Press "Enter" to skip to content

Krav til takhøyde tek17

Byggteknisk forskrift (TEK10)

Det er krav om at rommet skal utformes slik at rullestolsbruker kan betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte. Med dette menes at man for eksempel i et soverom skal kunne komme til seng og skap med rullestol. Plassen ved siden av seng må være tilstrekkelig til at rullestolsbruker kan komme seg inn og ut av sengen. Tilsvarende må det være tilstrekkelig plass til at man kan ta klær og lignende inn/ut av skapet.

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Størrelsen og romhøyden har stor betydning for hvordan innemiljøet oppleves. Krav til romhøyde er avhengig av bygningens funksjon. For eksempel vil det i byggverk for publikum og i arbeidsbygg være nødvendig å tilpasse rommets størrelse og romhøyde til virksomheten. Oppfyllelse av kravene må blant annet vurderes og dokumenteres ut fra romutformingen, luftmengder og muligheter for møblering.

For boliger, skoler, barnehager og andre bygninger der det etter kommunens skjønn er nødvendig å avsette et minste uteoppholdsareal, bør det i planbestemmelsene angis minste uteoppholdsareal inklusiv lekeareal. MUA angis i m² hele tall per enhet, bolig, skoleelev eller barnehagebarn mv. og skrives m² MUA. Uteoppholdsareal er de delene av tomten som er egnet til formålet og som ikke er bebygd eller avsatt til kjøring og parkering. Kommunen kan bestemme at hele eller deler av ikke overbygd del av terrasser og takterrasser kan regnes som uteoppholdsareal.

Endringene har etter sitt innhold som mål å forenkle, og dels lempe, de tekniske kravene slik at byggekostnader særlig for boliger, reduseres. De viktigste endringene fra dagens forskrift er forenklinger og presiseringer i forskriftstekst og i preaksepterte ytelser, samt noen lempinger. Endringene vil trolig gjelde fra 1. juli 2017.

Ved prosjektering av boliger etter TEK17 er det ikke lenger krav om at boligen bygges med innvendig bod. Det stilles imidlertid fortsatt krav om at boligene må ha oppbevaringsplass eller bod på 5 kvadratmeter for oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner og lignende. For boenheter som er under 50 kvadratmeter er det tilstrekkelig at en slik bod er på minst 2,5 kvadratmeter.

Hva var meningen med TEK17?

Har du allerede nå fått panikk over at det har kommet nye krav? Da kan vi berolige deg med at det heldigvis fins overgangsregler. Spesielt er det verdt å merke seg at tiltakshaver kan velge om de vil forholde  seg til TEK10 eller TEK17, så lenge søknaden er mottatt av kommunen før 1. januar 2019.

– 100 års kamp for boligkvalitet i fare

Uviklingsdirektør Solveig Dahl Grue hos Arkitektbedriftene i Norge (t.v.) og fagsjef i Norske arkitekters landsforbund, Camilla Moneta, er begge bekymret for om  boligkvaliteten sikres godt nok i TEK17. Begge trekker fram lavere krav til dagslys som et punkt de vil kjempe for å endre.

Krav om heis

I boenhet må rom for varig opphold ha minst ett vindu som gir tilfredsstillende utsyn. Stue må ha minst ett vindu der underkant glassflate er maksimum 1,0 m over underliggende gulv slik at det oppnås tilfredsstillende utsyn for både stående og sittende. Dette gjelder ikke for supplerende stue på loft eller i kjeller innenfor samme boenhet, eller for stue i sekundærleilighet.