Press "Enter" to skip to content

Krav til utdanning tiltaksklasser

Dibk

Krav til kvalifikasjoner skal sikre at foretak som påtar seg ansvar i byggesaker er i stand til å gjennomføre prosjektet i samsvar med det bygningstekniske regelverket.Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene er vilkår for ansvarsrett og sentral godkjenning for ansvarsrett. Kvalifikasjonskravene er gitt i byggesaksforskriften kapittel 9, 10 og 11.

Dibk

Utgangspunktet er at ansvarlige foretak skal ha en organisasjon med relevant faglig kompetanse tilpasset det erklærte ansvarsområde i byggesak og godkjenningsområde ved sentral godkjenning for ansvarsrett. Kompetansekrav som grunnlag for ansvarsrett og sentral godkjenning skal sikre at foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesaker innehar tilstrekkelig kompetanse til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven.

2.2. Krav til utdanning og praksis

Tiltakshaver og foretak med ansvarsrett plikter, inntil byggesaken er avsluttet, å melde fra til kommunen via søker om endringer som har betydning for tillatelsen og ansvarsretten. Endringer som har betydning for ansvarsretter kan sendes direkte til kommunen med kopi til ansvarlig søker, jf. § 5-1 første ledd.

Departementet besvarer henvendelse om sentral godkjenning ifm. avslag på fornyelse av godkjenningsområder for bl.a. utførelse

Du beskriver at ett av dine foretak har fått avslag på godkjenningsområder i forbindelse med søknad om fornying av sentral godkjenning, innenfor bl.a. funksjonen utførende. Det vises til at DiBK i sitt vedtak har lagt til grunn at for å kunne få sentral godkjenning for utførelse av arbeider i tiltaksklasse 1, er det ikke tilstrekkelig at foretaket har personell med ingeniørutdanning, men at det i tillegg kreves fag-/svennebrev. Etter din mening er dette uttrykk for en ny praksis i den sentrale godkjenningsordningen.

Det du trenger å vite om Sentral godkjenning

Stortinget bestemte i 2015 å oppheves ordningen om sentral godkjenning. Dette skjedde som en konsekvens av at EFTAs overvåkningsorgan ESA, hadde reagert på de norske reglene om lokal ansvarsrett og mente de var i strid med tjenestedirektivet "Fri flyt av tjenester".

– Lang praksis kan ikke erstatte eller kompensere for manglende utdanning. Fra 1. januar 2016 har ikke lenger den sentrale godkjenningsordningen anledning til å dispensere fra minimumskravet til relevant utdanning praksis, sier DiBK i en skriftlig presisering etter intervjuet vi hadde med Steinar Fretheim før jul.

– Flere i bygg- og anleggsnæringen har særlig trukket fram at kravene til utdanning og praksis for Sentral godkjenning, er for strenge og ikke tilpasset virkeligheten. Endringene som nå er vedtatt vil bidra til å løse opp i dette, sier statssekretæren i en pressemelding.

Fra nyttår trådte endringer i ansvarsrettsystemet i kraft. Søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett erstattes med erklæring om at aktuelle foretak påtar seg ansvar. I erklæringen om ansvarsrett erklærer foretaket at det oppfyller kvalifikasjonskrav og at arbeidet utføres i tråd med regelverket.