta käyvästä hinnasta, ja jos maanomistaja ei hyväksy sitä, tullaan alue pakkolunastamaan. Joskus hyvinkin pienet näkemyserot hinnasta ovat estäneet sopimisen.

Kiinteää omaisuutta tai käyttöoikeuksia siihen voidaan hankkia lunastamalla, kun yleinen tarve sitä vaatii. Yleinen tarve voi olla esimerkiksi maantien, sähkölinjan, maakaasuputken, viemärin tai muun yleiseen käyttöön tulevan laitoksen rakentaminen. Lunastusmenettelystä ja korvausten perusteista säädetään laissa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977, jäljempänä lunastuslaki).

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä oli määräys: ”Jos osake osakekaupan, vaihdon tai lahjan kautta siirtyy muulle kuin yhtiön osakkaalle, ovat yhtiön osakkaat oikeutetut 30 päivän kuluessa siitä, kun siirrosta on tehty yhtiön hallitukselle ilmoitus, lunastamaan osakkeen siitä hinnasta, minkä osakkeen ostaja näyttää siitä maksaneen, tai jos osake on lahjoitettu, eikä toisin sovita, siitä hinnasta, jonka laillisesti asetetut välimiehet määräävät.”

etusivu

Tässä vekslaamisessa ikävin puoli on se, että kaikki kulut tulevat kiinteistönomistajalle. Meillä kadunlaitaa liitettiin tontteihin. Omalta kohdaltani liitettävä määrä oli sentään kymmeniä neliöitä, joten tuhatlappusille sai sentään jotain vastinetta. Kadunlaidan kiila kuitenkin pienenee kadun päätä kohden kuljettaessa. En tiedä, montako neliötä kadun päässä on pakko ostaa. Kulut on kuitenkin suunnilleen samat, kun pakko-ostaja maksaa maamittarit, lainhuudot jne.