Press "Enter" to skip to content

Krav til stillas over 2 meter

Tekniske godkjenningskrav til stillas

Arbeid med stillasmontering og arbeid fra stillaser innebærer fare for fall og dermed for skader ­– også fra relativt lave høyder. Regelverket stiller derfor klare krav til opplæring for arbeid og montering, demontering, kontroll og endring av stillaskonstruksjoner. Kravene omfatter også risikovurdering, planlegging, dimensjonering, kontroll og forankring av stillas.

Tips for å gjøre arbeidsplassen i høyden tryggere

Arbeidsutstyr for arbeid i høyden, som stillaser, personløftere osv., skal være dimensjonert for det arbeidet som skal utføres og for forutsigbare belastninger. Arbeidsgiver skal, på bakgrunn av en risikovurdering, iverksette egnede tiltak for å redusere den risikoen arbeidstakerne utsettes for når de bruker dette arbeidsutstyret. På steder med spesielle faremomenter som vanskelige værforhold, trafikk, strømførende ledninger og lignende, skal særlige sikringstiltak iverksettes før utstyr for arbeid i høyden monteres og tas i bruk.

Arbeid med stillasmontering og arbeid fra stillaser innebærer fare for fall og dermed for skader, også fra lave høyder. I 2016 ble derfor kravene til arbeid med stillas skjerpet. Målet er å forebygge skader og dødsfall. Alle som skal montere stillas over 2 meter må nå kunne dokumentere teoretisk og praktisk opplæring.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)

Når det i forbindelse med utføringen av en bestemt arbeidsoppgave midlertidig er nødvendig å fjerne en kollektiv fallsikringsinnretning, skal det iverksettes sikkerhetstiltak som kompenserer for dette før arbeidsoppgaven utføres. Når arbeidsoppgaven er endelig eller midlertidig avsluttet, skal den kollektive fallsikringsinnretningen settes opp igjen.

Regelverk

Ved arbeid på tak med fare for fall skal arbeidstaker alltid sikres fra å falle ned. Det kreves at det benyttes kollektive vernetiltak som rekkverk eller stillas. Arbeid i høyder over 2 meter skal alltid sikres med personlig fallsikringutstyr for eksempel permanent wireløsning eller rekkverk. Rekkverket skal være minimum 1 meter med håndlist, knelist og fotlist og tåle vanlig belastning etter gjeldende krav for rekkverk.  takvinduer o.l.i arbeidsområdet skal sikres enten med personlig fallsikringsutstyr, rekkverk eller ved at de tildekkes med solide materialer som festes forsvarlig.

Stillaskurs 2-5 meter – Teori og praksis

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-2, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillaser over to meter. Kurset gir grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Stillaskurs, mellom 2 og 9 meter

Retningslinjene er laget for å sikre mot fallulykker ved arbeid i høyden og omfatter medarbeidere i Campusservice og innleid personell i avdelingen som skal arbeide i høyden. Alle som arbeider i høyden er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, områdeleder og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.