Press "Enter" to skip to content

Kroppsskade


Se også

Strafferammen etter straffeloven 1902 § 229 er fengsel inntil fire år, men økes til seks år dersom handlingen medfører sykdom eller arbeidsudyktighet som varer over to uker, eller en «uhelbredelig lyde, feil eller skade». Dersom handlingen medfører døden, økes strafferammen inntil ti år. De alminnelige strafferammer fordobles dersom gjerningsmannen innen bestemte tidsrom har vært dømt for forhold av lignende art.

Vil du skrive eller endre artikler?

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner.

Med våre syv bistandsadvokater utgjør vi det mest spesialiserte advokatfirmaet for voldsofre i landet. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om anmeldelse og erstatning etter overgrep eller vold. Vi avklarer alltid om advokatutgiftene dekkes av offentlige ordninger før vi påtar oss din sak.

Strafferettslig vil en handling bedømmes som en kroppskrenkelse om man med vilje utøver vold mot en annen person eller på annen måte krenker personen fysisk eller psykisk. En kroppskrenkelse kan således være alt fra at man med vilje spytter og spyttet treffer huden til en annen person, til at man klyper, lugger, slår, sparker eller skaller en annen.

Det skal særlig legges vekt på om kroppskrenkelsen har hatt sterk smerte, skade eller død som resultat. Slike følger kan det bare legges vekt på hvis gjerningspersonen opptrådte uaktsomt med hensyn til disse følgene, jf. § 24. For øvrig skal det legges vekt på de momentene som er listet opp i § 272. Kroppskrenkelsen er gjerne grov hvis den er gjort uten foranledning mot en forsvarsløs person og har karakter av overfall, mishandling eller er rasistisk motivert, eller er forøvd med kniv eller annen særlig farlig redskap.

Det er ikke noe krav om at volden eller krenkelsen medfører smerte, merker eller skader. Vold defineres gjerne som en fysisk kraftanvendelse mot en annens person legeme. Det foretas ofte en totalvurdering hvor graden av voldsomhet, omstendighetene rundt handlingen og handlingens krenkende karakter vil stå sentralt.

Straffeloven § 273 omhandler kroppsskade. Bestemmelsen oppstiller ulike alternative handlingsmåter som kvalifiserer til «kroppsskade». For det første kan gjerningspersonen skade en annens kropp eller helse. For det andre kan vedkommende gjøre en annen fysisk maktesløs eller fremkalle bevisstløshet eller en liknende tilstand hos en annen. Strafferammen for kroppsskader er fengsel i 6 år.

«Lagmannsrettens flertall kom til at tiltalte ikke hadde utvist forsett. Flertallet fant at det ikke kunne utelukkes at den første bevegelsen med glasset mot fornærmedes ansikt var en ubevisst refleksbevegelse som følge av at fornærmede først tok tak i tiltaltes skjortekrage og dyttet han bakover og oppover, slik at tiltalte mistet balansen og dunket hodet i veggen», heter det.

Departementet ønsker som nevnt en betydelig skjerping av straffen for voldslovbrudd. For å illustrere typetilfeller av voldsutøvelse det ønskes skjerpet straff for, tas utgangspunkt i enkeltavgjørelser. Det karakteristiske ved den vold departementet særlig ønsker å ramme med strengere straff, er at den er uprovosert, ofte utøvet i ruspåvirket tilstand, mot tilfeldige personer som oppholder seg i det offentlige rom. Den uprovoserte gatevolden er altså i kjernen av den voldsutøvelse det foreslås skjerpet straff for.

– Det viste seg å være to fornærmede da vi kom til stedet. En er tatt til Ullevål sykehus etter å ha fått flere spark i hodet, mens en annen er til legevakten. Ifølge vitnene er det flere gjerningspersoner som sparket en person og hoppet på ham, men vi vet ikke hva som er skjedd med den andre personen, sier operasjonsleder Rune Ullsand til NTB.

Grov kroppsskade

Straffen for overtredelse av straffeloven (2005) § 274 første ledd jf. § 273 for grov kroppsskade ble fastsatt til fengsel i fem måneder. Domfelte hadde slått ei glassflaske mot ansiktet til en drosjesjåfør. Sjåføren hadde fått et kutt i pannen som måtte sys. Det var ikke grunnlag for samfunnsstraff. Det forelå ikke en rehabiliteringssituasjon. Domfelte hadde kun søkt om plass ved institusjon for rusbehandling.